Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorLien, Klara Prytz
dc.contributor.authorSand-Deinboll, Jenny
dc.date.accessioned2023-07-15T17:21:24Z
dc.date.available2023-07-15T17:21:24Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:146721298:147643972
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3079442
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractBakgrunn: Det kan være svært belastende å være pårørende til kreftpasienter. Å leve i beredskap kan gå ut over pårørendes psykiske helse, arbeidsliv og hverdag. Pårørende kan være en viktig støttespiller for pasienten og bakgrunnen for denne oppgaven er derfor å utforske hvordan sykepleieren i større grad kan bidra til å anerkjenne og tilrettelegge for den enkelte pårørendes behov. Hensikt: Hensikten med oppgaven er å få mer kunnskap om hvordan sykepleiere kan bidra til ivaretakelse av pårørende. Videre går oppgaven inn på hvorfor ivaretakelse er viktig og hvordan det kan bidra til å redusere stress og forebygge psykiske plager. Problemstillingen for oppgaven er hvordan sykepleier kan ivareta pårørende til pasienter i livets slutt Metode: Dette er et avgrenset litteraturstudium der problemstillingen blir diskutert i lys av teori, forskning og praksiserfaringer. Resultat: Artiklenes funn viser at faktorer som kommunikasjon, informasjon, relasjonsbygging, praktisk tilrettelegging og organisatoriske rammer påvirker ivaretakelse av pårørende i livets slutt. Konklusjon: Kommunikasjon og relasjonsbygging viser seg å være avgjørende for ivaretakelse av pårørende. Like viktig er den totale omsorgen sykepleiere gir. Dette innebærer tilgjengelighet, kompetanse, ivaretakelse av pasient og hensiktsmessige organisatoriske forhold. Studiene viser at pårørende er en sårbar gruppe som kan ha et stort behov for støtte fra sykepleiere gjennom den palliative behandlingen. Nøkkelord: Palliative care, family, caregivers, communication, nurse, bereavement & grief.
dc.description.abstractBackground: Being a caregiver for end-of-life cancer patients can be highly burdensome. Living in a state of preparedness can affect the mental health, work life and everyday life of caregivers. Caregivers can play a crucial role in supporting the patient, and the purpose of this task is to explore how nurses can better recognize and accommodate the individual needs of caregivers. Purpose: The purpose of study is to gain more knowledge about how nurses can contribute to the care of family members. Furthermore, it will explore why care is important and how it can help reduce stress and prevent mental health issues. The research question for the assignment is how nurses can support family members of patients in the end-of-life phase. Method: This study is a focused literature study in which the research question is discussed considering theory, research, and practical experiences. Results: The findings from the articles have shown that factors such as communication, information, relationship-building, practical arrangements, and organizational frameworks affect the support of caregivers in end-of-life situations. Conclusion: Communication and relationship-building have proven to be crucial for supporting caregivers. Equally important is the overall care provided by nurses. Which involves accessibility, competence, patient care, and appropriate organizational conditions. Studies show that caregivers are a vulnerable group who may have a significant need for support from nurses throughout the palliative treatment. Keywords: Palliative care, family, caregivers, communication, nurse, bereavement & grief.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan kan sykepleier ivareta pårørende til pasienter i livets slutt?
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel