• Dreneringens innvirkning på vegdekkets levetid 

      Myhr, Magnus; Løkken, Andreas; Tangen, Gjøran Grimnes (Bachelor thesis, 2016-09-26)
      Vedlikeholdsetterslepet er stort på norske veger. Som trafikant kan man oppleve å kjøre på veger med spordannelser og andre deformasjoner som har innvirkning på trafikksikkerhet, komfort og vintervedlikehold. Denne rapporten ...