Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKaloudis, Aristidis
dc.contributor.authorBergo, Victoria
dc.contributor.authorTuri, Ida Kristin Guttormsen
dc.contributor.authorBjørnstad, Daniel Sandvik
dc.date.accessioned2023-07-06T17:20:11Z
dc.date.available2023-07-06T17:20:11Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:139560565:149500967
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3076904
dc.description.abstractTema for denne oppgaven er å undersøke faktorer som påvirker nyetableringer i Gjøvik by. Vi så på faktorene for hvorfor de etablerte bedrift i Gjøvik: Lokasjon, kompetanse, nettverk, finansiering, tilgang til teknologi, deres oppfatninger av Gjøvik samt hindringer og Teorigrunnlaget er bygget på artikler som omhandler innovasjon og spesielt i det perifere området. KIBS, entreprenør- og økoinnovasjonssystemer. Forskningsmetodikken er av kvalitativ og kvantitativ metode, den kvalitative metoden blir utført gjennom intervjuer av case-bedrifter og intervju av næringssjefen i Gjøvik kommune. I den kvantitative delen blir informasjonen hentet fra statistisk sentralbyrå og ENIN databasen. De kvantitative funnene ga en oversikt over de ulike kunnskapsinensive nyetablerte bedriftene i Gjøvik sentrum. De kvalitative funnen viser at personlig og profesjonelt nettverk er en viktig faktor for nyetablerte bedrifter i Gjøvik. Funnen viser at det med fordel burde vært med tilgjenglige møteplasser for entreprenører for å skape mer innovasjon i Gjøvik by.
dc.description.abstractThe topic of this thesis is to investigate factors that influence new establishments in Gjøvik city. We looked at the factors why they established businesses in Gjøvik: Location, competence, network, financing, access to technology, their perceptions of Gjøvik as well as obstacles and The theoretical basis is built on articles that deal with innovation and especially in the peripheral area. KIBS, entrepreneurial and eco-innovation systems. The research methodology is a qualitative and quantitative method, the qualitative method is carried out through interviews of case companies and an interview of the business manager in Gjøvik municipality. In the quantitative part, the information is obtained from Statistics Norway and the ENIN database. The quantitative findings gave an overview of the various knowledge-intensive newly established companies in the center of Gjøvik. The qualitative findings show that personal and professional networks are an important factor for newly established businesses in Gjøvik. The finding shows that it would be beneficial to have available meeting places for entrepreneurs in order to create more innovation in Gjøvik city.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleMuligheter og utfordringer for potensial i det perifere: En case-studie av nyetablerte kunnskapsintensive bedrifter i Gjøvik By
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel