Show simple item record

dc.contributor.advisorWestgaard, Sjur
dc.contributor.authorWeberg, Oda
dc.contributor.authorGrøv, Karoline
dc.date.created2014-06-06
dc.date.issued2014
dc.identifierntnudaim:11483
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2400632
dc.description.abstractI foreliggende oppgave er det undersøkt hvordan ulike fundamentale faktorer påvirker elektrisitetsprisen på NordPool. Ved å benytte kvantilregresjon har vi studert påvirkningen over hele prisdistribusjonene. Etter dereguleringen av det nordiske kraftmarkedet kjennetegnes elektrisitetsprisen av store variasjoner, noe som har medført økt finansiell risiko. En grundig analyse av fundamentale faktorer vil gi en bedre forståelse av de nevnte prisbevegelsene, samt økt innsikt i hvordan forandring i faktorene påvirker prisen. Bidraget fra denne oppgaven er en utvidet fundamentalanalyse av elektrisitetsprisen på NordPool, da tidligere forskning med denne tilnærmingen har vært fokusert på andre kraftmarkeder. Vi har i tillegg valgt å inkludere flere nye variabler, som så vidt det er oss bekjent, ikke tidligere er analysert i denne sammenhengen. På grunn av det varierende etterspørselsmønsteret til elektrisitet har de ulike timene i døgnet forskjellige karakteristikker. Det ble derfor valgt å foreta analyser på noen av de mest særegne timeintervallene. Oppgaven har sett på off peak-perioden, kl. 04.00, de to peak-periodene kl. 09.00 og 18.00, samt daglig gjennomsnitt. Gjennom autoregresjonsanalyser ble det påvist avhengighet mellom dagens og tidligere elektrisitetspriser. Forklaringsgradene til modellene var meget høye, noe som blant annet indikerer en snittreverterende (mean reverting) oppførsel. Basert på funnene i disse analysene ble det valgt å inkludere to variabler i den fundamentale prismodellen som skal fange opp disse egenskapene; gårsdagens pris og gjennomsnittsprisen den siste uken. Fra kvantilregresjonsanalysene konkluderes det med at elastisitetene for de ulike fundamentale faktorene varierer over prisdistribusjonen til daglige og intra-daglige priser. Resultatene viste at faktorene basert på tidligere priser, sammen med konsum, hadde høyest forklaringsgrad. Dette gjenspeiler elektrisitetsprisens egenskaper som autoregressiv og snittreverterende. Analysene viste at det eksisterer individuelle forskjeller når det gjelder hvilke faktorer som er signifikante for hver enkelt periode, samt styrken på forklaringsgradene. Dette understreker behovet for modeller som er tilpasset de individuelle prisenes egenskaper. Det overraskende fra kvantilregresjonen var forklaringsgradene til faktorene som tar hensyn til satsningen på fornybar energiproduksjon. Variablene for elsertifikatprisen og CO2-kvoteprisen viste seg å ha svært små elastisiteter og lave signifikansnivå, og indikerer dermed at disse ikke er determinanter av elektrisitetsprisen i det nordiske markedet. Avslutningsvis ble det gjennomført en scenarioanalyse basert på funnene i analysedelen. Hensikten var her å undersøke hvordan satsningen på fornybar kraftproduksjon påvirker elektrisitetsprisen, da spesielt vind. Resultatene viste en svakt nedadgående trend i elektrisitetsprisen, men ingen overbevisende effekt av økt andel vindkraftproduksjon. Likevel, en større andel fornybar energiproduksjon vil medføre høyere volatilitet for elektrisitetsprisene. Tilsvarende analyse viste at økt volatilitet vil drive elektrisitetsprisen i de øvre kvantilene betraktelig opp, mens prisen i de nedre kvantilene vil reduseres.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectIndustriell økonomi og teknologiledelse
dc.titleEn vurdering av hvordan fundamentale faktorer påvirker elektrisitetsprisen - Kvantilregresjonsanalyse av NordPool
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record