Show simple item record

dc.contributor.advisorSagsveen, Espen
dc.contributor.authorOlsen, Hanna Marie
dc.contributor.authorPedersen, Nathalie Granvold
dc.date.accessioned2023-07-15T17:21:08Z
dc.date.available2023-07-15T17:21:08Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:146721298:147643945
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3079428
dc.description.abstractBakgrunn: Selvmord utgjør et alvorlig folkehelseproblem. Nærmere halvparten av menneskene som dør av selvmord i Norge, har vært i kontakt med psykisk helsevern siste leveår. Den selvmordsnære pasienten befinner seg i en livstruende tilstand. Dette aktualiserer viktigheten av at sykepleiere har kunnskap vedrørende selvmordsforebygging. Hensikt/problemstilling: Belyse forhold sykepleieren bør vektlegge for å fremme opplevelse av håp og mening hos den selvmordsnære pasienten, innlagt i psykisk helsevern. Metode: Et litteraturstudium basert på åtte forskningsartikler. Oppgaven ble utformet mellom april 2023 og juni 2023. Resultat: Sykepleieren må våge å tilnærme seg den selvmordsnære pasientens behov for omsorg, gjennom kombinasjon av et utenfra- og innenfraperspektiv. Sykepleieren må dedikere tid og anvende et godt terapeutisk forhold for å fremme pasientens opplevelse av håp og mening i en trygg atmosfære. Deler av forskningen belyser at en recovery-orientert omsorgstilnærming kan støtte pasienten til å leve gjennom perioder med håpløshet. Konklusjon: Sykepleieren må balansere mellom å beskytte og ansvarliggjøre pasienten, samt vektlegge personorientert kommunikasjon og en god terapeutisk relasjon med den selvmordsnære pasienten. Sykepleien må være kunnskapsbasert og individuell. Gjennom å fremme pasientens opplevelse av håp og mening, kan sykepleieren støtte pasienten til å mestre hverdagen. Nøkkelord: Selvmordsforebygging, psykisk helsevern, recovery, håp og mening
dc.description.abstractBackground: Suicide is a serious public health problem. Nearly half of the people who die by suicide in Norway, have been in contact with psychiatric care their last year of living. The suicidal patient is in a life-threatening position. This highlights the importance of nurses’ knowledge regarding suicide prevention. Aim: Highlight factors the nurse should emphasize in order to promote the experience of hope and purpose for the suicidal patient, in psychiatric inpatient care. Method: A literature study based on eight research articles. The assignment was conducted between April 2023 - June 2023. Results: The nurse must dare to approach the suicidal patient's need for care, through a combination of a “patient safety perspective” and “therapeutic perspective”. The nurse must dedicate time and use a therapeutic relationship to promote the patient's experience of hope and purpose in a safe atmosphere. Parts of the research shows that a recovery-oriented care approach can support the patient to live through periods of hopelessness. Conclusion: The nurse must balance between giving the patient protection and responsibility, as well as emphasize a person-oriented communication and a good therapeutic relationship with the suicidal patient. Nursing must be based on knowledge and given individually. By promoting the patient’s experience of hope and purpose, the nurse can support the patient to cope with everyday life. Keywords: Suicide prevention, psychiatric care, recovery, hope and purpose
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan kan sykepleieren bidra til å fremme håp og mening for den selvmordsnære pasienten innlagt i psykisk helsevern?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record