Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFoss-Pedersen, Rikke Julie
dc.date.accessioned2016-08-30T09:23:59Z
dc.date.available2016-08-30T09:23:59Z
dc.date.issued2016-08-30
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2402707
dc.description.abstractDigitale eksamensløsninger er på vei inn i høyere utdanning og bruken av elæringssystemer er utbredt i norsk universitets- og høgskolesektor. Det er imidlertid gjort lite forskning på e-læring og universell utforming. Det er en klar sammenheng mellom høyere utdanning og arbeidsmuligheter i Norge, spesielt for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det er derfor viktig å gi norske studenter like muligheter til høyere utdanning, uavhengig av fysiske funksjonsnedsettelser. Det overordnede temaet for denne studien å undersøke dagens praksis rundt universell utforming og digitale eksamensløsninger. Studien har en eksplorativ tilnærming gjennom en spørreundersøkelse blant ansatte i universitets- og høgskolesektoren, og påfølgende dybdeintervjuer med representanter fra både institusjoner og tilbydere av digitale eksamensløsninger. Det er også blitt gjennomført en ekspertvurdering av to digitale eksamensløsninger for å undersøke om det er overensstemmelse med hvordan tilbyderne forholder seg til universell utforming og kvaliteten i den resulterende eksamensløsningen. Studien gir et innblikk i problemområder og mulighetsrom hos tilbydere av digitale eksamensløsninger, og i norsk universitets- og høgskolesektor. Studien fokuser spesielt på forbedringspotensialer av dagens praksiser, med et mal om a bidra til en positiv utvikling i sektoren. Resultatene indikerer utfordringer knyttet til a) avklaring av ansvarsforhold for a sikre universell utforming i digitale eksamensløsninger, b) manglende drøfting av hvordan universell utforming bør defineres i kravspesifikasjoner, c) uklarhet i hvordan leveransene skal følges opp med tanke på kvalitetssikring og d) et mulig behov for økt brukerkontakt for kvalitetssikring av løsningene, gjerne med metoder som sikrer at brukerne ivaretas ved utvikling og innføring av nye losninger. Studiet har med utgangspunkt i funnene og anbefalinger fra forskningen foreslått en prosessmodell som sikrer at behovene til brukerne ivaretas. Studien foreslår videre et forbedret kravsett for universell brukskvalitet ved anskaffelse av digitale eksamensløsninger (Vedlegg H). Kravene har fokus på universell utforming og brukskvalitet for alle, med et mal om a sikre fleksibilitet og teknisk tilgjengelighet i løsningens funksjonalitet og grensesnitt.nb_NO
dc.description.abstractThe use of digital assessment solutions is increasing in higher education. Although eLearning systems are widely used by Norwegian universities and colleges, available research in the field is limited. However, statistics show that there is a clear relationship between higher education and employment in Norway, especially for people with disabilities. It is therefore vital to give Norwegian students equal opportunities to higher education, regardless of their physical disabilities, both from socio-economic and ethical perspectives. This study seeks to investigate current practices regarding universal design and digital assessment solutions in Norway. Specifically, this study aims to investigate attitudes, challenges and opportunities regarding universal design of digital assessment solutions in higher education. The overall aim of the study is to contribute to a positive development in the sector. The focus is therefor on the potential for improvement of current practices, both for providers of digital assessment solutions and for higher education institutions. The study takes an exploratory and qualitative approach through a holistic case study. A survey is conducted among employees at Norwegian universities and university colleges, followed by in-depth interviews with representatives both from higher education institutions and providers of digital assessment solutions. In addition, an expert review of two digital assessment solutions has been conducted to investigate the compliance between how providers relate to universal design and the resulting quality in their solutions. The results indicate a) a need to clarify the responsibility of ensuring universal design in digital assessment solutions, b) a lack of discussion on how universal design should be defined in requirements specifications, c) a need for improved processes for delivery follow-up and d) a need for increased contact with the users in order to quality assure the solutions. Based on the findings and recommendations from the research field, this study is proposing a process model that ensures user needs are taken into consideration during the development and implementation of new solutions. The study also proposes improved requirements for universal usability when procuring digital assessment solutions (Attachment H). The proposed requirements focus on universal design and usability for all, with a goal of ensuring flexibility and technical availability in the solution’s functionality and user interface.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectUniversell utformingnb_NO
dc.subjectE-læringnb_NO
dc.subjectDigital eksamennb_NO
dc.subjectHøyere utdanningnb_NO
dc.subjectBrukskvalitetnb_NO
dc.subjectBrukeropplevelsenb_NO
dc.subjectFunksjonsnedsettelsenb_NO
dc.subjectFunksjonshemmingnb_NO
dc.subjectUniversal designnb_NO
dc.subjecteLearningnb_NO
dc.subjectdigital assessmentnb_NO
dc.subjecthigher educationnb_NO
dc.subjectusabilitynb_NO
dc.subjectuser experiencenb_NO
dc.subjectdisablednb_NO
dc.titleDigitale eksamensløsninger i norsk universitets- og høgskolesektor: En eksplorativ studie av praksiser tilknyttet universell utformingnb_NO
dc.title.alternativeDigital assessment solutions in Norwegian higher education sector - An exploratory study of the practices associated with universal designnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Industrial and product design: 640nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel