Show simple item record

dc.contributor.authorAndersen, Kristine
dc.date.accessioned2015-10-28T08:04:51Z
dc.date.available2015-10-28T08:04:51Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2358198
dc.description.abstractDenne masteroppgaven har hovedfokus på foreldres positive opplevelser i samarbeidet med PP-tjenesten. Mitt utgangspunkt var et ønske om å undersøke hva som førte til at samarbeidet ble positivt for foreldrene. I datainnsamlingen gjennomførte jeg fire kvalitative intervjuer med foreldre som hadde hatt et positivt møte med rådgivere fra PP-tjenesten i forbindelse med utredning og arbeide med deres barn. Alle mødrene jeg intervjuet hadde vært i kontakt med en rådgiver over en lengre periode, og de hadde på forhånd uttrykt at deres samarbeid hadde vært positivt. Arbeidet med tolkning og analyse av datamaterialet ledet fram til tre hovedkategorier. Den første har jeg valgt å kalle Den gode rådgiver og omhandler blant annet rådgiverens evne til å skape god kommunikasjon, være anerkjennende, skape tillit og dermed også framstå som en god rådgiver for foreldrene. Den andre kategorien er Opplevelse av sammenheng. Her har jeg fokusert på å se foreldrenes opplevelser i lys av Antonovskys teori om hva som skal til for at mennesker skal mestre og komme seg igjennom ulike utfordringer i livet. Styrking av foreldre er den tredje og siste kategorien, og handler om hvordan foreldrene styrkes i samarbeidet gjennom å bli sett på som en ressurs og inkludert som en likeverdig part. Denne kategorien omhandler hva det praktiske arbeidet med PPT og barnet fører til for foreldrene. De tre kategoriene henger tett sammen, og utgjør til sammen det jeg mener er essensen i foreldrenes positive opplevelser. Samarbeidet handler ikke bare om hvordan rådgiveren forholder seg til foreldrene og barnet. For at det skal bli et positivt samarbeid har det hos de foreldrene jeg intervjuet vært viktig med inkludering og utvikling, at de selv får til å bidra, og at de kan hjelpe barnet sitt. Oppgavens teoridel er valgt ut for å belyse funnene i analyseprosessen og har vært en avgjørende del av tolkningsprosessen. I teoridelen har jeg sett på både hva som kjennetegner rådgiving, hva det innebærer å skape en god og tillitsfull relasjon, hva som inngår i grunnlaget for at mennesker skal oppleve tilværelsene som meningsfull og for å takle utfordringer man møter, og ikke minst hva som ligger bak et bestyrkende samarbeide med foreldre. I den avsluttende refleksjonen gir jeg en oppsummering av mine funn i lys av oppgavens problemstilling og jeg belyser på ulike sider ved forskningsprosessen og forskerrollen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectforeldresamarbeidnb_NO
dc.subjectPP-tjenestennb_NO
dc.title"Vi kunne godt tatt en runde til, for jeg må si at jeg sitter igjen med veldig gode følelser rundt hele prosessen" : en kvalitativ intervjustudie av foreldres positive opplevelser i møtet med PP-tjenestennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record