Show simple item record

dc.contributor.advisorStovas, Alexey
dc.contributor.authorRahnamay Moghaddam, Borhan
dc.date.accessioned2024-05-20T17:19:43Z
dc.date.available2024-05-20T17:19:43Z
dc.date.issued2024
dc.identifierno.ntnu:inspera:146714226:100528469
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3130826
dc.description.abstractReservoarkarakterisering er avgjørende for styring av hydrokarbonreservoarer. Nylige fremskritt legger vekt på verdien av å inkorporere skjæringsbølger, spesielt ved analyse av singularitetsretninger – retninger med unik skjæringsbølgeadferd. Denne studien har som mål å utvikle en metodikk for å ekstrahere og analysere disse retningene, med potensiell forbedring av forståelsen og optimaliseringen av reservoaret. Avhandlingen vil dekke teoretiske aspekter, dataprocedurer, analysemetoder og funn fra case-studier. Introduksjonen av en vertikal sprekkesett i en bakgrunnsvertikal transverselt isotrop (VTI) medium og en effektiv ortorombisk (ORT) medium avdekker en tydelig trend. Dette inkluderer en betydelig reduksjon i P-bølge vertikale hastigheter og en samtidig økning i S-bølge hastigheter. Disse endringene indikerer endrede strukturelle egenskaper indusert av sprekker, som påvirker seismisk bølgepropagering. De observerte variasjonene i P-bølge- og S-bølgehastigheter understreker viktigheten av å vurdere anisotrope egenskaper når man vurderer den seismiske adferden til sprekkefylte medier. Konklusjonen er at disse funnene bidrar betydelig til seismiske studier, og understreker det intrikate forholdet mellom sprekkesett og seismiske bølgehastigheter, og fremhever nødvendigheten av å inkorporere slike kompleksiteter i geologisk og geofysisk modellering. Nøkkelord: Reservoarkarakterisering, S-bølger, singularitetsretninger
dc.description.abstractReservoir characterization is crucial for hydrocarbon reservoir management. Recent advancements emphasize the value of incorporating shear waves, especially in analyzing singularity directions—orientations with unique shear wave behavior. This study aims to develop a methodology to extract and analyze these directions, potentially improving reservoir understanding and optimization. The dissertation will cover theoretical aspects, data procedures, analysis techniques, case study findings. The introduction of a vertical fracture set within a background Vertical Transversely Isotropic (VTI) medium and an effective Orthorhombic (ORT) medium reveals a discernible trend. This includes a notable reduction in P-wave vertical velocities and a simultaneous increase in S-wave velocities. These changes indicate altered structural characteristics induced by fractures, influencing seismic wave propagation. The observed variations in P-wave and S-wave velocities emphasize the importance of considering anisotropic properties when assessing the seismic behavior of fractured media. In conclusion, these findings contribute significantly to seismic studies, highlighting the intricate relationship between fracture sets and seismic wave velocities and underscoring the necessity of incorporating such complexities in geological and geophysical modeling. Keywords: Reservoir characterization, S waves, singularity directions
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleReservoir Charecterization Based on S Waves Singularity directions
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record