Show simple item record

dc.contributor.advisorSteen, Markus
dc.contributor.authorRørvik, Elisabeth Jee
dc.date.accessioned2023-07-26T17:19:59Z
dc.date.available2023-07-26T17:19:59Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:142265491:98037182
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3081524
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractEffekten av klimaendringene har utløst tiltak for å nå det globale målet om netto nullutslipp innen 2050. Hydrogen kan produseres ved hjelp av fornybar energi og er en av flere teknologier som sammen vil bidra til å redusere utslipp. Før hydrogen kan erstatte fossile drivstoff som energibærer, må teknologien utvikles for produksjon, distribusjon og bruk. For å akselerere utviklingen av verdikjeder for hydrogen og redusere barrierene for å etablere et marked, har regjeringen introdusert initiativ som skal utløse investeringer fra privat sektor. Mellomaktører, som klyngeorganisasjoner, kan bidra ved å koordinere initiativ og koble offentlig og privat sektor. I denne oppgaven, har klyngeorganisasjonens rolle i utvikling av nye verdikjeder for hydrogen blitt analysert, ved å studere tre klyngeorganisasjoner, Ocean Hyway Cluster, Renergy, og Maritime CleanTech, som er involvert i hydrogenrelaterte prosjekter. Aktivitetene klyngeorganisasjonene har bidratt til er strukturert i fire kategorier, nettverksinfrastruktur; kunnskapsutvikling; mobilisering; og ekstern megling. Disse kategoriene beskriver aktivitetene eller rollene en klyngeorganisasjon kan ta på seg, for å legge til rette for innovasjon innen hydrogennisjen. Klyngeorganisasjoner kan ha en betydeling rolle i utviklingen av verdikjeder for hydrogen ved å koble aktører som trengs i samarbeidsprosjekter rettet mot kunnskapsutvikling, teknologiutvikling og eksperimentering, og etablering av et hydrogenmarked. Klyngeorganisasjonens struktur påvirker omfanget av nettverket, kunnskapsdeling og evnen til å mobilisere interne og eksterne ressurser til prosjekter. I tillegg kan klyngeorganisasjoner ha en rolle i å redusere barrierer knyttet til regelverk og retningslinjer.
dc.description.abstractThe effects of climate change have triggered actions to meet the global target of net zero emissions by 2050. Hydrogen can be produced using renewable energy and is one of multiple technologies which combined will contribute to reducing emissions. Before hydrogen can replace fossil fuels as an energy carrier, technological development is needed for production, distribution, and consumption. To accelerate the development of value chains for hydrogen and reduce the barriers to establishing a market, the Norwegian government has introduced initiatives to trigger investments from the private sector. Intermediaries, such as cluster organizations, can contribute by coordinating initiatives and connecting public and private sector. In this thesis, the role of cluster organizations in developing new value chains for hydrogen has been analyzed, studying three cluster organizations, Ocean Hyway Cluster, Renergy, and Maritime CleanTech, involved in hydrogen-related projects. The activities the cluster organizations have contributed to have been structured in four categories, network infrastructure; knowledge development; mobilization; and external brokering. These categories describe the activities or roles a cluster organization can take on, to facilitate innovation within the hydrogen niche. Cluster organizations can have a significant role in developing value chains for hydrogen by connecting the actors needed in collaboration projects aimed at knowledge development, technological development, and experimentation, and establishing of a hydrogen market. The structure of the cluster organization impacts the extent of the network, knowledge flows, and the ability to mobilize internal and external resources for projects. In addition, the cluster organization can take a role in reducing barriers related to regulations and policy.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleA cluster organization’s role in the development of new value chains for hydrogen
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record