Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorEkman, Karen Emilia
dc.contributor.authorJacobsen, Maja Linnea
dc.contributor.authorTamnes, Ida
dc.date.accessioned2024-05-21T17:19:50Z
dc.date.available2024-05-21T17:19:50Z
dc.date.issued2024
dc.identifierno.ntnu:inspera:194680898:212705431
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3131009
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractIntroduksjon: Den bekymringsfulle nedgangen i barns motoriske ferdigheter (MF) skyldes redusert fysisk aktivitet (FA) de senere årene. Det eksisterer flere tilnærminger til utvikling av grovmotoriske ferdigheter (GMF), og barneskoler er en passende arena for implementering av intervensjoner. Likevel er det en mangel på sammenligninger av FA-baserte intervensjoner og deres effekt på GMF hos barn. Derfor er forskningsspørsmålet: Hvilke egenskaper gjør en intervensjon effektiv og fordelaktig for utviklingen av GMF hos barn. Metode: Det ble inkludert ni studier som undersøker FA-baserte intervensjoners effekt på GMF i barneskoler. Søket ble gjennomført på PubMed og WebofScience. Alle inkluderte studier testet GMF gjennom TGMD. Resultat: Alle intervensjonene hadde signifikant effekt på barns GMF. Fem intervensjoner viste forbedringer for objekt-kontroll, lokomotor og total GMF. Tre intervensjoner hadde forbedringer for kun objekt-kontroll. En intervensjon viste forbedringer for total GMF for yngre barn, men ikke for eldre. Konklusjon: Spesifisitet ser ut til å være essensielt for utvikling av GMF, og oppnås gjennom målrettet praktisering som burde være overførbar til hverdagen. Effektive intervensjoner prioriterer individualisering, følger en progressiv struktur, og lærerens involvering virker essensiell. Mens unge barn forbedrer GMF gjennom økt FA, vil eldre barn kanskje trenge mer strukturert FA over lengre tid og høyere frekvens for videre utvikling.
dc.description.abstractIntroduction: The concerning decline in children's motor skills (MS) is due to reduced physical activity (PA) in later years. Numerous approaches exist to develop gross motor skills (GMS), and primary schools are a suitable arena for implementing interventions. However, there is a lack of comparing PA-based interventions and their effect on GMS in children. Thus, the research question is: Which traits make an intervention effective and beneficial for developing GMS in children. Methods: Nine studies examining PA-based interventions' effect on GMS in primary schools were included. The search was conducted in PubMed and WebofScience. All included studies assessed GMS through the TGMD. Results: All the interventions had a significant effect on children's GMS. Five interventions showed enhancements for object control, locomotor and total GMS. Meanwhile, three interventions demonstrated improvements only in object control. Lastly, one showed total GMS improvements in younger children, but not in older ones. Conclusion: Specificity seems essential for developing GMS, achieved through targeted practice which should be transferable to daily life. Effective interventions prioritize individualization, follow a progressive structure and the teachers’ involvement appears essential. While younger children improve GMS through increased PA, older children may require structured PA for longer duration and higher frequency for further development.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleEffect of Physical Activity-based Interventions on Gross Motor Skills in Primary School Children
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel