Show simple item record

dc.contributor.advisorNeumann, Anne
dc.contributor.advisorHolz, Franziska
dc.contributor.authorKjellevoll, Vibeke
dc.contributor.authorWilberg, Sindre Sand
dc.date.accessioned2023-11-15T18:20:14Z
dc.date.available2023-11-15T18:20:14Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:146714823:152917281
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3102830
dc.description.abstractDette studiet tar for seg eksistensen av en ESG-premie for selskaper innen energi- og naturressurssektorene. Mer spesifikt utforsker vi innflytelsen av ESG-faktorer på bedrifters avkastningskrav i både gjelds- og aksjemarkedet, for å vurdere de samlede effektene på finansieringskostnadene. Vi benytter et mål for det implisitte avkastningskravet for egenkapital samt et mål for avkastningskravet for gjeld, basert på over 4000 globale observasjoner i perioden 2010-2021. Vi analyserer også den økonomiske virkningen av hver delkomponent i den samlede ESG-scoren. Vi anvender Pooled OLS med robuste standardfeil, samtidig som vi kontrollerer for selskapsspesifikke og makroøkonomiske faktorer. Videre benytter vi to variabelseleksjonsmetoder for å identifisere relevante kontrollvariabler. I motsetning til tidligere litteratur, indikerer resultatene våre ingen støtte for eksistensen av en ESG-premie for selskaper innen energi- og naturressurssektorene. Imidlertid observerer vi en betydelig og negativ sammenheng mellom miljøkomponenten og avkastningskravet i både gjelds- og aksjemarkedet. Det støtter tilstedeværelsen av en "grønn premie" som kan forklares både av grønne investorpreferanser samt at bærekraftig drift reduserer regulatorisk risiko og andre miljørelaterte risikofaktorer. Videre viser den sosiale komponenten en signifikant og positiv sammenheng med gjeldsfinansieringskostnader, noe som tyder på at långivere oppfatter sosiale investeringer som risikoforsterkende eller ressurssløsende. Vi argumenterer derfor for at den aggregerte ESG-scoren er for bred i omfang, og at individuelle ESG-faktorer bedre fanger opp investorenes preferanser for risiko og avkastning. Som en konsekvens kan bedrifter dra nytte av reduserte finansieringskostnader ved å forbedre sin miljøinnsats, mens sosiale investeringer kan medføre høyere lånekostnader.
dc.description.abstractThis thesis explores the presence of an ESG premium for firms operating in the energy and natural resources sectors. Specifically, we examine the influence of ESG performance on firms' cost of capital in both debt and equity markets to assess the total effects on financing costs. We apply a measure of the ex-ante implied cost of equity and the cost of debt to a global sample of over 4,000 firm-year observations from 2010 to 2021, and separately investigate the financial impact of each component comprising the aggregated ESG score. We employ a pooled OLS with robust standard errors, controlling for firm-specific and macroeconomic factors. Furthermore, we employ two feature selection techniques to identify relevant control variables. Contrary to the prevailing view in recent literature, our results indicate no evidence supporting an ESG premium for energy and natural resources firms. However, we observe a significant and negative relationship between environmental performance and the cost of capital in both markets. Our findings therefore support the presence of a "green premium," which can be attributed to both green investor preferences and sustainable operations reducing regulatory and other environmental risks. Furthermore, the social score exhibits a significant and positive relationship with the cost of debt, suggesting that lenders view investments in social efforts as risk-enhancing or a waste of resources. Therefore, we argue that the aggregated ESG score is too exhaustive, but that individual ESG factors adequately capture investors' risk-return preferences. Firms can benefit from reduced financing costs by improving environmental efforts, although social investments may cause higher borrowing costs.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleThe Impact of ESG Perfomance on the Cost of Capital in Energy and Natural Resources Companies
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record