Show simple item record

dc.contributor.authorMo, Marianne
dc.date.accessioned2017-02-15T13:25:06Z
dc.date.available2017-02-15T13:25:06Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2430923
dc.description.abstractMasteroppgaven «Undervisningsdesign med estetisk tilnærming. Ideutviklingsprosess i mediefag i videregående skole» tar utgangspunkt i en ideutviklingsprosess som inkluderer både spenningselement fra en dramaturgisk modell og sanseopplevelser som ressurs i undervisningen. Tradisjonell tilnærming til læring utfordres gjennom estetiske tilnærminger der ulike modaliteter, lek, humor og improvisasjon, skaper interaksjon mellom elever og omgivelsene. Hensikten er å utvikle et opplegg som motiverer til en fyldigere ideutviklingsprosess. Studien bygger på innsamlet kunnskap fra en enkel intervensjon i skolehverdagen til en klasse. Dette gir mulighet til å synliggjøre det skapende mennesket i praksis. Gjennom elevenes opplevelser og refleksjoner i møtet med opplegget ha jeg hovedfokus på følgende problemstilling: Hvilke aspekter ved estetisk tilnærming kan være med på å fremme elevers ideutvikling i et prosjekt i mediefag? Som utviklingsforsker forsøker jeg å binde sammen teori og praksis gjennom både forskerperspektivet, lærerperspektivet, elevperspektivet og perspektivet til utvikler av opplegget på en måte som kan tjene begge felt. Til dette er datatriangulering valgt som metode for datagenereringen. Teorigrunnlaget for oppgaven er primært knyttet til et sosiokulturelt teoriperspektiv, motivasjonsteori, estetisk tilnærming, dramaturgi, modaliteter, kreativitet og lek. Resultatene av min forskning viste blant annet hvordan det dramaturgiske aspektet ved undervisningen økte spenning og forventning samt gjorde undervisningen både dynamisk og motiverende. Gjennom erfaringer fra ulike modaliteter også utenfor skolen, ble elevene eksponert for et mangfold av inspirerende eksempler, noe som viste seg å forsterke nysgjerrighet, engasjement og kreativitet. Sammen med lærers tilstedeværelse, dedikasjon og entusiasme for faget viste lek og sosial samhandling seg å fremme trygghet som igjen bidro til å løse opp stivnede tankemønstre, øke innlevelse og mestringsfølelse samt skape utholdenhet for ideutvikling. Denne masteroppgaven synliggjør hvordan aspekter ved estetisk tilnærming kan være med på å fremme elevers ideutvikling, gjennom en undervisningsmetode som har betydning for de ønsker vi har for skolen.nb_NO
dc.description.abstractThe master’s thesis «design with an aesthetic approach: The process of idea development in Media Studies in upper secondary education» takes as its starting point a process of idea development, which includes elements of suspense from a dramaturgical model, as well as sensory experiences, as a resource in education. It aims to challenge the traditional approach to learning by applying aesthetic approaches that allow different modalities, play, humour and improvisation to create interaction between pupils and their surroundings. The aim is to develop an approach that motivates pupils to an extensive process of idea development. This study is based on knowledge collected by means of an intervention into the classroom, giving the opportunity of showing the creative human in practice. Based on the pupils’ experiences and reflections in their encounter with the program, I have emphasised the following thesis question: Which aspects of an aesthetic approach could contribute to the idea development of pupils in a Media Studies project? As a conductor of formative research, my aim is to connect theory and practice, incorporating the perspectives of the researcher, the teacher, the pupils, and the developer of the program, in a manner that would serve both fields. Data triangulation was chosen as the method of generating data. The theoretical basis for this thesis is primarily linked to a sociocultural theoretical perspective, motivational theory, aesthetic approach, dramaturgy, modalities, creativity and play. The results of my research demonstrated, amongst other things, how the dramaturgical aspect of teaching increased excitement and expectation, as well as making education both dynamic and motivating. By touching on their experience with different modalities outside of school, the pupils were exposed to a variety of inspiring examples, which proved to increase curiosity, involvement and creativity. Combined with the teacher’s presence, dedication and enthusiasm for the subject matter, play and social interaction appeared as promoting an assurance, which in turn contributed to loosening old patterns of thought, increased empathy and the sense of achievement, as well as promoting a persistency for idea development. This master’s thesis clarifies how aspects of aesthetic approach could contribute to the idea development of pupils, through a method of learning which has significance for the aims we have for education.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleUndervisningsdesign med estetisk tilnærming - Ideutviklingsprosess i mediefag i videregående skolenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record