Show simple item record

dc.contributor.advisorBye, Anja
dc.contributor.advisorTjønna, Arnt Erik
dc.contributor.advisorNymo, Siren
dc.contributor.authorSæther, Johanne
dc.date.accessioned2023-07-29T17:20:13Z
dc.date.available2023-07-29T17:20:13Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:146716340:79365883
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3081864
dc.descriptionFull text available on 2026-07-30
dc.description.abstractBakgrunn Lipødem er en tilstand karakterisert med en symmetrisk sykelig fettansamling. Tilstanden er assosiert og forverres i kombinasjon med fedme. Smerte er en av de vanligste utfordringene og fører til nedsatt livskvalitet. Smertemekanismene bak lipødem er foreløpig ukjent. Per i dag er det ingen konservativ behandling som gir en varig effekt på forbedring av lipødem. Tilstanden ser ut til å være resistent mot trening og diett, men det er lite forskning gjort på området. Fysisk aktivitet har mange fysiske og psykiske fordeler som er relevant for kvinner med lipødem. Disse inkluderer redusert risiko for kardiovaskulære sykdommer, reduksjon i inflammasjon og depresjon, forbedring av blodsirkulasjon og livskvalitet. Høyintensiv intervalltrening (HIIT) er mer tidseffektiv enn trening med moderat intensitet og har vist same helseeffekt. Gjennom litteratursøk har det ikke lyktes å finne noen tidligere studier som har undersøkt kvinner med lipødem sin effekt av HIIT. Formål Hoved formålet i denne oppgaven er å undersøke det terapeutiske potensiale til høyintensiv intervalltrening for smerte lindring, inflammasjons reduksjon og forbedring av blod profil hos kvinner med lipødem. I tillegg er det et sidemål å identifisere mulige predikerer for smertenivå. Method Totalt 22 kvinner diagnostisert med lipødem i alderen 25-55 år ble rekruttert. Ved randomisering ble 11 valgt til en intervensjonsgruppe og 11 til en kontrollgruppe. Intervensjonsgruppen gjennomførte åtte uker med HIIT, mens kontrollgruppen levede som normalt. Deltakerne ble testet før og etter åtte uker. Målingene som ble tatt var blodtrykk, blodprøver, kroppskomposisjon, kroppsmålinger, spørreskjema om smerte og livskvalitet (Brief Pain Inventory- Short form (BPI) and short form Health survey (RAND-36)) og VO2max. De innsamlede dataene ble analysert i statistiskanalyseprogrammet SPSS versjon 29 (IBM SPSS, New York, USA). Resultat Åtte uker med høyintensiv intervalltrening viste ingen endring i smerte, inflammasjon (HS-CRP) eller forbedring i blodprofil. HS-CRP var ikke over referanse verdi ved baseline, som indikerte at kronisk betennelse ikke er tilstede. En moderat korrelasjon (Pearsons korrelasjons koeffisient ≥4≤6) ble observert når variablene vekt, lår omkrets og hofteomkrets ble sammenliknet med RAND-36 smerte score. Det ble også observert en moderat korrelasjon mellom vekt og låromkrets når disse variablene ble sammenlignet med BPI smertenivå. Kroppsvekt og låromkrets kan derfor muligens være nyttig til å predikere smertenivå hos kvinner med lipødem. Konklusjon Åtte uker med høyintensiv trening ga ingen endring i smerte, inflammasjon målt med HS-CRP, eller i blodprofil. Vekt og låromkrets kan være en måte å predikere smertenivået hos kvinner med lipødem. Siden dette var et pilotstudie med et lite utvalg og høyt frafall trengs det mer forskning for å vurdere hvilket terapeutisk potensiale HIIT kan ha for smertelindring og behandlingen av lipødem.  
dc.description.abstractBackground Lipedema is a chronic lymphatic microvascular disease characterized by symmetrical swelling and accumulation of subcutaneous adipose tissue (SAT). The disease is often associated and worsened by the presence of obesity. Pain is the primary complaint and causes impairment of quality of life (QoL). It is believed that lipedema are resistant to exercise and diet interventions. However, the research on the subject is limited. Physical activity has many physical and mental health benefits relevant for women with lipedema. These include reduced risk of cardiovascular diseases and obesity, reduction of inflammation and depression, and improvement in peripheral circulation and QoL. High intensity interval training (HIIT) is more time efficient and has shown the same health benefits as moderate continues training (MCT). From literature search no previous studies have included HIIT as an intervention for lipedema patients. Aim The primary aim was to assess the therapeutic potential of high intensity interval training (HIIT) for pain relief, reduction of inflammation, and improvement of blood profile among women with lipedema. The secondary aim was to look at possible predictors of pain severity among women with lipedema. Method A total of 22 women with lipedema, 25 to 55 years of age were recruited. By randomisation 11 were selected to an intervention group and 11 were assigned to a control group. The intervention group did eight weeks of HIIT consisting of 4X4 min intervals running or walking on treadmills. The data collected was blood pressure, blood samples, VO2max, anthropometry measurements and body composition and questionnaires about pain and quality of life (Brief Pain Inventory- Short form (BPI) and short form Health survey (RAND-36)). The data was collected pre and post eight weeks of HIIT or normal living. The data was analysed in statistical software program SPSS version 29 (IBM SPSS, New York, USA). Results The results of eight weeks of high intensity training showed no change the participants’ pain, inflammation (HS-CRP) nor improvement in blood variables. HS-CRP were not elevated at baseline indicating that there is no low-grade inflammation. The other measured blood variables were within reference range. A moderate correlation (Pearson’s correlation coefficient ≥4≤6) was observed when the viables; weight, thigh circumference, and hip circumference were compared with RAND-36 pain score. There were also observed a moderate correlation between weight and thigh circumference when compared with brief pain inventory severity. Weight and thigh circumference may be a predictor of pain severity. Conclusion HIIT showed no change in pain, or inflammation measured by HS-CRP or in blood profile. Weight and thigh circumference might be a predictor of lipedema related pain severity. This was a pilot study with a small sample size and lags drop out percentage, as a result more research is needed to determine the potential of HIIT as a therapeutic tool among women with lipedema.  
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleThe therapeutic potential of high intensity interval training among women with lipedema
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record