Show simple item record

dc.contributor.authorVaags, Agnete
dc.date.accessioned2016-12-12T08:50:59Z
dc.date.available2016-12-12T08:50:59Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2424859
dc.description.abstractSammendrag Dette er en kvalitativ studie som ble gjennomført ved bruk av forskningsintervju. Det ble benyttet semistrukturerte intervju basert på en intervjuguide for å generere data. Utvalget bestod av tre spesialpedagoger som er ansatt i barnehage Studien undersøker hva spesialpedagoger i barnehagen vektlegger i sitt arbeid, og hvilke faktorer som innvirker på deres profesjonsutøvelse. Spesialpedagogikk er et komplekst fagfelt som påvirkes av politiske og ideologiske føringer, og forskningsdeltakernes individuelle synspunkter og perspektiver blir derfor belyst i en samfunnsmessig kontekst. Spesialpedagogene i studien vektlegger i stor grad sakkyndig vurdering og enkeltvedtak som utgangspunkt for den spesialpedagogiske hjelpen som gis. De ser også på IOP som et nyttig verktøy for å konkretisere mål og legitimere det arbeidet de gjør. Mange faktorer spiller inn og påvirker deres hverdag. De politiske føringene og ambisjoner om en barnehage for alle influerer på deres spesialpedagogiske virke, i tillegg til postmoderne strømninger som bidrar til et individuelt fokus og en oppløsning av tidligere etablerte sannheter. Deltakerne opplever at det har skjedd en forskyvning av det spesialpedagogiske fagfeltet over mot det allmennpedagogiske, og at de nå arbeider mer systemrettet enn tidligere. Det er et større fokus på å se enkeltbarnets vansker i et relasjonelt perspektiv enn før, og det tradisjonelle individuelle fokuset har fått mindre betydning. De er også opptatt av at alle barn skal inkluderes og oppleve tilhørighet, noe som gjør at spesialpedagogisk hjelp i all hovedsak gjennomføres på avdeling og i grupper. Samtidig er mange av de tidligere spesialpedagogiske oppgavene blitt hele personalets ansvar. Det spesialpedagogiske og allmennpedagogiske fagfeltet flyter mer over i hverandre. De oppgir likevel at det er utfordringer knyttet til implementering av spesialpedagogiske tiltak på avdelingsnivå, samtidig som de opplever en reduksjon av antall enkeltvedtak og timer som fordeles til barn med særskilte behov. Forskningsdeltakerne opplever at det er et stort ansvar å arbeide som spesialpedagog og at det krever en omfattende og sammensatt kompetanse, noe som gjør at de ønsker seg en sterkere jurisdiksjon for de spesialpedagogiske oppgavene. Det å ha en fast spesialpedagog i hver barnehage er noe deltakerne trekker fram som svært betydningsfullt, samtidig som de fremhever samarbeid med andre spesialpedagoger og PP-tjenesten som sentrale faktorer for deres spesialpedagogiske profesjonsutøvelse.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.title"Det handler jo om det å forebygge og avhjelpe vansker da" - En kvalitativ intervjustudie om spesialpedagogisk profesjonsutøvelse i barnehagennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record