Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorUlvedal, Pål Bergset
dc.contributor.authorDahlhaug, Marianne
dc.contributor.authorUdahl, Marielle
dc.date.accessioned2023-09-16T17:21:01Z
dc.date.available2023-09-16T17:21:01Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:147329460:150449321
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3089930
dc.description.abstractOPPSUMMERING Bakgrunn og problemstilling Skader som påføres som en konsekvens av ulykker er relativt like alvorlig som Kreft i Norge, basert på leveår som går tapt. Trafikkulykker i seg selv er en av de mest kjente skademekanismene og omtales ofte i form av nullvisjonen som Statens Vegvesen har jobbet mot i en årrekke. I Nasjonalt traumeregister får alle som har vært definert som traumepasient muligheten til å delta i en undersøkelse som innebærer hvordan man har det fysisk og psykisk seks måneder og tolv måneder etter at den aktuelle ulykken har inntruffet. Et av spørsmålene som blir stilt er: Er du tilbake i skole/ arbeid? Det er dette enkle spørsmålet som har vært inspirasjonen for denne oppgaven. Oppfølgingen av hardt skadde pasienter, har det blitt forsket mye på i form av hvilken oppfølging de får, og hvorvidt den er tilstrekkelig. Det vi lurer på, er hvorfor forskes det så mye på hardt skadde, når hovedtyngden av pasientene er mildt og moderat skadet? Vi har forsket på en problemstilling med to underordnede hypoteser i denne oppgaven: Hvordan påvirker det å være involvert i en trafikkulykke yrkesaktivt liv? Hypotese 1: Årsaken til at pasientene i gruppen mildt til moderat skadet ikke er tilbake i jobb er i hovedsak psykiske plager og ikke fysiske. Hypotese 2: Det ville vært samfunnsøkonomisk lønnsomt å investere i psykisk rehabilitering av mildt og moderat skadde. Metode Vi har benyttet oss av kvantitativ metode i vår oppgave, og undersøkt om det finnes en sammenheng mellom hvor hardt en blir skadet og prosentmessig tilbakekomst i arbeidslivet, vi har sett på årsakssammenhenger som forårsaker tilbakekomst eller ikke. Oppgaven består av to deler. Den første innebærer å teste hypotesen om at psykiske plager hos mildt/moderat trafikkskadde bidrar til at pasientene ikke kommer tilbake til jobb, samt se på om det kan være andre faktorer som spiller inn. Den andre delen består i å kartlegge og beregne de samfunnsøkonomiske kostnadene vårt utvalg utgjør, for så å gi et estimat på mulig samfunnsøkonomisk gevinst av et bedret rehabiliteringstilbud. I den første delen av oppgaven har vi anvendt en hypotetisk deduktiv tilnærming, mens vi i den andre delen i hovedsak har benyttet samfunnsøkonomisk teori og metode. Funn Funnene i denne oppgaven viser at det er langt flere personer som kommer inn under kategorien mildt til moderat skadet, enn de som er definert som alvorlig skadet i forbindelse med transportulykker. Samtidig finner vi at pasienter som er definert som mildt eller moderat skadet opplever dårligere helse i etter etterkant av ulykken i form av større grad av opplevd angst/depresjon sammenlignet med befolkningen generelt. Vi fant også at det er en sammenheng mellom opplev angst/depresjon og tilbakekomst i arbeidslivet. Samfunnsøkonomisk sett ser vi at gruppen mildt og moderat skadde pasienter koster det norske samfunnet mer totalt, enn de alvorlig skadde pasientene. Dette fordi det er langt flere pasienter som defineres som mildt eller moderat skadd. Ved å investere i oppfølging innenfor psykisk helse for alle pasienter som er utsatt for en trafikkulykke, har vi regnet ut hvilken samfunnsøkonomisk gevinst det ville ha gitt om 5%, 20% eller 40% flere av de som er i kategorien mildt og moderat skadd var tilbake i arbeid seks måneder etter ulykken. Konklusjon Å være involvert i en trafikkulykke påvirker det yrkesaktive livet, på den måten at en påløper en risiko for å ikke komme tilbake etter seks måneder, selv når de fysiske skadene er veldig små. Vi kan ikke konkludere med at årsaken til at pasienter i gruppen moderat skadet ikke er tilbake i arbeid grunnet psykiske årsaker alene, men analysen tyder på at store deler av årsakene er psykiske. Årsaken til at pasientene i gruppen mildt skadet ikke er tilbake i jobb ser i hovedsak ut til å være psykiske plager. Oppfølging av psykisk helse i etterkant av en trafikkulykke for mildt og moderat skadde, kan være lønnsomt å satse på. Ved å investere i forebygging av blant annet psykiske traumer, kan vi kanskje få flere av de mildt og moderat skadde tilbake i jobb innen seks måneder, noe som potensielt kan gi store samfunnsøkonomiske gevinster.
dc.description.abstractABSTRACT Background and thesis Injuries acquired in a traffic accident is relatively speaking as severe as cancer in Norway, based on the number of lived years lost. Traffic accidents by its own is one of the most known injury causes and is often regarded through the goal for zero people killed in traffic set by the Norwegian governmental traffic control “Statens Vegvesen”. People who are injured in an accident and defined as a trauma patient are invited to participate in the national survey run by the National trauma register. This survey’s main objective is to focus on the patients physical and mental health six and twelve months after the accident. One of the questions asked in the survey is “are you back to work/studies?” This simple question has been the inspiration for this Thesis. The rehabilitation of people who are severely injured, has been researched a lot, in terms of what kind of following up is necessary and adequate. The question we are raising is there so much research being done on the severely injured when the mildly and moderate injured represent the majority of the patients by far. Our main objective, and the issue that we are raising in this paper is: How does being involved in a traffic accident affect your ability to work? Hypothesis 1: The main reason for not returning to work after being mildly or moderate injured in a traffic accident is mainly psychological traumas and not the physical ones. Hypothesis 2: It would improve social welfare to invest in psychological rehabilitation of mildly to moderate injured patients. Methods The research is based on utilizing a quantitative method, with the intention of investigate whether there is a correlation between being involved in a traffic accident, how severely injured the patients are and wheatear or not they return to labor after six months measured in percentages. This thesis consists of two parts, in the first part we are testing for the percentage of return and investigating reasons for why some people do not return, all in regards of hypothesis number 1. The second part consists of laying out and calculate the socio-economic consequences our research population creates, to estimate weather or not a theoretical psychological rehabilitation program will have a positive gain. In the first part of this research, we used a hypothetical deductive approach, whilst we in the second part utilized socio-economic theory and methods. Findings In this research we have identified that most people are assigned to the categories mildly to moderate injured, after a traffic accident. Furthermore, this group has a significantly higher risk of reduced psychological health, based on experienced anxiety and depression, than the general population of Norway. Our findings point to there being a correlation between experienced anxiety/depression and whether you return to labor before six months after the accident. Socio-economically speaking the mildly and moderately injured patients has a bigger impact on society than the severely injured. The reason being, the gross amount of subjects in the group mildly to moderately injured. To portray the possibilities of socio-economic gain, we have modelled a theoretical analysis that portrays how investing more in psychologically targeted rehabilitation for these patients given a 5%, 20% or 40% increased likelihood of returning to labor. Conclusion Being involved in a traffic accident do affect the ability to work, in the manner of increased risk even if your injury level is per definition zero. We do not have enough evidence to certainly say that the moderately injured does not return to labor based on psychological factors alone, however we can say based on our analysis that the psychological impact might be slightly bigger than the physical for this group. The mildly injured has been proven in our research to have little to none physical reasons for not returning to labor, thus the reason for the mildly injured patients not returning to labor is mostly due to the psychological side effects after a traffic accident. Rehabilitating mildly and moderately injured patients who has been involved in a traffic accident, targeting the psychological aspects, can be socio-economical gaining already with an increased likelihood of return of only 5 percent.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleTraumepasientene som samfunnet glemte
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel