Show simple item record

dc.contributor.authorHardarson, Ævarnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:23:50Z
dc.date.available2014-12-19T11:23:50Z
dc.date.created2012-11-27nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier572324nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-471-3918-9 (elektr. utg.)nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-471-3917-2 (trykt utg.)nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/231126
dc.description.abstractFormålet med dette forskningsprosjektet har vært å studere relasjonen mellom arkitektonisk formgivning og designforårsakede byggskader i valgte eksempler av innovativ modernistisk arkitektur. I undersøkelsen har det vært fokusert på fem potensielle drivkrefter bak utviklingen av designforårsakede byggskader; a) de lokale klimapåkjenningene, b) prosjektdrivkrefter, c) aktørdrivkrefter, d) designideologien, som legger føringer for den arkitektoniske formgivingen og e) den konkrete designen av klimaskjermen. Målgruppen for forskningsresultatene er forskere, praktiserende arkitekter og ingeniører, arkitektstudenter, ingeniørstudenter og andre som har interesse og nytte av kunnskap om byggskader. Det påpekes at det først og fremst fokuseres på arkitekter. En inspirasjonskilde og ledetråd i arbeidet har vært setningen ”all god arkitektur lekker”, som forfatteren hørte under arkitektstudiene på 1980-tallet. Denne setningen, som er et paradoks, brukes til å drøfte verdinormer i arkitektfaget i sammenheng med den gitte problemstillingen. Det teoretiske rammeverket som brukes i forskningsprosjektet er kunnskap fra flere ulike fagfelt; arkitektur- og designteorier, teorier om drivkrefter i prosesser, bygningsfysikk, byggskadeteorier og teorier om konservering og reparering av modernistisk arkitektur. Sentralt i den teoretiske drøftelsen står to teoretiske rivaler; på den ene siden kunnskap om den tradisjonelle arkitekturen og på den andre siden modernistiske designteorier. Forskningsstrategien som ble anvendt til å utforske problemstillingen er bruk av kvalitative eksempelstudier. En viktig del av arbeidet har vært å bygge opp en databank med eksempler på innovativ, modernistisk arkitektur med byggskader. I dag inneholder denne eksempeldatabanken 72 eksempler på modernistiske byggprosjekter fra hele verden. For å studere problemene i dybden, ble det valgt ut flere eksempler på innovative, modernistiske arkitekturverk fra denne eksempeldatabanken. Konklusjonen på eksempelstudiene er at hovedårsaken til de designforårsakede byggskadene er svake punkter i klimaskjermen som ikke tåler den lokale klimapåkjenningen, hovedsakelig i form av nedbør, vind og temperaturendringer. Disse svake punktene stammer fra en blanding av dristig formgivning, materialvalg og konkret detaljering, der retningsgivende forutsetninger for estetisk, funksjonell og teknisk utforming hentes i den modernistiske designideologien. En viktig brikke i dette er faglige prioriteringer hos arkitektene, som blant annet påvirkes av designideologien og uvitenhet om bygningsfysiske påkjenninger. Viktige medvirkende drivkrefter er to verdinormer som stammer fra den modernistiske designideologien; (1) idéen at arkitektarbeidet er kunst som er underordnet estetiske vurderinger og (2) det normgivende ærlighetsprinsippet. Ærlighetsprinsippet, (Concept of honesty) er et sentralt ideal innen modernistisk designideologi, som bygger på det å eksponere en bygnings funksjon og de komponenter og materialer den er laget av og unngå bruk av ornamenter. Når disse verdinormene blir rådende i formgivning og utførelse av en klimaskjerm som siden må motstå normale lokale klimapåkjenninger, er det en overhengende fare for at byggskader utvikles. Basert på dette konkluderes det at disse drivkreftene er et gjennomgående mønster som resulterer i designforårsakede byggskader i de eksemplene på innovativ modernistisk arkitektur som er blitt studert i dette arbeid. Årsaken til at disse drivkreftene eksisterer, tilsynelatende uavhengig av tid og sted, ligger i hvordan den innflytelsesrike, modernistiske designideologien er konstruert med innebygde forsvarsmekanismer i form av en selvsentrert designstrategi. Denne forsvarsmekanismen gjør at erfaring om byggskader ikke innarbeides i det teoretiske grunnlaget arkitektfaget bygger på. Den viktigste grunnen er at toneangivende representanter for den selvsentrerte designideologien ignorerer byggskader som et arkitektonisk problem. Et eksempel på dette er utsagnet ”all god arkitektur lekker”, der lekkasjen bagatelliseres og den gode arkitekturen som følger den modernistiske designideologien hedres. Men disse drivkreftene påvirker også adferden til andre aktører i byggeprosjekter. Byggherren og byggtekniske eksperter er heller ikke i stand til å forhindre klimarelaterte byggskader, fordi de tror at det er arkitektens rolle å designe et byggverk som tåler en gitt klimapåkjenning. En sterk medvirkende drivkraft til disse tilstandene er generelt manglende kunnskap om bygningers fysiske egenskaper, men også mangel på et system som motiverer aktøren til å lære av utført arbeid gjennom epistemologiske tilbakemeldinger fra byggeprosesser og ferdigstilte byggeprosjekter. Med utgangspunktet i dette funnet foreslås økt forskning og undervisning innen arkitektfaget om drivkreftene bak designforårsakede byggskader. Videre foreslås at fremtidig undervisning for arkitekter fokuserer på prosjektering av klimarobuste bygninger, og dessuten utvikler systemer som motiverer sentrale aktører i byggeindustrien til å ta ansvaret for det forestående arbeidet med å minske byggskader i nybygg.nb_NO
dc.description.abstractThe purpose of this research has been to study the relationship between architectural design and design-induced building defects in selected examples of innovative modern architecture. The investigation has been focused on five potential driving forces of the development of design-induced building defects: a) local climate impacts, b) project-driven forces, c) actor-driven forces, d) design ideology, which forms the mental framework for architectural design and e) the specific design of the building envelope. The target audience for the research results is researchers, practicing architects and engineers, architecture students, engineering students, and others who have an interest in and use for knowledge about building defects. The primary audience is, however, architects. A source of inspiration for the work has been the phrase “all good architecture leaks”, which the author heard during his architectural studies in the 1980s. This sentence, which is a paradox, is used to discuss values in the architecture discipline with regard to the given problem. The theoretical framework used in this research is knowledge from several different disciplines, architecture and design theories, theories on the driving forces in the process, building physics, building defects theories and theories of conservation of Modern Architecture. Central to the theoretical discussion are two theoretical rivals, one being knowledge of traditional architecture and the other being modernist design theories. The research strategy that was used to explore these issues is the use of qualitative case studies. An important part of the work has been to build up a case database with examples of innovative modernist architecture with building defects. Today, this case database includes 72 examples of modernist building projects from all over the world. To study the issues in depth, four examples of innovative modernist architecture works from this sample database were selected. The conclusion from the case studies is that the main reason for design-induced building defects is the weaknesses of the building envelope that cannot withstand local climate design-impacts, mainly in the form of precipitation, wind and temperature changes. These weak points stem from a combination of daring design, the type of material used and concrete detailing, where normative assumptions of aesthetic, functional and technical design have come from the modernist design ideology. An important element of this is the priorities of architects, which among other things affect design ideology and disregard for knowledge of building physics. Important contributing forces are two values that stem from the modernist design ideology: (1) the idea that architectural work is art which has subordinate aesthetic value and (2) the concept of honesty. The concept of honesty is an important ideal within modern design ideology which is founded on featuring both the function of a building and the components and materials of which it has been built and also avoiding the use of ornaments. When these values are prevailing in the design and execution of the building envelope which, later, must withstand normal local climatic stresses, there is an imminent danger of the development of building defects. Based on this, it is concluded that in the examples of innovative modernist architecture that have been examined, the recurring pattern of these driving forces is what causes design-induced building defects. The reason that these forces exist, seemingly independent of time and place, lies in the influential modernist design ideology which has been formed with builtin defense mechanisms by way of a self-centered design strategy. This defense mechanism results in the experience of building defects not being incorporated into the theoretical foundations that the architectural discipline is based on. The main reason is that the attitudes of advocates of the self-centered design ideology do not view building defects as an architectural problem. An example of this is the statement “all good architecture leaks” where the leak is trivialized and the architectural work that favors the modernist design ideology is honored. However, these driving forces also affect the behavior of other participants of building projects. The builder and technical experts are also unable to prevent climate-related building defects because they believe that it is the architect’s role is to design a structure that can withstand a given climate impact. A strong contributing factor to these conditions is a general lack of knowledge about the building’s physical characteristics, but also the lack of any kind of system that encourages learning from the work that has already been done through epistemological feedback from construction processes and completed construction projects. On the basis of this finding, it is proposed that there should be an increase in research and teaching in the architectural discipline of the driving forces behind the construction of design- induced building defects. It is further proposed that future education of architects should focus on the management of robust climate buildings and the development of systems that motivate key players in the construction industry to take responsibility for future architectural work which minimizes building defects.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for arkitektur og billedkunst, Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2012:300nb_NO
dc.titleDRISTIGE DETALJER: Studie av designforårsakede byggskader i innovativ modernistisk arkitekturnb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for arkitektur og billedkunst, Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltningnb_NO
dc.description.degreePhD i arkitekturnb_NO
dc.description.degreePhD in Architectureen_GB


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record