Show simple item record

dc.contributor.authorStorløkken, Per
dc.date.accessioned2008-04-02T06:30:32Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/144110
dc.description.abstractNORSK: Virtuelle Miljø for Samarbeid gjør det mulig for brukere som oppholder seg på forskjellige steder å eksistere sammen i det samme virtuelle miljøet. Mens de oppholder seg i miljøet kan brukerne gjenkjennes på deres visuelle representasjon, også kjent som deres avatar. Et av de mest kjente typene av sånne miljøer er Massive Flerbruker Spill. Brukere av disse spillene har en sjanse til å oppleve en følelse av nærhet når de interakterer med miljøet; de blir mentalt transportert til miljøet. Forskning har vist at avataren har en stor innvirkning på følelsen av nærhet, men hvilken effekt har resten av grensesnittet? Hva skjer om brukeren ikke ser på avataren? Vi mener at grensesnittene for disse spillene er basert på modeller for enbruker grensesnitt, og at disse standardene ikke passer til flerbruker miljøer. I denne rapporten vil vi undersøke hvordan brukere tilnærmer seg dette grensesnittet, spesielt hvordan de distribuerer fokuset mellom forskjellige elementer i grensesnittet når de utfører forskjellige oppgaver. Vi undersøker både en gruppe erfarne brukere og en gruppe uerfarne brukere. Data fra de erfarne brukerne ble samlet ved hjelp av en spørreundersøkelse, mens de uerfarne brukerne deltok i et eksperiment. Brukere fokuserer på forskjellige elementer i grensesnittet under hver interaksjonstype, og overraskende få hadde fokus på avataren. Det ble oppdaget en sammenheng mellom hvilket element i grensesnittet brukerne fokuserte på og den følelsen av nærhet de opplevde. Vi fant også ut at uerfarne brukere tilnærmer seg grensesnittet på en annen måte enn de mer erfarne brukerne. I tillegg fant vi en del andre saker som peker mot at dagens grensesnittutforming muligens ikke er optimal for flerbrukermiljøer.no
dc.description.abstractENGELSK: Collaborate Virtual Environments (CVEs) allow multiple users, located in different physical locations, to co-exist in the same virtual environment. While in the environment users are identified by their visual representation, known as an avatar. One of the most common examples of such environments is Massively Multiplayer Online Games (MMOGs). Users of MMOGs are likely to experience a feeling of presence when they interact with the environment; they are mentally transported to the environment. Research has shown that the avatar has a great influence on the feeling of presence, but what effect does the rest of the interface have? What happens if the user is not looking on the avatar? We suggest that MMOGinterfaces are based on single-user interface models, and that these standards are not suitable for multi-users environments. In this report we will examine how users approach the interface of these environments, in particular how they distribute their focus between different interface elements when performing certain tasks. We examine both a group of experienced users and a group of novice users. The data from the experience users was gathered through a survey, while the novice users participated in an experiment. Users focus on different interface elements during each type of interaction, and surprisingly few have their primary focus on the avatar. It was discovered that there is a correlation between which element the users focus most on and their feeling of presence. We also found that novice users approach the interface in a different manner than experienced users. In addition we found a number of other issues that suggest that the current interface layouts might not be optimal for multi-user environments.en
dc.format.extent2595644 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoengen
dc.subjectvirtuell virkeligheten
dc.subjectbrukergrensesnitten
dc.subjectdataspillen
dc.titleDistribution of user focus in Collaborative Virtual Environmentsen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Information and communication science: 420::Databases and multimedia systems: 428en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record