Show simple item record

dc.contributor.advisorHaagensen, Cecilie.
dc.contributor.authorRosvold, Eirin Lian.
dc.date.accessioned2023-10-03T17:23:20Z
dc.date.available2023-10-03T17:23:20Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:137202465:35482816
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3093932
dc.description.abstractDenne masteravhandlingen tar for seg et praksisbasert forskningsprosjekt basert på mitt arbeid med forestillingen «Andregradsforbrenning» (2022). Prosjektet gikk ut på å utforme, og utvikle en stand-up inspirert forestilling på Trykkeriet Scene ved hjelp av kvalitative undersøkelsesmetoder. Formålet med prosjektet var å undersøke hvilke utfordringer skuespillerrollen står overfor i en tid av representasjonskrise, i et krenkelsessamfunn. Denne undersøkelsen ble inspirert av egen levd erfaring. Avhandlingen fokuserer på mitt eget arbeid med skuespillerrollen som en del av forskningsprosessen, og hvordan jeg har fått inspirasjon fra flere intervjuobjekter som har deltatt i prosjektet. Jeg ønsket også å undersøke krenkelsessamfunnet som fenomen, og valg av ulike sceniske parameter som publikumsinteraktivitet, inspirert fra teoriene til Erika Fischer-Lichte og William Sauter. I tillegg ville jeg belyse hvordan dette påvirket forholdet mellom meg (som aktør på scenen), og publikum. Avhandlingens hovedfokus er representasjonskrisen innenfor det norske scenekunstfeltet, med påvirkning fra samtiden. Ved hjelp av praksisbaserte analyser og faglig teori undersøker jeg hvordan disse faktorene påvirker skuespillerrollens arbeid. Det er flere teoretiske perspektiver som har vært relevante i arbeidet med denne avhandlingen som for eksempel hermeneutikken, fenomenologien, Practice as Research, og «The autopoietic feedback-loop». Skuespillerarbeidet var en viktig del av forskningsprosessen, og jeg har sett på hvordan jeg fungerte som reflekterende praktiker, i min rolle som forsker i en praksisbasert forskningstradisjon. Avhandlingen tar i bruk relevant empirisk materiale fra prosjektet, i den hensikt å redegjøre for praksisens kontekst, innhold, form og struktur, for å vise sammenhengen mellom teori og praksis. Avslutningsvis presenteres relevante praksisfunn, som underbygger avhandlingens teoretiske fundament. Disse praksisfunnene fører til videre refleksjon rundt mitt forskningsarbeid, og muligheten for prosjektets videreutvikling.
dc.description.abstractThis master thesis focuses on a practice-based research project based on my work with the performance "Andregradsforbrenning" (2022). The project aimed to design and develop a stand-up inspired performance at Trykkeriet Scene, using qualitative research methods. The purpose of the project was to examine the challenges that the actor's role may face in a time of representational crisis, within a society sensitive to offenses. This research was inspired by my own lived experience. The thesis focuses on my own work as an actor as part of the research process, and how I found inspiration from several interview subjects who participated in the project. I also wanted to explore the phenomenon of a society sensitive to offenses, and the selection of various scenic parameters such as audience interactivity inspired by Erika Fischer-Lichte's theory. Additionally, I aimed to shed light on how this influenced the relationship between myself (as the performer on stage) and the audience. The main focus of the thesis is the representational crisis within the Norwegian performing arts field, influenced by contemporary issues. Through practice-based analyses and academic theory, I examine how these factors impact the actor's work. Several theoretical perspectives have been relevant to this thesis, including hermeneutics, phenomenology, Practice as Research, and "The autopoietic feedback-loop." The actor's work was an important part of the research process, and I explore how I functioned as a reflective practitioner in my role as a researcher within a practice-based research tradition. The thesis utilizes relevant empirical material from the project, to provide an explanation of the practice's context, content, form, and structure, in order to demonstrate the connection between theory and practice. The final part of the thesis concludes with a presentation of relevant findings from the practice, which supports the theoretical foundation of the thesis. These practice findings lead to further reflection on my research work, and the potential for the project's development.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEn undersøkelse av hvilke utfordringer skuespillerrollen står overfor i en tid av representasjonskrise - i et krenkelsessamfunn.
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record