Show simple item record

dc.contributor.advisorØsthus, Hanne
dc.contributor.advisorSandvik, Pål Thonstad
dc.contributor.authorAndresen, Jacob Nordin
dc.date.accessioned2024-02-08T18:19:51Z
dc.date.available2024-02-08T18:19:51Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:163954683:22999256
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3116461
dc.description.abstractI denne masteroppgaven analyserer jeg skildringene skrevet av aktører knyttet til misjonen overfor samene i Trondhjems amt tidlig på 1700-tallet. Problemstillingen for oppgaven er Hvordan ble misjonen overfor samene i Trondhjems amt skildret av aktører knyttet til misjonsvirksomheten i perioden 1706-1731? Jeg undersøker følgende tema: strategiene for misjonen, samenes reaksjoner på misjonen, forhold mellom samer og nordmenn, og brennevinshandel. Aktørene som har skrevet kildematerialet var enten knyttet til geistligheten eller misjonskollegiet, noe beskrivelsene bærer preg av. Det var uenighet om hvordan misjonen skulle utøves. Dette gjorde at konflikter mellom misjonærene og norsk geistlighet oppstod. Dette påvirket misjonens politikk, samt aktørenes beskrivelser av geistligheten. Det hadde også påvirkning på hvordan misjonærene ønsket å organisere misjonen. Skildringene av støttespillere og motstandere ble også påvirket av konfliktene. Flere av aktørene mente at den kristne praktiseringen til samene måtte reformeres. Det ble stilt forventninger om at ritualer knyttet til samisk religion skulle avvikles. Det førte til ulike reaksjoner på misjonen i samiske miljø, noe som vises i kildene. Der beskrives både de som holdt seg nøytrale, de misjonærene slet må å omvende, og samene misjonærene mente støttet dem. Nordmenns forhold til samene ble skildret negativt. Presteskapet ble kritisert for å ikke ha oversikt over samene i prestegjeldene sine. Aktørene skildret derfor prestene som likegyldige til samenes forhold til kristendom. Det var noen unntak, men de gjennomgående beskrivelsene var ikke positive. Lokale nordmenn i Trondhjems amt ble også negativ skildret for å økonomisk utnytte samene. Aktørene mente også at nordmenn forsøkte å sabotere misjonen. Misjonærenes skildringer av brennevinshandel var også negative. De beskrev innvirkning brennevin hadde på samenes religiøse og sosiale liv. På grunn av de påståtte innvirkningene på samenes religiøse tilbedelse ble handelen sett som et hinder for misjonen. Derfor ønsket misjonærene å forby salg av brennevin til samene.
dc.description.abstractIn this master's thesis, I analyze the depictions written by participants associated with the mission against the Sami population in Trondhjems amt in the early 1700s. The thesis question is: How was the mission to the Sami in Trondhjems amt portrayed by participants associated with missionary activities in the period 1706-1731? I discuss the following topics: the strategies for the mission, the Sami reactions to the mission, relationships between Sami and Norwegians, and liquor trade. The participants who have written the source material were either associated with the clergy or the Dano-Norwegian Royal Mission College, which influenced the descriptions. There was disagreement about how the mission should be practiced. This caused conflicts between the missionaries and the Norwegian clergy. The disagreements influenced the mission's policies, as well as the participants' descriptions of the clergy. It also affected how the missionaries wanted to organize the mission. Their depictions of supporters and opponents were also influenced by the conflicts. Several of the participants believed that the Christian practice of the Sami had to be reformed. Expectations were set that rituals associated with Sami religion should be discontinued. This led to various reactions in Sami societies, which is shown in the sources. It describes both those who remained neutral, the missionaries struggled to repent, and the Sami missionaries believed supported them. Norwegian-Sami relations were also portrayed negatively. The clergy were criticized for not knowing enough about the Sami in their parishes. The participants therefore portrayed the priests as indifferent to the Sami relationship with Christianity. There were some exceptions, but the descriptions were generally not positive. Local Norwegians in Trondhjems amt were also negatively portrayed for economically exploiting the Sami. The participants also believed that Norwegians sabotaged the mission. Missionaries' depictions of the liquor trade were also negative. They described the impact liquor had on Sami religious and social lives. Due to the alleged effects on Sami religious worship, liquor trade was seen as an obstacle to the mission. Therefore, the missionaries wanted to prohibit the sale of liquor to the Sami.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleDansk-norsk misjon i Trøndelag: En analyse av skildringer om misjonen overfor sørsamene i Trondhjems amt 1706–1731
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record