• A note on the relationship between Scandinavian and Low German 

   Berg, Ivar (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Recent work on language contact between Scandinavian and Low German during the Middle Ages widely assumes that the varieties were linguistically close enough to permit some kind of receptive multilingualism, and hence ...
  • Business writing in early sixteenth-century Norway 

   Berg, Ivar (Chapter, 2017)
   This article discusses the linguistic make-up of business writing in late medieval / early modern Norway and addresses questions of language choice and language mixing. The most important foreign language was Low German, ...
  • Bustadnamn i Møsstrond sokn 

   Christenson, Åsmund (Master thesis, 2023)
   Til denne oppgåva har eg samla inn og analysert bustadnamn frå landområda attmed Møsvatn i Vinje kommune. Eg har au inkludert stølsnamn, då stølar har mellombels busetnad. Datamaterialet består av både skriftlege kjelder, ...
  • «E vetje e om e har hørt mytje på Bjørn Jens elljer ke dæ e» - En sosiolingvistisk studie av tre generasjoner sandnessjøværinger 

   Laumann, Tiril Kristin (Master thesis, 2021)
   Denne masteroppgaven er en sosiolingvistisk studie av de palatale konsonantene /ɲ/, /ʎ/, /c/ og /ɟ/ blant tre generasjoner sandnessjøværinger. Studien har som hovedmål å undersøke hvordan den palatale uttalen ligger an i ...
  • Ei boksamling frå reformasjonstida og norsk litterær kultur i seinmellomalderen 

   Berg, Ivar (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Det er få kjelder til kva bøker som vart lesne i Noreg i seinmellomalderen, men ei liste over boksamlinga åt domkapittelet i Trondheim ikring 1550 gjev eit unikt innsyn i norsk bokhistorie ved utgangen av mellomalderen og ...
  • Eit seinmellomalderleg skrivemiljø: Nidaros erkesete 1458–1537 

   Berg, Ivar (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2013:1, Doctoral thesis, 2013)
   Avhandlinga Eit seinmellomalderleg skrivemiljø: Nidaros erkesete 1458–1537 set språk og språklege praksisformer ved denne institusjonen inn i ein sosial, kulturell, politisk og religiøs kontekst. I unionen med Danmark vart ...
  • Flerspråklighet og språkkontakt på 1700- og 1800-tallet i Trondheim 

   Dörnbrack, Nora (Master thesis, 2019)
   I denne oppgaven gransker jeg flerspråklighet og språkkontakt på 1700- og 1800-tallet i Trondheim. Grunnlaget til denne undersøkelsen er private tekster av den slesvigske innvandreren Herman Hoë og familien hans. Empirien ...
  • Gender and declension mismatches in West Nordic 

   Berg, Ivar (Chapter, 2019)
   There has been a diachronic tendency to align gender and declension in West Nordic (Bjorvand 1972; Enger 2004), making it particularly interesting to consider “mismatches” that go against this general trend. This paper ...
  • Geografisk og sosial variasjon 

   Berg, Ivar; Bugge, Edit; Røyneland, Unn; Sandøy, Helge (Chapter, 2018)
  • Kor gamle er dei norske dialektane? 

   Berg, Ivar (Chapter, 2017)
   Dieser Artikel diskutiert das jeweilige Alter einiger wichtigen Isoglossen der norwegischen Dialekte und die Veränderungen ihrer Verläufe im Laufe der Zeit. Zudem werden prinzipielle Fragen der historischen Dialektologie ...
  • Latinske runeinnskrifter 

   Lislelid, Marita (Bachelor thesis, 2023)
   I denne oppgava har jeg undersøkt de latinske innskriftene fra Bryggen i Bergen, som inngår i Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, første hefte (Liestøl, 1980). Jeg har sett på, hvordan latinen i innskriftene ...
  • The Making of the Scandinavian Languages 

   Berg, Ivar (Chapter, 2016)
  • Morfologi 

   Berg, Ivar (Chapter, 2019)
   Dette kapittelet presenterer morfologi eller formlære som språkleg disiplin. Der fonologi tek føre seg ljodane i språket og syntaks korleis ord vert sette saman til frasar og setningar, dreier morfologi seg om korleis orda ...
  • Om normalisert norrønt 

   Berg, Ivar (Journal article; Peer reviewed, 2014)
  • Reformasjonen og norsk språkhistorie 

   Berg, Ivar (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Reformasjonen spela ei viktig rolle for å styrkje folkemåla som skriftspråk andsynes den lærde latinen. Men i Noreg var det dansk som vart kyrkjespråket, og reformasjonen har ofte vorte framstilt som avgjerande for skiftet ...
  • Runer i Populærkultur 

   Hopen, Gustav (Master thesis, 2019)
   Denne avhandlingen er en kartlegging av runer i bruk i moderne populærkultur. Oppgaven ser først med et bredt blikk på populærkulturen, hvor det kort blir vist til bøker, filmer, TV-serier og analoge rollespill, før den ...
  • Rural Literacy in Sixteenth Century Norway 

   Berg, Ivar (Chapter; Peer reviewed, 2014)
   This contribution discusses how the increased importance of literacy, in its widest meaning, in the beginning of the Early Modern era affected the Common Man in Norway. What relationship did farmers in remote areas have ...
  • Segmentasjon og differensiasjon i sørvestlandsk og islandsk 

   Raustein, Cecilie Bjørnsdotter (Bachelor thesis, 2021)
   Denne oppgåva tek føre seg segmentasjon og differensiasjon i islandsk og sørvestnorske dialekter, og forsøker å svare på kva som er bakgrunnen for likskapane i utviklinga i dei to språksamfunna. Det viktigaste i oppgåva ...
  • Semantiske roller - ei analyse av objektskasus i norrønt 

   Guntvedt, Maren Barlien (Bachelor thesis, 2018)
   Denne oppgåva freistar å undersøkje om det er samband mellom semantiske roller og objektskasus utløyst av fleirverdige verb i norrønt. Det vert gjennomgått relevant teori, og vidare analysert ei rekkje norrøne setningar. ...