• Preposisjonen og partikkelen «med» som samanstillar 

   Aa, Leiv Inge (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Denne artikkelen tek føre seg semantiske og syntaktiske eigenskapar ved preposi-sjonen og verbpartikkelen med. Med skil seg frå andre preposisjonar og partiklar ved at han kan ta ekstra komplekse utfyllingar, og eg prøver ...
  • The Grammar of Verb-Particle Constructions in Spoken Norwegian 

   Aa, Leiv Inge (Doctoral thesis at NTNU;2015:164, Doctoral thesis, 2015)
   Samandrag: Avhandlinga The Grammar of Verb-Particle Constructions in Spoken Norwegian tek føre seg verbpartikkelkonstruksjonar i norske målføre. Ein verbpartikkel er eit lite element (oftast ein preposisjon) som er ...