Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHagen, Hanne Merete
dc.contributor.authorEriksson, Sara J. Vang
dc.date.accessioned2012-08-06T09:03:40Z
dc.date.available2012-08-06T09:03:40Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/143552
dc.description.abstractNORSK: Det har vokst frem en ny arena for markedsføring gjennom sosiale medier som åpner opp for kommunikasjon mellom bedrift og konsument. Blogg er et sosialt medium som spesielt har blitt populært hos den yngre generasjonen de siste årene. Markedsførere har lagt merke til utfoldelsen av generasjon Y innen denne mediekanalen og vil dermed finne måter å plassere seg på som bygger på interaksjon og stimulerer til engasjement hos brukerne. Målet for oppgaven var å kartlegge bloggleseres kjøpsprosess gjennom påvirkning av kommersielle budskap i blogger. Ved å finne ut i hvilket trinn blogglesere påvirkes av reklamebudskap i kjøpsprosessen kan dette bidra til en bedre forståelse av markedsføringsmuligheter innenfor mediekanalen blogg. Ved å ta utgangspunkt i modellen “En kjøpsprosess i fem trinn” som Kotler (2005) har presentert, vil vi ha bedre kunnskap om hvilke forhold som ligger til grunn for konsumenters kjøpsbeslutninger. Vi har gjennom denne oppgaven gjennomført en kvantitativ undersøkelse for å kartlegge bruken av blogg samt finne ut hvor kommersielle budskap i blogg påvirker konsumenter i de ulike trinnene i kjøpsprosessen. Vi gjennomførte spørreundersøkelsen i Gjøvik og fikk til sammen 331 respondenter. Resultatene fra vår undersøkelse viser at det er spesielt i forholdene rundt problemerkjennelse og vurdering av alternativer som stimulerer blogglesernes adferd i kjøpsprosessen. I tillegg viser resultatene våre at det er en signifikant forskjell mellom kvinner og menn som benytter blogg. Denne informasjonen kan være til nytte for markedsførere som er interessert i å plassere seg i de sosiale mediene og da spesielt blogg hvor kommunikasjonen er mellom blogger og bruker som kan fortone seg som interaksjon mellom konsumenter.no_NO
dc.description.abstractENGELSK: A new arena for marketing through social media has emerged, which opens up for communication between company and consumer. Blog is a social medium that has become very popular among the young generation over the past few years. Marketing people have noticed the unfolding of generation Y in this media channel, and will therefore find ways to position themselves to build interaction and stimulate the involvement of users. The main goal for this study was to assess the blog users purchase process through the influence of commercial messages in blogs. By finding out in which step blog users are influenced by advertising in the buying process this can contribute to a better understanding of the marketing opportunities within the media channel blog. By taking the following model ”Five steps of the buying process” presented by Kotler (2005), we will get better knowledge of the factors that influence consumers purchase decisions. We have during this thesis conducted a quantitative survey to assess the use of blog and find out how commercial messages in blogs affect consumers in the various steps in the buying process. The survey was conducted in Gjøvik and we have processed information from 331 respondents. The result of our study shows that it is particularly in the circumstances surrounding problem recognition and evaluation of alternatives that stimulates the blog users behaviour in the purchase process. In addition our result shows that there is a significant difference between male and female blog users. This information can be useful in marketing when positioning products in social media and especially blogs, where the communication is between bloggers and blog readers, which can appear to be interaction between consumers.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectbloggno_NO
dc.subjectmarkedsføringno_NO
dc.subjectsosiale medierno_NO
dc.subjectundersøkelseno_NO
dc.titleBloggerne – de nye markedsførerne?: en empirisk studie av generasjon Yno_NO
dc.title.alternativeThe bloggers – the new marketers?: an empirical study of the generation Yno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213no_NO
dc.source.pagenumber116no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel