Show simple item record

dc.contributor.advisorSvendsen, Kristin V Hirsch
dc.contributor.advisorMichelsen, Ottar
dc.contributor.authorGodal, Martin
dc.contributor.authorSivathas, Rithushan
dc.date.accessioned2023-07-11T17:23:42Z
dc.date.available2023-07-11T17:23:42Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:85322208:85323749
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3077921
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractAvfalls- og gjenvinningsbransjen vil spille en viktig rolle i overgangen til en sirkulær økonomi. Sentrale mål i en sirkulær økonomi er å ombruke produkter, gjenvinne og resirkulere deler og materialer. På sikt er det en målsetting at produkter skal være produsert med dette for øye, på kort og mellomlang sikt betyr dette derimot at avfalls- og gjenvinningsbransjen vil ha en sentral rolle. Det er gjort få undersøkelser rundt arbeidsmiljø i gjenvinningsbransjen, men vi vet at det innebærer mye manuelt arbeid og behandling av blandede fraksjoner med ukjent innhold. Summen av dette er en uoversiktlig situasjon rundt arbeidsmiljø for arbeidstakere i bransjen. Masteroppgaven forsøker derfor å belyse dette temaet, basert på case-selskapet Retura TRV. Forskningsspørsmål oppgaven tar sikte på å besvare er derfor: • Hva er de største kjemisk-biologiske arbeidsmiljøutfordringene i avfalls- og gjenvinningsbransjen? • Hvilke forbedringsmuligheter i håndteringen av aktuelle kjemisk-biologiske arbeidsmiljøutfordringer finnes hos Retura TRV? • Hvordan kan Retura TRV nå målsettingen om økt gjenvinning og sirkulær økonomi, uten at det går på bekostning av et godt arbeidsmiljø? Med tilhørende kunnskapsbyggende spørsmål: • Hvilke lovverk og styringssystemer er gjeldende for Retura TRV? • Hva er innholdet i materialstrømmen til Retura TRV? For å kartlegge arbeidsmiljøutfordringer generelt i bransjen og bygge en nødvendig kunnskapsbank er en litteraturstudie gjennomført. Videre ble semistrukturerte intervjuer, befaring og dokumentstudier utført for å kunne svare på forskningsspørsmålene og kartlegge materialstrømmen hos Retura TRV. I litteraturstudien kommer det frem at det er økende grad av eksponering for kjemisk-biologiske risikoer i bransjen. Ved behandling av blandet avfall, plast, kompost og farlig avfall er uorganisk støv, flyktige organiske forbindelser og utslipp fra forbrenningsanlegg (PAH-forbindelser, tungmetaller, dioksiner, furaner osv.) de største utfordringene. Papp og papir som lagres fuktig eller er forurenset kan inneholde mikroorganismer, som vil kunne utgjøre en biologisk risiko. Resultatene fra intervjuene og dokumentgjennomgangen viser at Retura TRV selv ikke ser større kjemisk-biologiske arbeidsmiljøutfordringer, bortsett fra asbest. Den biologiske faktoren blir i de fleste tilfeller ansett som ikke til stede. Observasjoner og historier fra arbeidet ute på anlegget tilsier derimot at det finnes potensial for både kjemiske og biologiske arbeidsmiljøutfordringer som det, basert på tilgjengelig informasjon, tidligere ikke er satt fokus på. Eksempler er skjult farlig avfall og avrenning fra produktrester i emballasje. Retura TRV har i dag mindre fokus på kjemisk-biologiske arbeidsmiljøutfordringer. Det anbefales derfor sertifisering for et styringssystem basert på ISO 45001, ledelsessystem for arbeidsmiljø, i kombinasjon med ytterligere yrkeshygieniske undersøkelser for støv og biologiske faktorer. Retura TRV sin rolle i sirkulærøkonomien vil på kort sikt bestå i å redusere deponering og øke gjenvinningsgraden. Skal arbeidsmiljøutordringer minimeres oppnås dette ved oppgradering av sorteringsanlegg og tilrettelegging for mer nøyaktig sortering ute hos kundene. Alternativet er utflagging av arbeidet til lavkostland, noe masterstudentene er kritiske til. Basert på gjennomførte undersøkelser og analyser konkluderer masterstudentene med at et avfallselskap som Retura TRV vil ha gode muligheter til å håndtere de potensielle kjemisk-biologiske arbeidsmiljøutfordringene som medfølger en mer sirkulær økonomisk avfalls- og gjenvinningsbransje.
dc.description.abstractThe waste and recycling industry will play a key role in the transition to a circular economy. Key goals in a circular economy are to reuse products and to recycle parts and materials. In the long run, the goal is for products to be produced with this in mind, but in the short run, this means that the waste and recycling industry will have a key role. Few studies have been conducted on the working environment in the recycling industry, but we do know that it involves a lot of manual labor and treatment of mixed fractions with unknown content. The sum is an unclear situation for the working environment in the industry. This master’s thesis, therefore, tries to shed light on this topic, based on the case company Retura TRV. The research questions this thesis aims to answer are the following: • What are the biggest chemical-biological work environment challenges in the waste and recycling industry? • What opportunities for improvement in the handling of current chemical-biological work environment challenges exist at Retura TRV? • How can Retura TRV achieve the goal of increased recycling and circular economy, without it being at the expense of a good working environment? Using the following related knowledge-building questions: • What legislations and management systems are applicable to Retura TRV? • What is the content of the material flow of Retura TRV? In order to map out general work environment challenges in the recycling industry and build a necessary knowledge base, a literature review has been carried out. Furthermore, semi-structured interviews, inspections, and document reviews were conducted in order to be able to answer the research questions and map out the material flow at Retura TRV. The literature review shows that there is an increasing degree of exposure to chemical-biological risks. In the treatment of solid waste, plastic, compost and hazardous waste, inorganic dust, volatile organic compounds and emissions from incineration plants (PAH compounds, heavy metals, dioxins, furans, etc.) are the biggest challenges. Cardboard and paper that are stored moist or contaminated may contain microorganisms that pose biological risks. The results from the interviews and the document review show that Retura TRV itself does not see major chemical-biological work environment challenges, apart from asbestos. The biological factor is in most cases considered not present. Observations and stories from the workers at the plant, on the other hand, indicate that there is potential for both chemical and biological work environment challenges that, based on available information, have not previously been focused on. Examples are hidden hazardous waste and run-off from product residues in packaging. Retura TRV currently has less focus on environment challenges.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleArbeidsmiljøutfordringer i sirkulær økonomi – En case-studie av et avfallsselskap
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record