Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorYstgaard, Ingrid
dc.contributor.authorSæterkvist, Linn Charlotte
dc.date.accessioned2024-05-16T17:20:12Z
dc.date.available2024-05-16T17:20:12Z
dc.date.issued2024
dc.identifierno.ntnu:inspera:187407938:97280543
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3130812
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractDenne oppgaven utforsker nøklers betydning og funksjon ut fra arkeologiske kontekster i Norge, ved å ta utgangspunkt i tre ulike nøkkelfunn. Teksten kartlegger hvordan nøklene kan tolkes og hvordan de gir innsikt i utvikling og spredning av låseteknologi, samfunnets struktur og kulturelle praksiser. Teksten gir også en oversikt over ulike nøkkeltyper, deres utforming, funksjoner og funnkontekst gjennom jernalderen og middelalderen. Teksten diskuterer hvordan nøklene kan tolkes til å reflektere sosial status og viktige aspekter av det tidligere samfunnslivet og de tilknyttede individene. Videre diskuteres ulike tolkninger av nøkkelfunn, inkludert symbolsk betydning, låseteknologien og hvordan nøklene kan gi indikasjoner på samfunnets organisering og verdier. Til slutt blir det diskutert hvordan individets forhold til nøklene kan forstås i en kulturell og sosial kontekst. De tre utvalgte nøkkelfunnene er hentet fra Vitenskapsmuseets digitale samling (NTNU University museum Collections online) og består av; «Nøkkel 1», med museums nr. T27074, datert til romertid/folkevandringstid og funnet på Ørland i Trøndelag; «Nøkkel 2», med museums nr. T16078:c, datert til vikingtid og funnet på Følling i Trøndelag; «Nøkkel 3», museums nr. T5882, datert til slutten av middelalderen og funnet på Steinvikholm slott i Trøndelag. Nøkler som arkeologiske funn kan vise til teknologiutvikling, samfunnsforhold og individuelle liv fra fortiden. Nøkler som gjenstandstype har hatt en symbolsk betydning, i tillegg til den praktiske funksjonen, som kan tydes ut fra funnkontekst, materiale og utforming.
dc.description.abstractThis thesis investigates the significance and function of keys within archaeological contexts in Norway, by examining three distinct key finds. The text investigates how the keys can be interpreted and how they provide insights into the development and dissemination of lock technology, societal structures, and cultural practices. The text also offers an overview of various key types, their design, functions, and the context of their findings throughout the Iron Age and the Middle Ages. It discusses how the keys can be interpreted to reflect social status and important aspects of former community life and the associated individuals. Furthermore, various interpretations of keys and their context are debated, including symbolic significance, locking technology, and how the keys may indicate the organization and values of society. Finally, it discusses how an individual's relationship with keys can be understood within a cultural and social context. The three selected key finds are taken from NTNU University museum Collections online and consist of; "Nøkkel 1", with museum number T27074, dated to the Roman Iron Age/Migration Period and found at Ørland in Trøndelag; "Nøkkel 2", with museum number T16078:c, dated to the Viking Age and found at Følling in Trøndelag; "Nøkkel 3", museum number T5882, dated to the end of the Middle Ages and found at Steinvikholm slott in Trøndelag. Keys as archaeological finds can indicate technological development, social conditions, and individual lives from the past. Keys as an artefact had a symbolic meaning, in addition to their practical function, which can be interpreted from context, material, and design.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleVurdering og analyse av tre nøkkelfunn basert på etablerte teorier
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel