Show simple item record

dc.contributor.advisorFjellvær, Hilde
dc.contributor.authorBorlaug, Erik Normann Kringlebotn
dc.contributor.authorAsbjørnslett, Marie Hopsø
dc.date.accessioned2023-09-19T17:20:34Z
dc.date.available2023-09-19T17:20:34Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:146717549:150417919
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3090590
dc.description.abstractFor å fremme innovasjon og økonomisk vekst er det enighet innen akademia og næringsliv om at det er nødvendig med en grundig innsikt i de spesifikke utfordringene og mulighetene kvinnelige gründere står møter. Denne masteroppgaven søker å analysere og forstå kvinnelige gründeres erfaringer, med et overordnet mål om å fremme en styrket kjønnsbalanse innen entreprenørskap. Dette kommer frem gjennom følgende problemstilling: «Hvilke utfordringer og muligheter står kvinnelige gründere ovenfor?» For å svare på problemstillingen har vi formulert to forskningsspørsmål: 1. «Hvordan oppfatter kvinnelige gründere at de skiller seg fra mannlige gründere?» 2. «Hvordan opplever kvinnelige gründere at kjønnet påvirker deres mulighet til å lykkes?» For å finne gode svar til disse, har vi basert oppgaven på et kvalitativt forskningsdesign, der vi har gjennomført tolv dybdeintervjuer med 13 kvinnelige gründere som informanter. Vi har også hatt tre dybdeintervjuer med tre nøkkelinformanter som har mye erfaring med, og kunnskap om kvinnelige gründere. Nøkkelinformantene har hjulpet oss å finne ut hvordan vi skulle angripe oppgaven. Studiens empiriske grunnlag er basert på en omfattende gjennomgang av tidligere relevant forskning samt analyser av funnene fra de gjennomførte dybdeintervjuene. Studien av kvinnelige gründeres utfordringer og muligheter gir innsikt i det varierte gründerlandskapet. De vanlige entreprenørskapsutfordringene blir ofte nyansert av kjønnsbestemte variasjoner, som kvinnelige gründere håndterer fra et unikt utgangspunkt. Disse omfatter diverse personlige egenskaper som mindre risikovillighet og en større frykt for å mislykkes. Kjønnsspesifikke hindringer inkluderer svangerskapsutfordringer, manglende tilpassede støttemekanismer, og kjønnsdiskriminering. Manglende kjønnsbalanse kan påvirke sosiale interaksjoner, nettverksbygging, og finansiering. Imidlertid, gir studien også innsikt i unike muligheter for kvinnelige gründere. Drevet av mål om å hjelpe andre og skape noe eget, søker de fleksible løsninger for å balansere karriere og familieliv. Støttenettverk, og organisasjoner som Innovasjon Norge, virker å hjelpe de å bygge nettverk i mannsdominerte miljøer. Deres minoritetsstatus kan også by på muligheter, selv om disse ofte ledsages av forutinntatte kommentarer.
dc.description.abstractTo promote innovation and economic growth, there is agreement within academia and business that a thorough understanding of the specific challenges and opportunities faced by female entrepreneurs is necessary. This master's thesis aims to analyze and understand the experiences of female entrepreneurs, with the overarching goal of promoting a strengthened gender balance within entrepreneurship. This is expressed through the following research question: «What challenges and opportunities do female entrepreneurs face?» To answer this question, we have formulated two research questions: «How do female entrepreneurs perceive that they differ from male entrepreneurs? » «How do female entrepreneurs experience that their gender affects their opportunity to succeed? » In order to find good answers to these, we have based the thesis on a qualitative research design, where we have conducted twelve in-depth interviews with 13 female entrepreneurs as informants. We have also had three in-depth interviews with three key informants who have extensive experience with, and knowledge of female entrepreneurs. The key informants have helped us figure out how to approach the task. The empirical basis of the study is based on an extensive review of previous relevant research as well as analyses of the findings from the conducted in-depth interviews. The study of female entrepreneurs' challenges and opportunities provides insight into the varied entrepreneurial landscape. The usual entrepreneurship challenges are often nuanced by gender-determined variations, which female entrepreneurs handle from a unique standpoint. These include various personal characteristics such as less risk willingness and a greater fear of failure. Gender-specific obstacles include pregnancy challenges, lack of tailored support mechanisms, and gender discrimination. The lack of gender balance can affect social interactions, networking, and financing. However, the study also provides insight into unique opportunities for female entrepreneurs. Driven by goals to help others and create something of their own, they seek flexible solutions to balance career and family life. Support networks, and organizations like Innovation Norway, seem to help them build networks in male-dominated environments. Their minority status can also provide opportunities, even though these are often accompanied by prejudiced comments.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleKvinnelige gründeres utfordringer og muligheter
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record