Show simple item record

dc.contributor.authorOpedal, Espen
dc.contributor.authorJostad, Dag Otto
dc.contributor.authorSollie, Joakim
dc.date.accessioned2014-07-24T07:21:44Z
dc.date.available2014-07-24T07:21:44Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/198243
dc.description.abstractNORSK: Hensikten med denne oppgaven har vært å undersøke om leilighetene i et planlagt boligbyggeprosjekt er attraktive som kjøpsobjekter for studenter. Attraktiviteten er beskrevet ut fra studentenes preferanser til bolig, studentenes økonomiske kjøpeevne, og om det er lønnsomt å eie fremfor å leie bolig i studietiden. For oppdragsgiver, Syljuåsen AS, vil oppgaven vår belyse markedspotensialet i å bygge for salg til studenter som segment. De har fått belyst i hvilken grad det kan finnes etterspørsel fra studenter, og hva dette segmentet etterspør. I tillegg viser vi overfor potensielle kjøpere risiko og lønnsomhet ved å investere i bolig i studietiden. For å belyse problemstillingen har vi benyttet både primær- og sekundærdata. Primærdata ble hentet inn ved kvalitative dybdeintervjuer med fagpersoner innenfor bank, eiendomsmegling, og byggenæringen .Videre sendte vi ut en spørreundersøkelse til studenter ved Høgskolen i Gjøvik, slik at vi kunne analysere hvilke boligpreferanser som er viktigst ved studentmassen. Sekundærdata ble hovedsakelig fremstilt av Prognosesenteret AS sin «KommuneMonitor», og ble benyttet for å analysere hvordan Syljuåsens leiligheter tilfredsstiller boligetterspørselen i Gjøvik generelt. Med bakgrunn i dataene har vi kommet fram til at leilighetene er nokså attraktive overfor studenter, målt ut ifra studentenes preferanser og lønnsomhet av å eie boligen fremfor å leie. På de to største leilighetene er det lønnsomt å eie boligen over en femårig tidshorisont i alle scenarioer, med unntak av scenario «verst tenkelig». Allikevel ser vi at økonomisk kjøpeevne fungerer som en naturlig brems for de aller fleste studentene, målt etter våre forutsetninger om likviditetsgrad.nb_NO
dc.description.abstractENGLISH: The purpose of this study was to examine whether the apartments in a planned residential construction project is attractive to purchase for students. Attractiveness is described based on students' preferences for housing, student financial ability to buy and whether it is profitable to own instead of renting while studying at Gjøvik University College (GUC). For the employer, Syljuåsen AS, the paper will illustrate the market potential for building apartments for sale to the students segment. We have found the extent to which there may be demand from students, and what the students demand. In addition, we present potential risk and profitability by investing in the apartments, while studying at GUC. To illustrate the problem, we have used both primary and secondary data. Primary data were collected by qualitative in-depth interviews with experts in banks, real estate and construction industry. Moreover, we sent a questionnaire to students at GUC, so that we could analyze the housing preferences that are most important for the students. Secondary data was mainly derived from Prognosesenteret AS's «KommuneMonitor», and was used to analyze how the apartments meet housing demand in Gjøvik in general. Based on the data we have concluded that the apartments are fairly attractive for students, measured on the basis of students' preferences and profitability of owning property instead of renting. In the two largest apartments it is profitable to own property over a five-year time horizon in all scenarios except scenario «worst case». Anyway, we see that the economic purchasing ability acts as a natural brake for most students, as measured by our assumptions about the liquidity ratio.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212nb_NO
dc.subjectboligmarked, student, eie-leienb_NO
dc.titleStudenters boligpreferanser i et eie-leie perspektivnb_NO
dc.title.alternativeStudents’ housing preferences in the rent or buy perspectivenb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber150nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record