Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorBenco, Anna
dc.contributor.authorRasmussen, Sofie
dc.date.accessioned2023-07-21T17:19:44Z
dc.date.available2023-07-21T17:19:44Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:146721298:147643674
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3080810
dc.description.abstractSammendrag Tittel: Endometriose – En usynlig og smertefull sykdom Bakgrunn for valg av tema: Endometriose rammer en relativt stor del av den kvinnelige befolkningen. Sykdommen påvirker alle deler av kvinnens liv. Likevel er sykdommen lite anerkjent i helsevesenet og i samfunnet. Å få stilt diagnosen kan ta flere år, noe som resulterer i at kvinnene må leve med sterke smerter uten tilstrekkelig behandling. Vi ønsker med denne oppgaven å sette søkelys på kvinnehelse generelt og endometriose spesielt, da vi mener dette er et neglisjert tema som trenger økt fokus. Hensikt: Utforske hvordan sykepleier kan øke pasienter med endometriose sin livskvalitet. Metode: Oppgaven er en litteraturstudie. Kunnskap er hentet fra teori, fagbøker og pensumlitteratur, samt forskningsartikler. Forskningsartiklene består av både kvantitative- og kvalitative studier, samt en oversiktsartikkel. Resultat: Åtte forskningsartikler er inkludert. Hovedfunnene er kategorisert etter følgende tema; 1) Smerter ved endometriose, 2) Møte med helsevesenet, 3) Psykiske plager hos kvinner med endometriose, og 4) Sosiale forhold. Konklusjon: Sykepleier har en sentral rolle i å øke livskvaliteten til kvinner med endometriose, da sykepleier tilbringer mye tid med pasienten. Helsepersonell trenger fagkunnskap og må anerkjenne sykdommen endometriose på lik linje med andre diagnoser, for å kunne veilede pasienten til å mestre og leve med endometriose.
dc.description.abstractAbstract Title: Endometriosis – An invisible and painful disease Background for choosing topic: Endometriosis affects a relatively large part of the female population. The disease affects all parts of a woman's life. However, the disease is not acknowledged in the healthcare system or in society. The diagnosis can take several years. This has forced women to live with severe pain without adequate treatment. With this assignment we want to draw attention to women's health, as we believe this is a neglected topic that needs more attention. Aim: We want to explore how nurses can increase the quality of life for patients with endometriosis. Method: The assignment is a literature study. Knowledge is obtained from theory, textbooks and curriculum literature, as well as research articles. The research articles consist of both quantitative and qualitative studies, and one review article. Result: Eight research articles have been included. The main findings are categorized according to the following themes: 1) Pain related to endometriosis, 2) Patients experience with the healthcare system, 3) Mental health related to women with endometriosis and 4) Social conditions. Conclusion: Nurses have a crucial role in increasing the quality of life of women with endometriosis, as nurses spend a lot of time with the patient. Endometriosis needs to be acknowledged among healthcare professionals. The nurse must recognize endometriosis as an equal disease compared to other diagnoses in order to be able to guide the patient to manage living with the disease.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEndometriose - En usynlig og smertefull sykdom
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel