Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBorkhus, Atle
dc.contributor.authorMathisen, Jim Vik
dc.contributor.authorSmith, Kelly Helene
dc.date.accessioned2012-07-31T11:04:52Z
dc.date.available2012-07-31T11:04:52Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/143423
dc.description.abstractNORSK: Målet for denne oppgaven har vært å se på nytteverdien ved å implementere brannteknisk prosjektering og modellering i BIM. Her har vi også sett på hvor gjennomførbart modelleringen er per dags dato. I byggeindustrien øker bruken av BIM i henhold til ønsket effektivisering av byggeprosessen. Flere aktører innenfor byggemarkedet ønsker i større grad å benytte BIM-kompetanse. Det er i hovedsak fagfeltene arkitekt, konstruksjon og VVS som bruker BIM i dagens marked. Branntekniske installasjoner og brannvern blir i liten grad prosjektert ved bruk av BIM, hvor brannrådgivere leverer branntiltak til andre fagfelt, som deretter fører disse inn i sin egen modell. En slik prosess knyttet til prosjektering av brannvern, fører ofte til at det kan oppstå økonomiske kostnader og utsatt ferdigstillingstid ved et prosjekt. Det er på bakgrunn av disse aspektene at vi ønsker å opplyse markedet om de nytteverdier og muligheter som kan ligge i et samarbeid mellom BIM og brann. For å kunne besvare problemstillingen har vi tilegnet oss kunnskap ved hjelp av litteraturstudier, programutforskning og samarbeid med aktuelle aktører på markedet. På bakgrunn av den teori, utforskning og samarbeid som har funnet sted under oppgavens utforming, har vi kommet frem til følgende besvarelse på problemstillingen: Hvilken nytteverdi kan en kobling mellom brannteknisk 3D-modellering og BIM gi i dag, og hvor gjennomførbart er dette? Gjennom studier knyttet til denne oppgaven har vi sett at det er et ønske fra dagens marked om å få til en fungerende kobling mellom BIM og brannteknisk modellering. Ved å sette seg inn i en del av de aktuelle programvarene som kan utføre brannteknisk modellering på dagens marked, fant vi ut at disse programvarene ikke er tilstrekkelige for å utføre en kobling mellom BIM og Brann. Med andre ord er programutviklerne avhengig av å forbedre sine produkter for å skape en effektiv og lønnsom prosjektering på dagens marked. Objektbibliotekene må utvides med tanke på branntekniske objekter, for å forhindre at det går med mye tid og ressurser på å utvikle disse selv.no_NO
dc.description.abstractENGELSK: The goal of this task has been to look at the benefits of implementing fire protection engineering and modeling in to BIM. We have also tried to establish how attainable the modeling is today. The construction industry wants an increased use of BIM in accordance with the desire of a more efficient and economical way of work. In today’s’ market the use of BIM mainly embraces the fields of architecture, construction and plumbing, with limited extent to fire protection engineering. Such a process related to the design of fire protection often leads to the case of heightened economic costs and deferred time of completion. Based on these aspects we want to educate the market about new values and opportunities that may lie in collaboration between BIM and fire protection. In order to come to a conclusion we have had to acquire knowledge by means of literature studies, software research and cooperation with relevant actors in the market. On the basis of the theory, research and cooperation that has taken place during our thesis, we have concluded the following: Through studies of this thesis we found that there is a desire to achieve a functional link between BIM and fire protection modeling. By immersing ourselves into some of the software with functionality to perform fire device modeling, already existing in today's market, we have concluded that these software’s are insufficient to create a link between BIM and fire protection. The marked is depending on the developers to improve their products to create a more efficient and user-friendly interface related to fire protection.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectbrannteknisk prosjekteringno_NO
dc.subjectBIMno_NO
dc.titleKobling mellom BIM og brannno_NO
dc.title.alternativeConnection between BIM and fireno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Building technology: 530::Construction technology: 533no_NO
dc.source.pagenumber101no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel