• Avfallsreduksjon knyttet til yttervegger. 

   Løvaas, Olav Andreas; Ringen, Sigurd; Holth, Trygve (Bachelor thesis, 2021)
   Byggebransjen er globalt sett den største forbrukeren av råmaterialer i dag. Et av de viktigste områdene for å redusere bransjens miljøavtrykk er å redusere avfallet. Det vil være avgjørende at bransjen klarer å implementere ...
  • Benyttelse av basemateriell i tomme fjellanlegg 

   Garseg, Sander; Solheim, Ingebrigt Hoel (Bachelor thesis, 2023)
   Norge har tradisjonelt sett benyttet fjellanlegg som fortifikatoriske anlegg. Spesielt på 1990- og tidlig 2000-tallet var det stor utvikling innenfor fagfeltet. Dette ble mindre vektlagt når fokuset lå på internasjonale ...
  • Dreneringens innvirkning på vegdekkets levetid 

   Myhr, Magnus; Løkken, Andreas; Tangen, Gjøran Grimnes (Bachelor thesis, 2016-09-26)
   Vedlikeholdsetterslepet er stort på norske veger. Som trafikant kan man oppleve å kjøre på veger med spordannelser og andre deformasjoner som har innvirkning på trafikksikkerhet, komfort og vintervedlikehold. Denne rapporten ...
  • Element CC 600 

   Hetleøen Gulbrandsen, Herman; Ryan Halvorsen, Aleksander; Kvikstad Langehaug, Kristian (Bachelor thesis, 2023)
   I denne bacheloroppgaven er det undersøkt byggetekniske prinsipper for å gi konkrete anbefalinger til hvordan Element CC600 kan anvendes i tak-, yttervegg-, etasjeskiller-, og gulvkonstruksjoner, i en bærende konstruksjon ...
  • En sammenliknende studie av internasjonale forskningsresultater og kravsnivå i andre land for dimensjonering av tilgjengelighet og universell utforming i bygg og uteområder 

   Stadheim, Astrid; Nersveen, Jonny (Høgskolen i Gjøviks rapportserie;06/2015, Research report, 2015-12-22)
   Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har gitt Norsk forskningslaboratorium for universell utforming, HiG, i oppgave å gjøre litteratursøk på forskning om universell utforming som kan bidra i utviklingen av byggeforskrifter. ...
  • En sammenliknende studie av internasjonale forskningsresultater og kravsnivå i andre land for dimensjonering av tilgjengelighet og universell utforming i bygg og uteområder 

   Stadheim, Astrid; Nersveen, Jonny (Research report, 2016)
   Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har gitt Norsk forskningslaboratorium for universell utforming, HiG, i oppgave å gjøre litteratursøk på forskning om universell utforming som kan bidra i utviklingen av byggeforskrifter. ...
  • Et litteraturstudium om arealeffektive bad og løsninger basert på prinsippene om universell utforming 

   Stadheim, Astrid; Nersveen, Jonny (Høgskolen i Gjøviks rapportserie;02/2015, Research report, 2015-03-03)
   Det er foretatt et litteratursøk på hva som er gjort av forskning på gode fleksible baderomløsninger. Søket avdekker at det er gjort lite av denne type forskning selv om man i mange år har jobbet med kriterier for universell ...
  • Fra monolog til dialog. Utvikling og utprøving av en nettforelesning med dialog. 

   Folkestad, Tor Arne; Haug, Hanne Elise; Kristiansen, Hans W.; Stadheim, Astrid (Høgskolen i Gjøviks rapportserie, Research report, 2008)
   Denne utviklingsoppgaven har befattet seg med følgende problemstilling: hvordan kan man integrere dialog i en nettforelesning på en måte som både ivaretar hensynet til forelesers tidsbruk og studentenes læringsutbytte? Med ...
  • «LærING» - Erfaringer fra fleksibel ingeniørutdanning ved HiG 

   Johansen, Fred; Stadheim, Astrid; Tvenge, Nina (Høgskolen i Gjøviks rapportserie, Research report, 2010)
  • Mulighetsanalyse for ny øst-vest veiforbindelse mellom Lillehammer og Fagernes 

   Vangen, Emil Ravnåsen; Engedal, Christian (Bachelor thesis, 2023)
   Planlegging av nye veier tar i dag mange år og har store økonomiske og miljømessige kostnader. Veien mellom Lillehammer og Fagernes er en strekning som er lang og tidsmessig ineffektiv, sammenlignet med luftlinjen. Utredning ...
  • Områdestabilitet i sprøbruddmateriale 

   Syversen, Isolde Louise Grønlund; Haug, Linn Therese Håkonsen (Bachelor thesis, 2019)
   I forbindelse med Haug - Seut prosjektet har det blitt utarbeidet en områdestabilitetsrapport for Bane NOR som denne bacheloroppgaven har til hensikt å etterprøve. Bacheloroppgaven har utført en områdestabilitetsvurdering ...
  • Produksjon og bruk av digitale læringsobjekter i fleksibel ingeniørutdanning 

   Johansen, Fred; Stadheim, Astrid; Nina, Tvenge (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Faglig ansatte har tradisjonelt sett på utvikling av undervisningsmateriell som en viktig del av sin formidlingsvirksomhet. Den teknologiske utviklingen innen IKT har medført nye muligheter både for utvikling, produksjon ...
  • Rivebetong fra avfall til ressurs-Muligheter og utfordringer 

   Asadi,Mansoureh (Bachelor thesis, 2022)
   Sammendrag: Betong står for store avfallsmengder i Norge. Med økende fokus på å redusere avfallsmengde, setter denne oppgaven søkelyset på klimaeffekter som oppstår ved redusering av avfallsmengde knyttet til rivebetong. ...
  • Romkurve i vegplanlegging 

   Brekke, Marius Seim; Lystad, Morten Bergersen (Bachelor thesis, 2019)
   I den norske vegnormalen per 2019 finnes det ingen krav om romkurve i vegplanlegging. Selv om dette tidligere var en del av vegnormalen, ble det etter hvert flyttet over i en egen veiledningshåndbok. Hensikten med oppgaven ...
  • Sammenligning av 300- og 600 mm platebelastningsutstyr på mekanisk stabiliserte lag 

   Høiberg, Erland Rosten; Flækøy, Even; Hulleberg, Simen (Bachelor thesis, 2019)
   Oppgaven er skrevet for Statens Vegvesen i samarbeid med Skanska. Den tar for seg sammenligning av platebelastningsutstyr med ulike platediametere og forskjellige metoder. Platestørrelsene i oppgaven er 300 mm og 600 mm. ...
  • Sammenlikning av bæresystemer for rehabiliteringshallen ved Torpa barne- og ungdomsskole 

   Karunanithy, Nilojana; Kvale, Thea (Bachelor thesis, 2021)
   Prosjektet tar utgangspunkt i et rehabiliteringsbygg på Torpa. Bygget er en del av en ny barne- og ungdomsskole der Veidekke står for prosjekteringen og utførelse av prosjektet. Dette er den eneste delen av den gamle skolen ...
  • "Stemningsrapport": fleksible studier ved Høgskolen i Gjøvik 

   Tvenge, Nina; Johansen, Fred; Stadheim, Astrid (Høgskolen i Gjøviks notatserie;2010:01, Research report, 2010)
   TØL har erfaring med fleksibilisering av fag og studium siden 2000 med Byggesakskolen og Byggeskikk sammen med Universell utforming og kurs innen bank og finans fra 2004. Dette, i tillegg til fellesprosjektet for hele ...
  • Tilgang til digitale læringsobjekter for campusstudenter – har det ført til bedre eksamensresultater? 

   Stadheim, Astrid (Høgskolen i Gjøviks rapportserie;2011:02, Research report, 2011)
   Høgskolen i Gjøvik, Avdeling for teknologi, Økonomi og Ledelse, har et fagmiljø som i flere år har jobbet aktivt med fleksibel utdanning. Spesielt siden oppstarten av fleksibel ingeniørutdanning i 2008, har det vært produsert ...
  • Vegplanlegging - alternativ trasé rundt Fauske sentrum 

   Hegreberg, Ida; Frestad, Emil Lohndal (Bachelor thesis, 2019)
   Det har vært problemer knyttet til trafikken i Fauske, da E6 går gjennom sentrum med mye gjennomgangstrafikk og tungtrafikk. Dette blir pekt på som en årsak til at sentrum de senere årene har blitt mer og mer dødt, ...
  • Vinterdrift på riksvei 15 

   Nawafly, Fatima; Østby, Anne Skjærbekk; Weldegabrail, Weam Tesfazghi (Bachelor thesis, 2022)
   Denne bacheloroppgaven har som hensikt å undersøke om normene som Statens vegvesen har innført for å gi veiledning om vinterdrift blir fulgt opp, eventuelt hvilke årsaker som forårsaker at de ikke blir fulgt opp, slik det ...