Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorOldervoll, Line
dc.contributor.advisorBøhn, Synne-Kristin
dc.contributor.authorBørsting, Rikke Bratt
dc.date.accessioned2023-07-14T17:23:28Z
dc.date.available2023-07-14T17:23:28Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:146716340:64465840
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3079123
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractSammendrag Bakgrunn De aller fleste pasientene som får diagnosen lymfekreft blir i dag kurert (over 90 % av pasienter med Hodgkin’s lymfom, noe lavere hos non-Hodgkins lymfom). Imidlertid rapporterer mange overlevende å lide av seneffektene som følger av tøff kreftbehandling. Om lag 30-35% av lymfekreftoverleverne rapporterer om kronisk fatigue (KF) flere år etter at de er kurert for sykdommen. Fatigue defineres som kronisk når man er trøtt og sliten vedvarende i mer enn 6 måneder sammenhengende og rapporteres å være den mest plagsomme tilstanden etter kreftbehandling. KF påvirker livskvaliteten, og pasienter som opplever KF rapporterer om redusert fysisk, kognitiv og sosial fungering. Kreftbehandlingen kan også skade viktige organer slik som hjerte og lunger som påvirker den fysiske kapasiteten. Hensikten med denne studien var å undersøke selvrapportert helserelatert livskvalitet (HRLK) og maksimalt oksygenopptak (VO2peak) hos lymfekreftoverlevere med kronisk fatigue (LKF) og sammenligne resultatene med et utvalg fra den generelle befolkningen. Metode Masteroppgaven inngår i en intervensjonsstudie gjennomført ved Oslo universitetssykehus. Utvalget bestod av lymfekreftoverlevere som rapporterte om KF ved inklusjon i studien «A Randomized Controlled Trial in Chronically Fatigued Lymphoma Survivors», og besvarte det kreftspesifikke helserelaterte spørreskjemaet European Organization for Research and Treatment of Cancer Core Quality of Life Questionnaire 30 (EORTC). Svarene ble inkludert i denne masteroppgaven. En to-utvalgs t-test ble brukt for å undersøke om det var forskjell i HRLK mellom LKF og et utvalg fra den generelle europeiske befolkning. Utvalget gjennomførte også en kardiorespiratorisk belastningstest (CPET på tredemølle. Høyeste målte oksygenopptak (VO2peak) ble inkludert i denne oppgaven. Gjennomsnittet fra VO2peak (ml/kg/min) ble sammenlignet med et norsk utvalg i den generelle befolkningen. Resultat Femtiseks LKF ble inkludert. Kvinnene rapporterte signifikant lavere fysisk-, rolle-, kognitiv- og sosial funksjon, mer fatigue og kvalme, dårligere appetitt, og mer søvn- og økonomiske problemer, sammenlignet med den generelle befolkningen. Mennene rapporterte signifikant lavere rolle-, kognitiv og sosial funksjon, og mer fatigue, diaré og søvnproblemer enn den generelle befolkningen. Både kvinnene og mennene i utvalget LKF hadde generelt klinisk signifikant lavere VO2peak sammenlignet med den generelle befolkningen. Konklusjon Både kvinnene og mennene rapporterer lavere fungering og høyere symptombyrde enn den generelle befolkningen, men forskjellen er mindre hos menn enn hos kvinner. VO2peak indikerer å være lavere hos LKF enn den generelle befolkning.
dc.description.abstractAbstract Background The majority of patients with lymphoma is cured (more than 90% of patients with Hodgkin’s lymphoma, somewhat less for non-Hodgkin’s lymphoma). However, many survivors report to suffer from late effects due to tough cancer treatment. Roughly 30-35 % of lymphoma survivors report chronic fatigue (KF) several years after being cured. Fatigues is defined as being tired for more than six months continuously and is reported as the most distressing condition after cancer treatment. KF affects quality of life and patients who experience KF report decreased physical, cognitive, and social functioning. Cancer treatment can also harm important organs such as the heart and lungs, which can impact physical capacity. The purpose of this study was to investigate self-reported health-related quality of life (HRLK) and maximal oxygen consumption (VO2peak) in lymphoma survivors with chronic fatigue (LKF) and compare the results with a sample from the general population. Methods This master thesis is part of an intervention study which is carried out at the Oslo University Hospital. The sample consists of lymphoma survivors reporting KF at inclusion in the study «A Randomized Controlled Trial in Chronically Fatigued Lymphoma Survivors» and answered a cancer specific health-related questionnaire European Organization for Research and Treatment of Cancer Core Quality of Life Questionnaire 30 (EORTC). The answers were included in this master thesis. A two-sample t-test was used to examine if there was a difference in HRLK between LKF and a sample of a European general population. The sample also completed a cardiorespiratory exercise test (CPET) on a treadmill. The highest measured oxygen consumption (VO2peak) was included in this thesis. Mean VO2peak (ml/kg/min) was compared with a sample from a Norwegian general population. Results Fifty-six LKF was included. Woman reported significantly reduced physical-, role-, cognitive- and social functioning, more fatigued and nausea, worse appetite, and more sleep- and economic difficulties, compared to a sample from the general population. Men reported significantly reduced role-, cognitive- and social functioning, more fatigued, diarrhea, and sleep difficulties than the general population. Both woman and men in the sample of LKF had in general clinically significant lower VO2peak compared to the general population. Conclusion Both Woman and men report lower functioning and higher symptom burden than the general population, however the difference is less than that of woman. VO2peak indicates to be lower in LKF than in the general population.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHelserelatert livskvalitet og kardiorespiratorisk form hos lymfekreftoverlevere med kronisk fatigue
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel