Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAsbjørnslett, Bjørn Egi
dc.contributor.authorKassab, Khaled
dc.date.accessioned2023-10-27T17:19:31Z
dc.date.available2023-10-27T17:19:31Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:140295966:35324648
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3099234
dc.description.abstractSkiproduksjon har opplevd økt konkurranse de siste tiårene, med lavkostland som Tyrkia og India som konkurrerer mot høykostland som Norge, spesielt når det gjelder konstruksjon av store og komplekse strukturer som skipsskrog. Som et resultat av nedgangen i olje- og gassprisene fra 2015 til 2018 og COVID-19-pandemien i 2020 har norske skipsbyggingskontrakter gått tapt til lavkostland. Skipbyggingsindustrien i Norge må derfor søke løsninger for å forbedre konkurranseevnen sin. Hensikten er å forbedre konkurransesituasjonen for å vinne flere byggekontrakter innen ingeniørtilpasset skipsbygging. Skipdesignprosessen starter med kundens ideer og innebærer omfattende forskning for å finne og optimalisere den beste løsningen samtidig som man vurderer effektivitet og effektivitet. I denne fasen blir det utarbeidet detaljerte skips-tegninger og planer, som fungerer som avgjørende koblinger mellom design- og produksjonsfasene. Å ha omfattende og detaljerte tegninger og planer fra starten av er avgjørende for å spare tid og innsats under skipskonstruksjonen. Norsk skipsbygging er avhengig av å outsource konstruksjonen av skipsskrog eller seksjoner i utlandet, som deretter transporteres til Norge for utrustning. Produksjon av skrog i utlandet krever effektiv kommunikasjon og detaljerte instruksjoner mellom arbeidere i fremmede land, som kan være mindre kvalifiserte og erfarne enn sine norske kolleger. For å øke produktiviteten må utenlandske skipsverft kommunisere effektivt med norske designere. Et effektivt design og mer detaljerte tegninger øker skipbyggingens konkurranseevne ved å investere mer tid i startfasen. Denne masteroppgaven undersøker faktorene og fasene mellom skipdesignmetoder og produksjonsfaser. Ved å analysere SeaWeb-data om skipsbygging, spesielt Ulstein, Vard og Damen, ble det oppnådd verdifulle innsikter om skipskonstruksjon, som konstruksjonstid, varighet for iverksettelse og testing, og markedsutvikling. Som et resultat av prototyping og forbedring av byggeprosedyrer tar det mindre tid å bygge det første fartøyet i en serie enn å bygge påfølgende fartøyer. Imidlertid overskred konstruksjonstiden for det tredje fartøyet i en serie ofte forventningene, i motsetning til Ulsteins prognoser. Å forstå det intrikate forholdet mellom skipdesign og påfølgende produksjonsfaser er utfordrende i skipsindustrien, og understreker behovet for videre undersøkelser. Det kreves grundige undersøkelser og nøye undersøkelser for å fullt ut forstå dette forholdet, avdekke underliggende kompleksiteter og vise hvordan skipdesign og produksjon samhandler, og hjelpe bransjeinteressenter med å treffe informerte beslutninger. Det vil kreve ytterligere forskning for å fullt ut forstå skipsbyggingens dynamikk og håndtere avvikene som er funnet i ulike serier av produksjoner utført av ulike skipsverft. Med tanke på de divergerende resultatene som hittil er oppdaget, er en grundig undersøkelse av tilleggsproduksjonsserier avgjørende. Gjennom denne tilnærmingen kan byggetidslinjene til ulike skip i en serie analyseres grundig, slik at underliggende faktorer kan identifiseres. Ved å gjennomføre omfattende forskning og utvide studiens omfang vil skipsverftene kunne optimalisere produksjonseffektiviteten og minimere byggetiden.
dc.description.abstractShipbuilding has experienced increased competition over the past few decades, with low-cost countries like Turkey and India competing against high-cost countries like Norway, particularly for constructing large and complex structures such as ship hulls. As a result of the decline in oil and gas prices from 2015 to 2018 and the COVID-19 pandemic in 2020, Norwegian shipbuilding contracts have been lost to lower-cost countries. Shipbuilding industries in Norway must seek solutions to enhance their competitiveness. The intent is to improve the competitive pattern in order to win more building contracts for engineering-to-order shipbuilding. The ship design process begins with the customer's ideas and involves extensive research to find and optimise the best solution while considering effectiveness, efficiency, and efficacy. During this phase, detailed ship drawings and plans are created, which serve as crucial links between the design and production phases. Having comprehensive and detailed drawings and plans from the outset is critical to saving time and effort during the ship's construction. Norwegian shipbuilding relies on outsourcing the construction of ship hulls or sections abroad, which are then transported to Norway for outfitting. Foreign hull manufacturing requires effective communication and detailed instructions between workers in foreign countries, who can be less qualified and experienced than their Norwegian counterparts. In order to enhance productivity, foreign shipyards need to communicate efficiently with Norwegian designers. An efficient design and more detailed drawings increase shipbuilding's competitiveness by investing more time early. This thesis investigates the factors and phases between ship design methods and production phases. By analysing SeaWeb shipbuilding data, specifically Ulstein, Vard, and Damen, valuable insights were gained regarding ship construction, such as construction time, commissioning and testing durations, and market trends. As a result of prototyping and refining construction procedures, building the first vessel in a series takes less time than building subsequent vessels. However, the construction time for the third ship in a series often exceeded expectations, contrary to Ulstein's predictions. Understanding the intricate relationship between ship design and subsequent production phases is challenging in the shipping industry, emphasising the need for further investigation. Detailed inquiries and meticulous examinations are necessary to fully understand this relationship, uncover underlying complexities, and show how ship design and production interact, helping industry stakeholders make informed decisions. It will require further research to fully understand shipbuilding dynamics and address the discrepancies found in various series of productions conducted by different shipyards. In light of the divergent outcomes discovered thus far, an in-depth examination of supplementary series productions is essential. Through this approach, the construction timelines of various ships in a series can be analysed thoroughly, allowing underlying factors to be identified. By conducting extensive research and expanding the scope of the study, shipyards will be able to optimise production efficiency and minimise construction time.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleCompetitive Engineering to Order (CtO) Ship Design and Production – the Norwegian way
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel