Show simple item record

dc.contributor.advisorAune, Anne Grethe
dc.contributor.authorReiersen, Kirsti Alise
dc.contributor.authorRein, Thale Tandberg
dc.date.accessioned2023-07-18T17:20:12Z
dc.date.available2023-07-18T17:20:12Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:146721298:147643665
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3080010
dc.description.abstractSammendrag “Hvilke faktorer påvirket arbeidsmotivasjonen til sykepleiere under koronapandemien?” Introduksjon I mars 2020 begynte koronaviruset å spre seg blant den norske befolkning, noe som utfordret helsevesenet og dets kapasitet. Sykepleiere sto i frontlinjen med høy arbeidsbelastning og strenge restriksjoner. Denne studien undersøker hvilke motivasjonsfaktorer som påvirket arbeidsmotivasjonen til sykepleierne på en døgnbemannet sengepost under koronapandemien. Metode Studien anvender en kvalitativ forskningsmetode med semistrukturerte intervjuer. Det ble intervjuet seks sykepleiere fra samme avdeling ved et universitetssykehus i Norge. Datamaterialet ble analysert med fargekoder og resultatet med hoved- og subkategorier ble presentert i en tabell. Studien foregikk i mars 2023. Resultat Studiens resultater deles inn i tre hovedkategorier: arbeidsmiljø, motivasjonsfaktorer og sykepleiernes forutsetninger. Resultatene viser at avdelingens gode arbeidsmiljø hadde stor betydning for sykepleiernes arbeidsmotivasjon, samt indre motivasjonsfaktorer som for eksempel ønsket om å hjelpe andre, og bidra i krise. Samtidig kom det frem at mangel på ytre motivasjonsfaktorer hadde negativ innvirkning på deres arbeidsmotivasjon. Avdelingens grunnleggende kompetanse innen smittevern var også avgjørende for sykepleiernes motivasjon til å fortsette arbeidet under covid-19. Konklusjon Et godt arbeidsmiljø og trygge kollegiale relasjoner er fundamentale faktorer for sykepleiernes arbeidsmotivasjon. Høy arbeidsbelastning over en lengre periode kan utfordre motivasjonen til å fortsette arbeidet under en pandemi, og det er derfor nødvendig med sterke indre motivasjonsfaktorer og et oppløftende arbeidsmiljø. En økning i ytre motivasjonsfaktorer, som lønnstillegg og tilstrekkelig bemanning, vil også kunne ha en positiv påvirkning for sykepleiernes arbeidsmotivasjon til eventuelle fremtidige pandemier.
dc.description.abstractAbstract “Which factors affected nurses' working motivation during the corona pandemic?” Introduction In March 2020, the coronavirus started spreading throughout the Norwegian population, challenging the healthcare system and its capacity. Nurses appeared in the frontline of the pandemic with high workload and strict restrictions. This study examines which motivational factors had an impact on nurses working motivation on a 24 hour medical care unit during the corona pandemic. Method The study uses a qualitative research method with semi structured interviews. Six nurses from the same unit at a University Hospital in Norway were interviewed. The data material was analysed with colour coding and the results including main- and subcategories, was presented in a table. The study took place in March 2023. Results The results of this study were sectioned into three main categories: work environment, motivational factors, and the nurses’ qualifications. The results shows that the unit's good work environment had a big impact on the nurses' working motivation, as well as internal motivational factors such as the desire to help and contribute during a crisis. Nevertheless, it appeared that the lack of external motivational factors, had a negative impact on their working motivation. The unit’s basic competence in infection control was crucial for the nurses' motivation to continue their work during covid-19. Conclusion A good work environment and safe collegial relations are fundamental factors for nurses' working motivation. High workload throughout a longer period could challenge the motivation to continue working during a pandemic. That is why it is necessary to have solid internal motivational factors and an uplifting work environment. An increase in external motivational factors, such as salary supplement and adequate staffing, could have a positive impact in nurses' working motivation for any future pandemics.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleArbeidsmotivasjonen til sykepleiere på medisinsk sengepost under koronapandemien - en kvalitativ studie
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record