Show simple item record

dc.contributor.authorSkogli, Erik
dc.contributor.authorRøyset, Magnus
dc.contributor.authorSeierstad, Sondre
dc.date.accessioned2013-07-05T09:01:45Z
dc.date.available2013-07-05T09:01:45Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/143584
dc.description.abstractNORSK: Vår hensikt med oppgaven er å se på metoder som kan føre til et optimalisert råvarelager på Moelven Limtre. Med optimalisering menes det i denne oppgaven en forbedring av nåværende situasjon for og blant annet å tilstrebe bedre flyt i råvarelageret. Vi har kommet frem til flere kvantitative effekter ved optimaliseringen, som også fører til kvalitative effekter. For å svare på problemstillingen har vi brukt primærdata som er brukt både kvalitativt og kvantitativt. Vi har fått tilgang på lister over lagerstatus, oversikt over forbruket av råvarer og innkjøpspriser. Disse tallene har vi brukt til å utarbeide ABC-analyse for å systematisere råvarelageret. Ved utført ABC-analyse kunne vi fokusere på å skape et optimalt bufferlager for samtlige dimensjoner på lageret. Vi har også brukt primærdataene vi har fått til å tallfeste at Moelven Limtre ikke har optimale omløpshastigheter på de fleste dimensjoner på råvarelageret. Ved å ha fokus på FIFO-prinsippet og optimalt bufferlager kan det skapes bedre flyt ved at omløpshastigheten optimaliseres. Ved bruk av verktøyene ABC-analyse og FIFO-prinsippet har vi laget en ny layout som vi mener optimaliserer situasjonen i råvarelageret på Moelven Limtre. Underveis i prosjektet har vi utarbeidet flere forskjellige forslag til en optimalisert layout, som har blitt bearbeidet med innspill fra ansatte på Moelven Limtre. Samspillet med de ansatte i tillegg til de tallfestede kvantitative dataene vi har kommet frem til, utgjør vår nye layout på råvarelageret som vi mener er optimalisert.no_NO
dc.description.abstractENGLISH: Our purpose of the thesis is to look at methods that can lead to an optimized raw material stock at Moelven Limtre. The optimization is meant in this paper as an improvement of the current situation. This is to strive for better flow. We have come to quantitative effects of the optimization, which also leads to qualitative effects. To answer the research question, we used primary data which are used both qualitatively and quantitatively. We have gained access to stock lists, lists of total monthly consum and purchase prices. These numbers were used in the ABC-analysis to systematize the warehouse. When completed ABC-analysis, we could focus on creating an optimal stock quantity for all items in the warehouse. We also used primary data we have obtained to quantify the stock turnover at Moelven Limtre. By focusing on a FIFO-principle and optimal stock quantity, it can be created better flow with more optimized stock turnover. Using the ABC-analysis and FIFO-principle, we have created a new layout that we believe optimizes situation in the warehouse at Moelven Limtre. We have developed along several different proposals for an optimized layout, which has been enhanced with input from staff at Moelven Limtre. This interaction with the staff in addition to the quantitative data we have come to, makes our new layout on the warehouse that we believe are optimized.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjecttreindustrino_NO
dc.subjectlogistikkno_NO
dc.subjectABC-analyseno_NO
dc.subjectbedriftsøkonomino_NO
dc.titleLagerlogistikk i treindustrienno_NO
dc.title.alternativeInventory management in the timberindustryno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213no_NO
dc.source.pagenumber77no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record