Show simple item record

dc.contributor.authorRavnberg, Merete
dc.date.accessioned2008-03-31T11:08:48Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/144090
dc.description.abstractNORSK: Dette er et forskningsprosjekt som fokuserer på kjønn og preferanseforskjeller i tilknytning til dataspill. Rapporten søker spesielt å få svar på hvor viktig personligheten til spillkarakteren er for jenter og gutter. Ideen bak oppgaven er en påstand om at flere jenter kan ønske å spille dataspill, dersom de klarer å identifisere seg med personligheten til spillkarakteren i spillet. Motivasjonen er å få flere jenter til å spille dataspill for å bryte ned stereotypiske holdninger til at jenter kan mindre om datateknologi, og for videre å få flere jenter til å interessere seg for teknologi. Rapporten søker å gi et innspill til spillprodusenter, slik at det blir tilrettelagt for å få flere jenter til å spille dataspill. Temaet for studien har vært å fokusere på hvorvidt jenter og gutter ønsker at spillkarakterene i dagens spill skal ha personlighet, hva de synes er viktig for at spillkarakterene skal få personlighet, hva slags type spill de spiller, hvor mye de spiller, om de er sosiale spillere eller ikke, og hva de synes om spillkarakterer som spiller mye på sex. Metodene som er brukt er en kombinasjon av litteraturstudie, spørreskjema, ekspertintervju og fokusgrupper. Målgruppen og respondenter er norske jenter og gutter mellom 13 og 15 år. Funn viser at gutter synes det er viktigere å identifisere seg med spillkarakteren enn jentene synes. Parametere som at spillkarakteren skal ha et mål, at målet er meningsfylt, presentasjon av spillkarakterens bakgrunn, ansiktsuttrykk, kroppspråk, utseende, spillkarakterens klær og om de kjenner spillkarakteren fra før gjennom film eller liknende er viktigere for gutter enn for jenter. Utseende, kroppspråk, ansiktsuttrykk og klær er de viktigte faktorer for personligheten hos begge kjønn. Det er forskjell på hva slag spill jenter og gutter spiller. Gutter spiller mest skytespill, mens jenter spiller mest rollespill. Samtidig er gutter mer sosiale spillere enn jenter. De fleste jenter foretrekker å spille alene og single player, mens flest gutter spiller sammen med andre og multi player. Mange jenter og gutter synes det er uinteressant eller liker ikke i det hele tatt spillkarakterer som fokuserer mye på sex. 24 % gutter og 58,7 % jenter finner sexfokuset uinteressant, mens 28 % jenter og 14,7 % gutter ikke liker det i det hele tatt. Likevel liker flesteparten av guttene, og noen jenter fokus på sex i en eller annen grad.no
dc.description.abstractENGELSK: This is a research project which focuses on gender and different preferences affiliated with computergames. The report distinctively looks for the answer, on how important the personality of the game-character is, for girls and boys. The idea behind this assignement is the assertion that more girls would want to play computer-games if they could identify with the personality of the game-character in the game. The motivation is to get more girls interested in playing computer-games, and break down the stereotypical attitudes which portray that girls know less about computer technology, and further on, get more girls interested in technology. This report seeks to give suggestions to gameproducers, so that games are more suited, and will interest more girls in playing computer-games. The theme for this study has been to focus on, if girls and boys wish that the game-characters in today’s games should have personality, what they think is important in giving the game-characters personality, what kind of game they play, how much they play, if they are social players or not, and what they think about game-characters who act too much on sex. The methods used are a combination of literature study, questionnaire, expert interview and focus groups. The goal group and the respondents are Norwegian girls and boys between 13 and 15 years of age. Findings show that boys think it is more important to identify with the gamecharacter than the girls do. Parameters as of that the game-character should have a purpose, that the purpose has meaning, presentation of the characters background, facial expressions, body language, looks, the game-characters clothes and if they know the game-character from before from a movie or elsewhere is more important for boys than for girls. Looks, body language, facial expressions and clothes are the most important factors for the personality of both genders. It is a difference between what kind of games girls and boys play. Boys play mostly shooting-games, while girls play mostly role-games. At the same time, boys are more social players than girls. Most girls prefer to play alone and single player, while boys play together with others and multi player. Many girls and boys do not think it is interesting or do not like at all that the game-characters focus much on sex. 24 % boys and 58,7 % of girls finds the focus on sex not interesting, while 28 % girls and 14,7 % boys do not like it at all. Although most of the boys, and some of the girls like focus on sex in some sort.en
dc.format.extent1648885 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.subjectdataspillen
dc.subjectkjønnen
dc.subjectdataen
dc.titleKjønn og preferanseforskjeller for dataspillen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Information and communication science: 420::Databases and multimedia systems: 428en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record