Show simple item record

dc.contributor.advisorCantero, Daniel
dc.contributor.authorSikveland, Brage
dc.contributor.authorSteffensen, Therese
dc.date.accessioned2023-09-29T17:20:50Z
dc.date.available2023-09-29T17:20:50Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:146720801:92989021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3093187
dc.description.abstractOppgaven omhandler Herøysund bru, som er en etteroppspent betongbru i Nordland fylke. Brua er en del av et pågående forskningsprosjekt, og i den forbindelse er overbygningens kapasitet i intakt tilstand vurdert, i henhold til Eurokode 2. Her er tre utvalgte snitt kontrollert. Det fremkom at den er tilstrekkelig dimensjonert med hensyn på bøyemoment. Modellering utføres i dataprogrammet DIANA FEA, som benytter elementmetoden under beregning. Innledningsvis er det utført tester på enkle modeller for å finne mest optimale metoder å benytte videre. Her ble det blant annet undersøkt hvordan symmetri kan benyttes for å forenkle modellen, og dermed oppnå redusert beregningstid. Basert på dette er det dannet en halvert modell av brua, hvor laster innføres. Grunnlag for modellering og beregninger er arbeidstegninger fra opprinnelig prosjektering. Brua påkjennes av egenlast, spennkraft, trafikklast og vindlast. Lastene er funnet i henhold til aktuelle Eurokoder, samt håndbøker fra Statens vegvesen. Videre er de beregnet med lineær analyse i ulike lastkombinasjoner. Ettersom brua og armeringens geometri er noe kompleks, er det dannet et Python-script for å modellere dette mer effektivt. Kapasitetskontroll av utvalgte snitt er utført gjennom håndberegninger i programmet Mathcad. Resultater er sammenlignet med beregninger tidligere utført for brua. Slik er det undersøkt hvilke forskjeller som oppstår ved bruk av ulike beregningsregler og metoder. Det fremkom at brua trolig har bedre kapasitet enn funnet tidligere. Avslutningsvis utføres det en probabilitetsstudie angående bruas sviktsannsynlighet med hensyn på ulike materialdata for spennarmering og betong. Det undersøkes hvilken innvirkning en endring av friksjonskoeffisient og betongens trykkfasthet vil ha på bruas kapasitet og bøyemoment. Probabilitetsstudien viste at bøyemoment ble påvirket mest av friksjonskoeffisienten, og at betongkvaliteten hadde mindre innflytelse. For kapasiteten hadde kun betongkvaliteten en innvirkning.
dc.description.abstractThe objective of this assignment concerns the Herøysund bridge, which is a post-tensioned concrete bridge in Nordland County. The bridge is part of an ongoing research project, and in that regard the capacity of the superstructure in intact condition is assessed, according to Eurocode 2. Three selected sections were controlled, demonstrating that the structure is adequately designed in terms of bending moment. Modelling is carried out in the computer program DIANA FEA, which uses the finite element method in calculations. Initially, tests were carried out on simple models to find the most optimal methods to use in further modelling. Among other things, it was investigated how symmetry can be applied to simplify the model, and thereby achieve reduced calculation time. Based on this, a halved model of the bridge is created, where loads are introduced. The basis for modelling and calculations are drawings from the original design. The bridge is loaded by self-weight, prestressing force, traffic load and wind load. The loads have been found in accordance with relevant Eurocodes, as well as manuals from Statens vegvesen. Furthermore, they are calculated through linear analysis in various load combinations. As the geometry of the bridge and the reinforcement is somewhat complex, a Python-script has been created to model this more efficiently. Capacity control of selected sections is carried out through hand calculations in the program Mathcad. Results are compared with calculations previously carried out for the bridge. Differences that occur when using different calculation methods and rules are this way examined. It emerged that the bridge likely has a better capacity than previously found. Finally, a study is carried out regarding the probability of failure for the bridge with consideration of different material data for post-tensioning reinforcement and concrete. It is investigated which influence a variation of the friction coefficient and the concretes compressive strength will have on the bending moment, as well as the moment capacity. The study showed that bending moment was mostly affected by the friction coefficient, and that the concrete quality had less of an influence. For the capacity, only the concrete quality had an impact.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleModellering i DIANA FEA og kapasitetskontroll av Herøysund bru
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record