Show simple item record

dc.contributor.advisorRefstie, Hilde
dc.contributor.advisorBruno Castro Gabellini
dc.contributor.authorMoradzadeh, Glan
dc.date.accessioned2024-03-13T18:20:00Z
dc.date.available2024-03-13T18:20:00Z
dc.date.issued2024
dc.identifierno.ntnu:inspera:156037214:65143660
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3122241
dc.description.abstractDenne masteroppgaven søker å utforske utfordringene som møter flyktninger fra ikke-vestlige land, spesielt de med lav arbeidslivskompetanse og helseproblemer, i deres integrasjonsreise i Norge. Oppgaven understreker at denne gruppen utgjør en oversett minoritetsgruppe i norsk innvandringspolitikk, og deres situasjon har vist begrensede forbedringer over de siste 30 årene. Flyktninger med lav eller ingen utdanning og begrenset arbeidslivskompetanse står overfor risikoen for ekskludering fra arbeidsmarkedet, spesielt i de første årene etter ankomst. Dette gjelder særlig for analfabeter eller de med lav utdanning, da de kan ha vanskeligheter med å forstå kravene i arbeidsmarkedet og navigere i systemet. I dagens arbeidsmarkeder øker kravene til formell utdanning og kompetanse, noe som begrenser jobbmulighetene for denne gruppen og fører ofte til lavtlønnede stillinger. Dette øker sannsynligheten for å bli avhengig av sosialhjelp. Studien identifiserer faktorer som språk- og kommunikasjonsferdigheter, relevant arbeidskompetanse, helse, kjennskap til norsk arbeidskultur, familieliv, nettverk, botid, også videre, som viktige for arbeidsinkludering. Integrering gjennom deltakelse i arbeidslivet betraktes som avgjørende for en vellykket overgang til det norske samfunnet. Oppgaven påpeker imidlertid at eksisterende tiltak ikke alltid er tilstrekkelige for å møte behovene til denne spesifikke gruppen av flyktninger. Ettersom flyktninger med lav arbeidslivskompetanse står overfor manglende tilpassede programmer eller opplæringsmetoder etter introduksjonsprogrammet, blir behovet for skreddersydde tiltak tydelig. Det viser seg at det er begrenset støtte for denne gruppen uten utdanning, hindrende deres integrering i arbeidsmarkedet og samfunnet. Funnet understreker betydningen av økt fokus på spesifikke tiltak som tar hensyn til de unike utfordringene denne gruppen møter. Samlet sett indikerer studien behovet for en grundig forståelse av flyktningenes situasjon og behov, samt utvikling av tilpassede politiske og praktiske tiltak for å sikre en vellykket integrasjon i det norske samfunnet for denne sårbare gruppen.
dc.description.abstractThis master's thesis aims to explore the challenges faced by refugees from non-western countries, especially those with low work-life competence and health issues, in their integration journey in Norway. The thesis emphasizes that this group constitutes an overlooked minority in Norwegian immigration policy, and their situation has shown limited improvement over the past 30 years. Refugees with low or no education and limited work-life competence face the risk of exclusion from the labor market, especially in the first years after arrival. This is particularly true for illiterates or those with low education, as they may struggle to understand the requirements of the job market and navigate the system. In today's job markets, the demand for formal education and competence is increasing, limiting job opportunities for this group and often leading to low-wage positions. This increases the likelihood of dependence on social welfare. The study identifies factors such as language and communication skills, relevant work competence, health, knowledge of Norwegian work culture, family life, networks, length of residence, and more, as crucial for labor market inclusion. Integration through participation in the workforce is considered crucial for a successful transition to Norwegian society. However, the thesis points out that existing measures are not always sufficient to meet the needs of this specific group of refugees. As refugees with low work-life competence face a lack of tailored programs or training methods after the introduction program, the need for customized measures becomes evident. It appears that there is limited support for this group without education, hindering their integration into the labor market and society. The findings underscore the importance of increased focus on specific measures that address the unique challenges faced by this group. Overall, the study indicates the need for a thorough understanding of the refugees' situation and needs, as well as the development of tailored policy and practical measures to ensure successful integration into Norwegian society for this vulnerable group.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleUtenforskap og inkludering for flyktninger med lav arbeidslivskompetanse i møte med arbeidslivet i Norge
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record