Show simple item record

dc.contributor.advisorHunstad, Ingunn
dc.contributor.advisorKongshaug, Arnhild
dc.contributor.authorHoel, Helle Falster
dc.contributor.authorRørhus, Fredrikke
dc.date.accessioned2016-10-14T09:59:17Z
dc.date.available2016-10-14T09:59:17Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2415196
dc.description.abstractBakgrunn: I Norge diagnostiseres det om lag 1500 nye tilfeller av cancer i kvinnelige kjønnsorgan hvert år. For mange kvinner medfører dette en trussel om livsendringer og om tap av sin kvinnelige identitet. Behandling av gynekologisk cancer kan føre til at kroppsdeler som vanligvis forbindes med femininitet, fertilitet og seksualitet, skades eller blir fjernet, og dette medfører ofte et ekstra tap for kvinnen.nb_NO
dc.description.abstractHensikt: I denne oppgaven ønsker vi å tydeliggjøre hvilke konsekvenser behandlingen av gynekologisk cancer kan ha for kvinner. Vi vil belyse hvordan dette oppleves for pasientene og hvordan vi som sykepleiere kan bidra til å forberede og støtte kvinnen i møte med ulike utfordringer som kan oppstå under behandlingsperioden, eller i tiden etter endt behandling.nb_NO
dc.description.abstractMetode: Metoden som ble brukt var en systematisk litteraturstudie, hvor vi har tatt i bruk relevant litteratur og tre ulike databaser. Fra søkene ble ni forskningsartikler ble inkludert.nb_NO
dc.description.abstractResultat: Hovedfunnene var at kvinnene i studiene opplevde at behandlingen av gynekologisk cancer hadde følger for deres kroppsbilde, seksualitet og femininitet, samt at de opplevde en stor mangel på informasjon fra helsepersonell. Disse sensitive temaene opplevdes som vanskelig å ta initiativ til å snakke om, og kvinnene ønsket at helsepersonellet skulle være initiativtakerne.nb_NO
dc.description.abstractKonklusjon: Behandling for gynekologisk cancer kan få svært negative følger for kvinnene. Dette kan påvirke flere aspekter ved livet, som blant annet seksualitet og kroppsbilde. Sykepleier har en viktig oppgave med å bidra til at kvinnene takler disse konsekvensene på en hensiktsmessig måte.nb_NO
dc.description.abstractNøkkelord: Gynekologisk cancer, seksualitet, kroppsbilde, kommunikasjon, samhandling med helsepersonellnb_NO
dc.description.abstract***nb_NO
dc.description.abstractBackground: 1,500 new cases of cancer in female genitalia are diagnosed each year in Norway. For many women, this entails a threat of life changes and loss of their feminine identity. Gynecologic cancer treatment can damage or remove the body parts most commonly associated with femininity, fertility and sexuality. This may cause an additional loss for the woman.nb_NO
dc.description.abstractPurpose: In this thesis we want to clarify what consequences gynecological cancer may have for women. We want to shed light on how this is experienced from the patients perspective, and how we as nurses can contribute in preparing and supporting the women in coping with various challenges that may occur during the treatment period, or the post-treatment period.nb_NO
dc.description.abstractMethod: The method used was a systematic literature study, in which we have used relevant literature and three different databases. Nine qualitative and quantitative studies were analyzed.nb_NO
dc.description.abstractResults: The main findings were that the women found that the treatment of gynecological cancer had implications for their body image, sexuality and femininity, and that they experienced a lack of information from health professionals. These sensitive topics were perceived as difficult to talk about, and the women wanted the health professionals to be the initiators.nb_NO
dc.description.abstractConclusion: The treatment for gynecological cancer can cause serious consequences for women. This may affect several aspects of life, including sexuality and body-image. Nurses have an important duty in helping women cope with these consequences in an useful manner.nb_NO
dc.description.abstractKeywords: Gynecological cancer, sexuality, body image, cooperation with health personnel.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/*
dc.subjectGynekologisk kreftnb_NO
dc.subjectGynecological cancernb_NO
dc.subjectOpplevelsenb_NO
dc.subjectHelsepersonellnb_NO
dc.titleKonsekvenser av gynekologisk cancer og møte med helsepersonellnb_NO
dc.title.alternativeConsequences of gynecological cancer and meeting with health personellnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Gynecology and obstetrics: 756nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808nb_NO
dc.source.pagenumber67nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge