Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAlbrechtsen, Eirik
dc.contributor.advisorSteiro, Trygve
dc.contributor.authorWagstaff, Lindsay Karoline
dc.contributor.authorVala, Marit
dc.date.accessioned2015-10-06T11:29:55Z
dc.date.available2015-10-06T11:29:55Z
dc.date.created2015-06-11
dc.date.issued2015
dc.identifierntnudaim:13428
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2352937
dc.description.abstractBygge- og anleggsbransjen er blant de mest risikofylte næringene i Norge. Hensikten med denne studien var å studere planlegging på ulike nivåer i byggeprosjekter og i forkant av løfteoperasjoner, for å vurdere hvordan sikkerheten best kan bli ivaretatt. Utgangspunktet for denne kvalitative intervjustudien var en grundig gjennomgang av litteratur som omhandler sikkerhetsforskning. Det ble gjennomført 15 intervjuer med personer i skarp og butt ende av farekildene på byggeprosjekter. Informanter inkluderte fagarbeidere, funksjonærer og ledere. Intervjuene ble spilt inn med båndopptaker og deretter transkribert. Datamaterialet ble analysert ved bruk av tematisk analyse, noe som resulterte i ti temaer som ble dyptgående diskutert og evaluert. De opprinnelige funnene gav utgangspunkt for videre innhenting av data, en såkalt iterativ strategi. Basert på informantenes uttalelser ble aspekter med betydning for sikkerheten på byggeprosjekter diskutert. Proaktiv planlegging ble beskrevet som avgjørende for sikkerheten. Videre ble bruk av akkordlønn diskutert som en mulig kilde til målkonflikt. Sikkerhetsregler og -prosedyrer blir ikke alltid fulgt på prosjektene. Rapportering av uønskede hendelser uteblir iblant, noe som kan hindre organisatorisk læring. Av menneskelige egenskaper ble det satt fokus på årvåkenhet i skarp ende og dyktig lederskap i butt ende. Tydelig kommunikasjon og godt samarbeid er nødvendig for god sikkerhet, både mellom ulike faggrupper i skarp ende, og mellom skarp og butt ende. Sikkerhetskulturen på prosjektene blir påvirket av at noen personer i bransjen mener at «sunn fornuft» er tilstrekkelig for å oppnå god sikkerhet. Alle disse aspektene kan potensielt inngå i planleggingsarbeidet i forkant av prosjektets utførende fase. Ved løfteoperasjoner ble sikker-jobb-analyse, anhuking og kommunikasjon under løftet be¬¬skrevet som viktige faktorer for å oppnå vellykkede operasjoner. Tidligere studier av planlegging har blant annet fokusert på oppsett og utforming av byggeplassen. I denne studien har vi istedenfor studert ulike temaer som er basert på intervjupersonenes oppfatninger av sikkerhetsutfordringer i deres arbeidshverdag. En fordel med denne fremgangsmåten er at studien tar tak i sikkerhetsutfordringer som påvirker bransjen i dag. Studien kommer videre med forslag til hvordan disse utfordringene kan imøtekommes, og i hvilke prosjektfaser man kan ta hensyn til dem. Funnene i vår studie kan kombineres med funn fra tidligere studier for å oppnå en helhetlig planlegging i forkant av og underveis i byggeprosjekter. For fremtidig planlegging av byggeprosjekter anbefaler vi blant annet bedre involvering av skarp ende i utførende fase av prosjektet. Dette kan oppnås ved økt møtevirksomhet mellom skarp og butt ende i denne fasen, hvor det legges fokus på dialog og informasjonsutveksling. Vi foreslår også et større fokus på proaktiv sikkerhetsplanlegging, bedre koordinering mellom ulike faggrupper på prosjektene og tilstrekkelig tilgjengelighet av utstyr (f.eks. kraner) og godkjente redskaper (f.eks. løftestropper) på byggeplassen.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectHelse, miljø og sikkerhet
dc.titlePlanlegging av sikkerhet i byggeprosjekter - En kvalitativ intervjustudie
dc.typeMaster thesis
dc.source.pagenumber120


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel