Show simple item record

dc.contributor.advisorKarin Roeleveld
dc.contributor.authorTennebekk, Miriam Leinhardt
dc.contributor.authorMyklevoll, Kirsten Emilie
dc.date.accessioned2024-05-02T17:19:43Z
dc.date.available2024-05-02T17:19:43Z
dc.date.issued2024
dc.identifierno.ntnu:inspera:194680898:212705440
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3128906
dc.description.abstractAbstrakt Bakgrunn: Fremre korsbåndsskade forekommer hyppig i idretter, spesielt hos kvinnelige idrettsutøvere. Formål: Se på hvordan forebyggingsprogrammer påvirker ACL-skader hos unge kvinnelige idrettsutøvere. Metode: Ved å bruke Pubmed ble det gjort et omfattende litteratursøk i januar 2024. Ved å bruke nøkkelord som: ¨anterior¨, ¨cruciate¨, ¨ligament¨, ¨ ACL¨, ¨injury¨, ¨prevention¨, ¨training¨, and ¨exercise¨. De anvendte inklusjonskriteriene var ACL-forebyggende programmer for unge kvinnelige idrettsutøvere, og studier som inkluderte begge kjønn. Resultater: 8 studier endte opp med å oppfylle inklusjonskriteriene. 6 av dem var oppvarmingsprogram og 2 var separate treningsøkter. 4 av forebyggingsprogrammene var for fotballspillere, 2 for basketball og 1 for håndball. Med varierende resultater viser noen stor nedgang i skader, mens andre små forskjeller mellom kontroll- og intervensjonsgruppene. Funnene tyder på at implementering av forebyggingsprogram har en effekt for å redusere ACL-skader hos kvinnelige idrettsutøvere. Konklusjon: Tidlig intervensjon med forebyggende trening, som er integrert i oppvarming i den vanlige treningen, kan redusere ACL-skader hos unge kvinnelige idrettsutøvere. Det krever fremtidig forskning for å tilpasse programmene deres for ulike idretter.
dc.description.abstractAbstract Background: Anterior cruciate ligament injury occurs frequently in sports, especially in female athletes. Purpose: Look at how prevention programs impact ACL injuries in adolescent female athletes. Method: Using Pubmed a comprehensive literature search was done in January 2024. Using keywords like: ¨anterior¨, ¨cruciate¨, ¨ligament¨, ¨ ACL¨, ¨injury¨, ¨prevention¨, ¨training¨, and ¨exercise¨. The applied inclusion criteria were ACL prevention programs for young female athletes, and studies that included both genders. Results: 8 studies ended up meeting the inclusion criteria. 6 of them were warm-up programs and 2 were separate workouts. 4 of the prevention programs were for soccer players, 2 for basketball and 1 for handball. With varying results does some show a large decrease in injuries, while others small differences between the control and intervention groups. The findings suggest that implementation of prevention program have an effect in reducing ACL injuries in female athletes. Conclusion: Early intervention with preventive training, that is integrated into warm-ups in the regular training, can reduce ACL injuries in young female athletes. Requiring future research to adapt their programs for diverse sports.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titlePrevention ACL injuries in Female Athletes: An Analysis of Effective Prevention Strategies
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record