Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorRangøy, Knut Arne
dc.contributor.authorCarlson, Jesper
dc.date.accessioned2023-07-16T17:19:26Z
dc.date.available2023-07-16T17:19:26Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:146721298:147643909
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3079548
dc.description.abstractBakgrunn/hensikt: Det er en stigende befolkningsandel som diagnostiseres med kronisk nyresvikt. Det er anslått at ti prosent av befolkningen har kronisk nyresvikt, og det finnes per i dag ikke medikamentell behandling som helbreder sykdommen. Synet på et godt liv er individuelt. Det er derfor i dag mer fokus på å se hele pasienten og ikke bare symptomer og smerte. Hensikten med studien er å belyse ulike aspekter som påvirker unge voksne sin livskvalitet i hemodialysebehandling på sykehus. I tillegg ser jeg på intervensjoner funnet fra forskning over hele verden som kan bidra til økt livskvalitet for denne pasientgruppen. Metode: En systematisk litteraturstudie der det anvendes fire kvalitative og fire kvantitative studier. Forskningsartiklene er funnet ved systematiske søk i databasene PubMed og CINAHL. Resultater: Studien viser hvilke aspekter ved unge voksnes livskvalitet som påvirkes av hemodialysebehandling på sykehus. Unge voksne ønsker frihet fra behandlingsregimet og uavhengighet. Fysisk og psykisk helse påvirkes i stor grad. Depresjonsstatus, begrensninger i hverdagen og restriksjoner i forbindelse med væske og diett var tydelige funn som var vanskelige å etterleve. Opplæring, kunnskapsoverføring, sosial støtte og pasientmedvirkning ble vist å ha signifikant positiv påvirkning på etterlevelsen og livskvaliteten hos denne pasientgruppen. Sykepleiers kunnskap og rolle er avgjørende i møte med pasientene for å kunne bidra til økt livskvalitet. Konklusjon: Pasientenes livskvalitet påvirkes av kronisk nyresvikt og hemodialysebehandling. Både fysiske, psykiske og sosiale aspekter ved livet blir berørt. Sykepleier kan bidra til økt livskvalitet ved individualisert opplæring, sosial støtte og inkludering av pasienten for å oppnå selvledelse som er et behandlingsmål. Identifisering av psykiske plager anses som et viktig aspekt i behandlingen siden det er vist å være en faktor som spiller inn på etterlevelsen hos pasienten. Nøkkelord: Hemodialyse, kronisk nyresvikt, unge voksne, livskvalitet, sykepleie
dc.description.abstractBackground/Purpose: There is a rising proportion of the population being diagnosed with chronic kidney failure. It is estimated that ten percent of the population has chronic kidney failure, and currently, there is no medication available that cures the disease. The perception of a good life is individual, and therefore, there is now more focus on seeing the whole patient and not just symptoms and pain. The purpose of the study is to shed light on various aspects that affect the quality of life in young adults undergoing hemodialysis treatment in hospitals. Additionally, I examine interventions found in research worldwide that can contribute to improved quality of life for this patient group. Method: A systematic literature review including four qualitative and four quantitative studies. The research articles were identified through systematic searches in the PubMed and CINAHL databases. Results: The study reveals the aspects of young adults' quality of life that are affected by hemodialysis treatment in hospitals. Many young adults desire freedom and do not wish to live according to the treatment regimen. Physical and mental health are greatly impacted. Depression status, limitations in daily life, and fluid and dietary restictions were clear findings that were challenging to adhere to. Training, knowledge transfer, social support, and patient involvement were shown to have a significantly positive impact on adherence and the quality of life for this patient group. Nurses' knowledge and role are crucial in their interaction with patients to contribute to an improved quality of life. Conclusion: Patients' quality of life is affected by chronic kidney failure and hemodialysis treatment. Both physical, mental, and social aspects of life are affected. Nurses can contribute to an increased quality of life through individualized training, social support, and patient inclusion to achieve self-management, which is a treatment goal. Identifying mental distress is considered an important aspect of treatment since it has been shown to be a factor influencing patient adherence. Keywords: Hemodialysis, chronic kidney failure, young adults, quality of life, nursing.  
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleSykepleiers støttende rolle til unge voksne på hemodialyse.
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel