Show simple item record

dc.contributor.authorBøe, Marit
dc.date.accessioned2016-07-21T12:43:40Z
dc.date.available2016-07-21T12:43:40Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-82-326-1625
dc.identifier.issn1503-8181
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2396996
dc.description.abstractAbstract: The thesis consists of five studies (articles 1-5) and a comprehensive summary. The aim is to deepen the understanding and knowledge of experienced pedagogical leaders’ informal and everyday staff leadership practice. The research interest thus reflects both methodological attention to how shadowing is a fruitful way of doing leadership research and the ambition to strengthen a practice-based approach to leadership on middle-management level in early childhood. The aim can be specified in the following five sub-areas: to explore how shadowing is able to provide detailed data on leadership practice (study 1), to describe the pedagogical leaders’ leadership actions and their characteristics (study 2), to scrutinize the pedagogical leaders’ sitebased knowledge development in everyday practice (study 3), to explore and examine the unforeseen and unexpected leadership practice in relation to staff, and what it comprises (study 4), to investigate and highlight qualitative shadowing as a powerful methodology in early childhood leadership research (study 5). The overall theoretical perspective constitutes a practice-based approach on leadership which recognizes that leadership actions are embedded in practice. This involves the relationship between practice and knowledge in the understanding that knowledge is realized in practice. These lines of research are established in the separate studies and deepened in the theoretical part of the comprehensive summary. The methodological approach to integrating the five studies is represented by a meta-synthesis that has developed from the background of the study, the theoretical framework and the presented results. The research questions guiding the synthesis are: What characterizes the pedagogical leaders’ staff leadership as hybrid practices? Why is qualitative shadowing a powerful research methodology in early childhood leadership research? What then is the picture of experienced pedagogical leaders’ informal staff leadership practice that results when assembling the findings presented in the articles? Four dimensions seem to permeate the studies and they emerge when those are put together. The first dimension, the hierarchical-democratic, captures the intertwined practices of teaching and leading and reflects how the pedagogical leaders lead their staff in a distributed pedagogical leadership context. The second dimension, the intentional-responding, depicts the practical knowledge that is realized in leadership practice. The third dimension, pedagogical knowledge and professional support, stresses the importance of staff leadership as a knowledge-oriented leadership arising from the pedagogical leaders’ expertise on children and pedagogy. The outlined three dimensions of leadership, or integrating results, describing informal staff leadership from a practice perspective, constitute part of a new synthesis, hybrid leadership practices. This synthesis was generated from viewing the integrated results through the theoretical lenses of hybrid leadership, the relationship between practice and knowledge and leadership as practice. The outlined dimensions thus reflect combinations of leadership practices that create hybridization, forming an inclusive, dynamic and knowledge-oriented leadership that characterizes informal staff leadership. In this way, a more comprehensive and refined conceptualization of informal and everyday staff leadership is presented and discussed. Finally, the fourth dimension, closeness and distance, illustrates the combination of different research roles and methods that constitute qualitative shadowing as an interpretive methodological approach that involves participation and interaction in the research process, and in the construction of knowledge. One implication from the study is the need to highlight the informal leadership actions and recognize that they contribute to form hybrid practices that are of huge importance for the quality of a distributed pedagogical leadership.nb_NO
dc.description.abstractSammenfatning: Avhandlingen består av fem delstudier (artikler 1–5) og en oppsummerende kappe. Hensikten er å utdype forståelsen og kunnskapen av erfarne pedagogiske lederes uformelle og dagligdagse personalledelsespraksis. Forskningsinteressen reflekterer således både metodologiske spørsmål om hvordan skygging er en fruktbar måte å gjøre ledelsesforskning på og ambisjonen om å styrke en praksisbasert tilnærming til ledelse på mellomledernivå i barnehagen. Hensikten kan spesifiseres i følgende fem delområder: å utforske hvordan skygging er i stand til å gi detaljerte data på ledelsespraksis (studie 1), å beskrive den pedagogiske lederens personalledelseshandlinger og dens karakteristikker (studie 2), å studere den pedagogiske lederens ledelse av kunnskapsutvikling i dagligdags praksis (studie 3), å utforske og undersøke den uforutsette og uventede personalledelsen og hva den omfatter (studie 4), og å undersøke og fremheve kvalitativ skygging som en kraftfull metodologi i ledelsesforskning i barnehagen (studie 5). Det overordnede teoretiske perspektivet innebærer et syn på ledelse som praksis som anerkjenner at lederhandlinger er forankret i praksis. Dette innebærer forholdet mellom praksis og kunnskap i betydningen av at kunnskap realiseres i praksis. Disse teoretiske linjene er initiert i separate delstudier og utdypet i den teoretiske delen i den oppsummerende kappen. Den metodologiske tilnærmingen til å integrere de fem delstudiene er representert gjennom en metasyntese som har utviklet seg fra bakgrunnen for studien, det teoretiske rammeverket og de presenterte resultatene. Problemstillingene som har guidet syntesen, er: Hva kjennetegner den pedagogiske lederens uformelle personalledelse som hybride praksiser? Hvorfor er kvalitativ skygging en kraftfull forskningsmetodologi i ledelsesforskning i barnehagen? Hva er da det samlede bildet av erfarne pedagogiske lederes uformelle og dagligdagse personalledelsespraksis dersom resultatene som presenteres i artiklene, granskes? Fire dimensjoner synes å gjennomsyre studiene og tre fram når de er satt sammen. Den første dimensjonen, den hierarkiske-demokratiske, fanger den sammenvevde praksisen av personalledelse og pedagogisk ledelse og gjenspeiler hvordan de pedagogiske lederne leder sine medarbeidere og skaper retning i en distribuert pedagogisk ledelseskontekst. Den andre dimensjonen, hensikt og respons, viser den praktiske kunnskapen som realiseres i personalledelsespraksisen. Den tredje dimensjonen, pedagogisk grunntenkning og faglig støtte, understreker betydningen av personalledelse som kunnskapsorientert ledelse som en følge av pedagogiske lederes kunnskap om barn og pedagogikk. Disse tre skisserte dimensjonene av ledelse eller integrerte resultatene som beskriver uformell og dagligdags personalledelsespraksis fra et praksisperspektiv, utgjør en del av en ny syntese, personalledelse som hybride praksiser. Denne syntesen ble utviklet fra de integrerte resultatene gjennom det teoretiske rammeverket av hybrid ledelse, forholdet mellom praksis og kunnskap og ledelse som sosial praksis. De skisserte dimensjonene reflekterer således kombinasjoner av ledelsespraksis som skaper en hybridisering, og videre former en inkluderende, dynamisk og faglig ledelse som karakteriserer personalledelse som praksis. På denne måten blir en mer helhetlig og fornyet begrepsfesting av personalledelse, som hybrid, presentert og diskutert. Til slutt illustrerer den fjerde dimensjonen, nærhet og avstand, en kombinasjon av ulike forskerroller og metoder som utgjør kvalitativ skygging som en tolkende tilnærming som involverer deltakelse og samhandling i forskningsprosessen og i konstruksjon av kunnskap om personalledelse. En av implikasjonene fra studiet er å ta de dagligdagse lederoppgavene mer på alvor og å anerkjenne at disse bidrar til å forme hybride praksiser som fungerer som kvalitetssikringsfaktorer for en distribuert pedagogisk ledelse.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoctoral thesis at NTNU;2016:143
dc.relation.haspartPaper 1: Bøe, Marit; Hognestad, Karin. Studying practices of leading - qualitative shadowing in early childhood research. European Early Childhood Education Research Journal 2016 ;Volum 24.(4) s. 592-601 http://dx.doi.org/10.1080/1350293X.2016.1189725
dc.relation.haspartBøe, Marit; Hognestad, Karin. Directing and facilitating distributed pedagogical leadership: best practices in early childhood education. International Journal of Leadership in Education 2015 - is not included due to copyright available at http://dx.doi.org/10.1080/13603124.2015.1059488
dc.relation.haspartPaper 3: Hognestad, Karin; Bøe, Marit. Knowledge development through hybrid leadership practices. Nordisk Barnehageforskning 2014 ;Volum 8 http://dx.doi.org/10.7577/nbf.492 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
dc.relation.haspartPaper 4: Bøe, Marit; Hognestad, Karin. «Det krever mye tankevirksomhet for du skal finne det rette øyeblikket» Refleksjon i praksis i personalledelse. Norsk pedagogisk tidsskrift 2015 ;Volum 99.(5) s. 351-361 - Is not included due to copyright available at https://www.idunn.no/npt/2015/05/det_krever_mye_tankevirksomhet_for_du_skal_finne_det_rette
dc.relation.haspartPaper 5: Bøe, Marit; Hognestad, Karin; Waniganayake, Manjula. Qualitative shadowing as a research methodology: exploring early childhood in practice. Educational Management Administration & Leadership 2016 http://dx.doi.org/10.1177/1741143216636116
dc.subjectinformal staff leadership, experienced pedagogical leaders, practice theory, hybrid leadership, qualitative shadowingnb_NO
dc.subjectNøkkelord: personalledelse, erfarne pedagogiske ledere, praksisteori, hybrid ledelse, kvalitativ skyggingnb_NO
dc.titlePersonalledelse som hybride praksiser: Et kvalitativt og tolkende skyggestudie av pedagogiske ledere i barnehagennb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record