Show simple item record

dc.contributor.advisorMedalen, Tornb_NO
dc.contributor.authorLøyning, Odd Helgenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:21:50Z
dc.date.available2014-12-19T11:21:50Z
dc.date.created2013-10-29nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier660218nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/231047
dc.description.abstractØvre Rotvoll gård ligger ved et naturlig knutepunkt i Trondheim by og er inngangsportalen til byen fra øst. Dyrket mark som tidligere var ett stykke sammenhengende jordbruksareal er i dag oppstykket i flere, mindre funksjonelle jordstykker. Dette skyldes stadig nye vegprosjekter som gjennom årene er anlagt over¨området. Eiendommen ligger omkranset av bymessig bebyggelse på alle kanter. Dette har ført til at den jordbruksmessige verdien nå er i ferd med å bli dårlig, og grunneier ønsker å avvikle driften til fordel for eiendomsutvikling på eiendommen. Utbyggingsområdet er på 385,5 daa, og en utbygging her vil ikke bare forandre Øvre Rotvoll gård, men trolig også hele bydelen i uoverskuelig framtid. Områdets plassering ved et knutepunkt gjør at en tett, bymessig bebyggelse her vil være i tråd med nasjonale retningslinjer for areal- og transportplanlegging og knutepunktforttetting. Trondheim kommune har i tråd med dette derfor gått inn for en arealbruksendring av området i rullering av kommuneplanens arealdel 2012-2024. Deler av gården ligger i et nasjonalt viktig kulturlandskap som ikke inngår i arealbruksendringene, men som er avsatt som hensynssone i kommuneplanen. I og med at jordbruksdriften nå avvikles er også dette området aktuelt å diskutere med tanke på alternativ bruk. Denne oppgaven er en mulighetsstudie, og innledningsvis er det gjort en stedsanalyse som ligger til grunn for beskrivelse og drøfting av alternativ arealbruk. Mulighetsstudiet er tredelt, og ser på henholdsvis: Tunneler som alternativ utforming til dagens vegsystemForlengelse av Schmettows allé, et verdifullt landskapselementEgnethet for parsellhager og kolonihager i hensynssonen for kulturlandskap ved Øvre Rotvollnb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for arkitektur og billedkunst, Institutt for byforming og planleggingnb_NO
dc.titleFra landbruk til knutepunkt: En mulighetsstudie av miljø og grøntstruktur på Øvre Rotvoll, Trondheimnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for arkitektur og billedkunst, Institutt for byforming og planleggingnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record