Show simple item record

dc.contributor.authorHalmeid, Carl Erik T.
dc.date.accessioned2008-04-01T13:29:17Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/144112
dc.description.abstractNORSK: Den stadig økende konkurransen, ikke minst i prosessindustrien, fører til høyere krav til effektive produksjonsprosesser, muligheter for sporing og bedre kvalitetssikring. Visualisering av data som blir generert i produksjonsprosessene vil være et godt hjelpemiddel for å gi operatører og analytikere hurtig og effektiv tilgang til data som er kritiske for produksjonskvaliteten. Det eksisterer mange konsepter for visualisering av store og komplekse datamengder hvor hensikten er å vise mye data oversiktlig og på forholdsvis liten plass. Denne oppgaven tar sikte på å gjennomgå ulike konsepter, og på bakgrunn av denne gjennomgangen designe en prototyp som kan benyttes for visualisering under gitte forutsetninger. Prototypen er designet slik at den kan utprøves på to konsepter. Den er så blitt tilpasset en reell produksjonsprosess for å teste om valgte konsepter kunne benyttes for en slik prosess. Prototypen ble demonstrert for et lite utvalg brukere for å få tilbakemeldinger på konseptenes anvendbarhet, styrke og svakheter. Konklusjonen er at idéene bak konseptene er gode, men krever visse visuelle tilpasninger samtidig som innføringen må skje gradvis sammen med god opplæring for at brukerne bedre skal forstå tankegangen og kunne utnytte konseptene optimalt.no
dc.description.abstractENGELSK: That ever-growing competition, at least in the process industry, demands efficient production processes, prospects for tracking and quality assurance. Visualizing the data that the production processes generate will be a good remedy for the operators and the analysts to quickly and efficient get access to data that are critical for the production quality. Many concepts for visualizing large and complex data sets exist where the purpose is to visualize much data clearly on relatively small areas. This thesis aim to examine different concepts and based on this examination, design a prototype that can be used for visualization under certain conditions. The prototype is designed in that way that it can test two concepts. It was then adapted to fit an actual production process to test if the chosen concepts can be used for that process. The prototype was demonstrated for a small group of users in the purpose of getting feedback about the concepts usability, strengths and weaknesses. The conclusion is that the ideas behind the concepts is good, but it requires some visual adjustments and at the same time the introduction should be done gradually and with good training to ensure that the users better should understand the concepts and use them optimally.en
dc.format.extent1462660 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.subjectvisualiseringen
dc.subjectdataanalyseen
dc.subjectdatastrukturen
dc.titleVisualisering av data i en produksjonsprosessen
dc.title.alternativeVisualization based on data from a production processen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Information and communication science: 420::Theoretical computer science, programming languages and programming theory: 421en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record