Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSolheim, Espen
dc.contributor.authorSørensen, Håvard
dc.contributor.authorLangseth, Øystein
dc.date.accessioned2012-08-02T10:53:02Z
dc.date.available2012-08-02T10:53:02Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/143511
dc.description.abstractNORSK: Innen deformasjonskontroller finnes det ingen standarder eller faste rutiner for utførelse og presentasjon. Dette medfører ofte svært teknisk og overdetaljert dokumentasjon, slik at kun faglærte vil forstå det som presenteres. Denne oppgaven vil forsøke å utarbeide et grunnlag for ny standard til dokumentasjon og visualisering av deformasjoner. Det skal her legges vekt på effektivitet, nøyaktighet og formidlingsevne. Det har under arbeidet blitt sett på to forskjellige deformasjonskonstruksjoner, Tingberg bru og Gjøvik Gård. Disse har vi skannet med hjelp fra Geoplan3D. Tingberg bru har vært hovedfokus gjennom hele oppgaveskrivingen, mens Gjøvik Gård har blitt brukt som en testarena for både utstyr og programvare. Ved hjelp av Cyclone har de forskjellige skann blitt sammenkoblet. Det har i tillegg blitt utarbeidet en teoretisk 3D-modell, ut i fra 2D tegninger. Disse to modellene ble videre stilt opp mot hverandre i 3DReshaper for å sjekke de ulike deformasjonene, og dermed danne den visuelle fremstillingen. Etter fremstilling og vurdering av resultatet, kan vi konkludere med at vår metode vil være tilsvarende det som kan brukes i fremtidige deformasjonskontroller. Vi føler at metoden gir gode visualiseringer av resultat, og er både effektiv, nøyaktig og pålitelig. Metoden er dekkende for de fleste områder, samt at resultatet vil være fremstilt på en slik måte at det er forståelig for de fleste. Denne måten å fremstille slike resultat på vil forhåpentligvis bli den nye metoden for deformasjonskontroll, og vil forhåpentligvis ta over for de utdaterte 2D-tegningene.no_NO
dc.description.abstractENGELSK: Within deformation analysis there are no standards or routines for execution and presentation. This often leads to highly technical and detailed documentation, so that only the skilled will understand what is presented. This paper will attempt to establish a basis for a new standard for documentation and visualization of deformations. It should be focused on efficiency, accuracy and communication skills. We used two sites in this task, Tingberg bridge and Gjøvik Gård. We have scanned these with the help of Geoplan3D. Tingberg bridge has been the main focus throughout the task, while Gjøvik Gård has been used as a testing ground for both equipment and software. Using Cyclone the different scans has been combined. It has also been developed a theoretical 3D model based on 2D drawings. These two models were lined up against each other in 3DReshaper to check the various deformations, thus forming the visual presentation. After the presentation and evaluation of results, we conclude that our method could be similar to future deformation analysis. We feel that the method provides good visualization of results, and is efficient, accurate and reliable. The method is adequate for most sites and the results will be presented in a manner that is understandable to most people. This way of presenting these results will hopefully become the new method of deformation analysis, and will hopefully make 2D drawings obsolete.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectdeformasjonskontrollno_NO
dc.subjectlaserskanningno_NO
dc.subjectvisualiseringno_NO
dc.titleUtvikling av metode for deformasjonskontroll ved bruk av bakkebasert laserskannerno_NO
dc.title.alternativeEstablishing a method for deformation analysis using a terrestrial laser scannerno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Geosciences: 450::Geometrics: 468no_NO
dc.source.pagenumber126no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel