Show simple item record

dc.contributor.authorHarby, Jon Anders
dc.contributor.authorOlsen, Andreas Dillerud
dc.date.accessioned2012-08-01T09:26:10Z
dc.date.available2012-08-01T09:26:10Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/143417
dc.description.abstractNORSK; Oppgaven går ut på å finne en alternativ utforming av Haugsbakken 5, et bygg vi har fått tegninger over fra Sweco. Den alternative utformingen skal bygge på at hulldekkene i bygget erstattes av plasstøpte etterspente betongdekker. Utformingen er valgt helt og holdent av oss oppgaveskrivere i samråd med veileder og med faglig bistand fra KB Spennteknikk og andre som har kompetanse på feltet etterspenning. Etter at utforming er valgt er byggtekniske krav for brann og lyd undersøkt. Dimensjonering av etterspente bjelker og dekker gjort med dataverktøyet K-bjelke (utarbeidet av sivilingeniør Ove Sletten). Byggtekniske krav overholdes i henhold til Norsk Standard og Sintef Byggforsk. Beregninger for etterspente konstruksjonsdeler gjøres digitalt i K-bjelke, andre relevante beregninger er utført manuelt. Utformingen blir et plasstøpt betongbygg der vi har beregnet dekker og bjelker, samt en betongsøyle inne i bygget for tilstrekkelig bæring. Vi har ikke dimensjonert yttervegger, men kun hatt fokus på etasjeskiller og nevnte søyle. Vi har måttet gjøre visse avgrensninger i oppgaven da denne type betongteknologi var helt ny for oss. Fokus har derfor vært på å tilegne seg kunnskap om bruken av etterspenning og hvordan slike konstruksjoner dimensjoneres og bygges. Vi har ikke studert bruken av hulldekker eller gjort beregninger for de brukte hulldekkene i Haugsbakken 5, vi har kun sett på de plasstøpte etterspente dekkene og funnet en utforming der slike dekker kan brukes i det gjeldende bygget.no_NO
dc.description.abstractENGELSK: This bachelor thesis is based on finding an alternative framing of Haugsbakken 5, a building which we have received sketches of from Sweco. The alternative framings main goal is to replace the hollow core slabs with post-tensioned concrete slabs. The new framing of the building is chosen by us, the writers, with advice from our supervisor and professional contribution from KB Spennteknikk and others who also have competence concerning post-tensioning. After the framing of the building is chosen, the requirements of construction technique is examined. The post-tensioned beams and slabs is calculated with the digital tool K-bjelke (developed by Civil Engineer Ove Sletten). All requirements of construction technique is based on Norsk Standard and Sintef Byggforsk. The calculations for the post-tensioned constructions are all executed using K-bjelke and other relevant calculations is done manually. The new framing is a cast concrete building where we have calculated slabs and beams, and also a concrete coloumn within the building to support load-bearing. We have not calculated the outer walls, but only focused on the slabs, beams and the concrete coloumn. We have had to make certain delimitations in the thesis because this type concrete technology was completely new to us. The focus has therefore been to gather knowledge concerning the use of post-tensioning and how these constructions are calculated and built. We have not examined the use of hollow core slabs or done calculations for the slabs originally used in Haugsbakken 5. We have only studied the post-tensioned concrete slabs and found a framing where these slabs can be used in the building Haugsbakken 5.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectbetongkonstruksjonerno_NO
dc.subjectbyggteknikkno_NO
dc.subjecthulldekkerno_NO
dc.titlePlasstøpte etterspente betongdekker kontra prefabrikkerte hulldekkerno_NO
dc.title.alternativePost-tensioned concrete slabs versus hollow core slabsno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Building technology: 530::Building, construction and transport technology: 532no_NO
dc.source.pagenumber81no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record