Show simple item record

dc.contributor.advisorAune, Tina Bjørnevik
dc.contributor.authorDahl, Maja Katinka
dc.contributor.authorHustad, Mari
dc.date.accessioned2023-10-12T17:21:46Z
dc.date.available2023-10-12T17:21:46Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:146717748:150680868
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3096243
dc.description.abstractI dagens globale marked står næringslivet overfor en betydelig omstilling på grunn av miljøutfordringer og klima, og både forbrukere og myndigheter stiller stadig strengere krav til en mer miljøvennlig produksjon av varer og tjenester. Implementering av bærekraft som en del av forretningen kan være et steg i riktig retning for å sikre konkurransefortrinn og egen forretningsvirksomhet. Bygg- og anleggsbransjen er en av sektorene som medfører bruk av materialer med et vesentlig klimaavtrykk og et stort overforbruk av miljøfarlige stoffer. Tilpasningsdyktige bygninger, effektiv arealutnyttelse og godt vedlikehold vil være et svært godt bidrag til et mer bærekraftig samfunn. Implementering av bærekraft kan imidlertid være komplekst og forbundet med høye investeringskostnader, og man er dermed avhengig av et større samarbeid med de ulike aktørene. Ved å mobilisere ressurser på nye måter kan man oppnå økt effektivitet og gevinst på sikt. På bakgrunn av dette formulerte vi følgende problemstilling: Hvordan kan samarbeid i komplekse byggeprosjekter påvirke bærekraftig utvikling? Studiens formål er å undersøke hvordan man kan ta bærekraftige valg i en bransje som styres av strenge lover og forskrifter. Bygg- og anleggsbransjen er vanligvis sett på som konservativ og lønnsomhetsdrevet, men oppgaven vil se på bransjen fra et industrielt nettverksperspektiv der samarbeid mellom virksomheter er viktig for å løse bærekraftige utfordringer. Teorien vil belyse områder som bærekraftig utvikling, bedriftsrelasjoner, nettverk og omstilling. For å besvare problemstillingen ble det benyttet et intensivt og kvalitativt forskningsdesign, med utgangspunkt i en enkeltcase. Problemstillingen belyses ut ifra et konkret prosjekt casebedriften har gående. Som datainnsamlingsmetode ble det brukt dybdeintervjuer, og det ble gjennomført totalt ni intervjuer. Studiens metode har tatt utgangspunkt i å forsøke å skape et helhetlig og nyansert bilde av temaene, basert på de ulike informantenes individuelle erfaringer. Studiens funn viser at tettere samarbeid og koordinering mellom interessenter som tiltakshavere, arkitekter, ingeniører, entreprenører, kan føre til mer bærekraftige og innovative resultater i komplekse byggeprosjekter. Samarbeid kan bidra til å unngå konflikter, redusere avfall og energiforbruk, og få en mer effektiv bruk av ressurser. Funnene understreker at samarbeid er essensielt for å oppnå bærekraft i en tidligere konservativ bransje, og kan skape både miljøgevinster og økonomiske fordeler på sikt.
dc.description.abstractIn today's global market, the business sector is facing significant changes due to environmental challenges and climate change. Both consumers and governments are demanding more environmentally friendly production of goods and services. Implementing sustainability as part of a business strategy can be a step in the right direction to ensure a competitive advantage and long-term business success. The construction industry is one of the sectors that use materials with a significant climate impact and a large overuse of environmentally hazardous substances. Adaptive buildings, efficient use of space, and good maintenance will be a significant contribution to a more sustainable society. However, implementing sustainability can be complex and associated with high investment costs, and therefore requires collaboration with various stakeholders. Mobilizing resources in new ways can lead to increased efficiency and long-term gains. Based on this, the following research question was formulated: How can collaboration in complex construction projects affect sustainable development? The study aims to investigate how sustainable choices can be made in an industry governed by strict laws and regulations. The construction industry is usually seen as conservative and profit-driven, but the study will examine it from an industrial network perspective where collaboration between companies is essential to address sustainability challenges. The theory will highlight areas such as sustainable development, business relationships, networks, and transformation. An intensive and qualitative research design was used to answer the research question, based on a single case study. The research question is illuminated based on a specific project the case company has ongoing. In-depth interviews were used as the data collection method, and a total of nine interviews were conducted. The study's method aims to create a holistic and nuanced picture of the topics based on the individual experiences of the various informants. The study's findings show that closer collaboration and coordination between stakeholders such as developers, architects, engineers, contractors can lead to more sustainable and innovative results in complex construction projects. Collaboration can help avoid conflicts, reduce waste and energy consumption, and achieve more efficient use of resources. The findings emphasize that collaboration is essential to achieving sustainability in a previously conservative industry and can create both environmental benefits and long-term economic advantages.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleBygging for fremtiden: Samarbeid i bærekraftige og komplekse byggeprosjekter
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record