Show simple item record

dc.contributor.advisorOrtova, Martina
dc.contributor.authorGranvold, Gina Finstad
dc.contributor.authorMadsen, Marianne Greger
dc.date.accessioned2023-07-21T17:20:13Z
dc.date.available2023-07-21T17:20:13Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:146353017:153388899
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3080830
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractFormålet med masteroppgaven er å finne ut hvilke effekter en tidlig implementering av CSRD kan gi IDT Solutions som en mindre leverandør i verdikjeden. CSRD er en ny regulering EU har kommet med i forbindelse med deres ambisjoner om å oppnå et klimanøytralt EU innen 2050. For bedrifter i Norge vil bærekraftreguleringen kunne gi store effekter. For å besvare oppgaven har omfattende litteratursøk blitt utført. Dette er for å kunne ta i bruk litteratur som belyser oppgavens ulike temaer. Dette har resultert i et eget teorikapittel hvor bærekraftstrategi, barrierer og konkurransefortrinn, rapporteringskrav, risiko og analyser har blitt gjennomgått. Med utgangspunkt i problemstillingen ble det utviklet to forskningsspørsmål. For å besvare oppgaven ble det benyttet to kvalitative studier som senere ble analysert. Det ble til sammen utført syv ekspertintervjuer og dybdeintervjuer. Funnene i masteroppgaven viser at en bærekraftstrategi vil være viktig å utvikle ettersom det er med på å skape åpenhet i verdikjeden, noe som igjen er viktig for å bli mer attraktiv som leverandør i markedet. Dette er derfor et viktig startpunkt for IDT Solutions i implementeringen av den nye reguleringen. En regulert bærekraftstrategi vil også være med på å redusere risiko gjennom hele verdikjeden. Gjennom oppgaven ble det identifisert at de kan møte på utfordringer som begrenset tid, kunnskap og penger, i tillegg til at det kan være mangel på endringsvillighet innad i bedriften. Samtidig er det mange muligheter tilknyttet en tidlig implementering av CSRD som kan oppnås. Dette innebærer blant annet forbedret omdømme og tillit samt samarbeid mellom andre ledd i verdikjeden. CSRD kan altså være en måte IDT Solutions kan differensiere seg på i markedet samt redusere egen og kunders risiko.
dc.description.abstractThe purpose of this master’s thesis is to figure out which effects an early implementation of CSRD can have on IDT Solutions as a small business in the value chain. CSRD is a new regulation which the EU has made because they want to achieve their ambitions to become climate-neutral within 2050. For companies in Norway, the sustainability regulation can have major effects. In order to answer the task, an extensive literature search has been executed. This is to be able to use literature that sheds light on the thesis’ various topics. This has resulted in a separate theory chapter where sustainability strategy, barriers and competitive advantage, reporting requirement, risk and anaysis have been reviewed. Based on the thesis question, two research questions have been developed. To answer the master’s thesis, two qualitative studies were carried out and later analyzed. A total of seven expert interviews and in-depth interviews were conducted. The findings in the master’s thesis show that a sustainability strategy will be important to develop as it helps to create transparency in the value chain, which in turn is important to becoming more attractive as a supplier in the market. Therefore, this is an important starting point for IDT Solutions in the implementation of the new regulation. A regulated sustainability strategy will also help to reduce risk throughout the value chain. In the task, it was identified that IDT Solutions may face challenges such as limited time, knowledge and money, in addition to the fact that there may be a lack of willingness to change within the company. At the same time, there are also many opportunities associated with an early implementation of CSRD that can be achieved. For example, improving their reputation and increasing their trust in other companies as well as cooperation between other companies in the value chain. CSRD can therefore be used as a method in IDT Solutions to differentiate themselves in the market and reduce the overall risk.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEUs vei til grønne markeder
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record