Show simple item record

dc.contributor.advisorFalch, Torberg
dc.contributor.authorFinne, Brita Engen
dc.contributor.authorWergeland, Sunniva
dc.date.accessioned2023-07-04T17:21:46Z
dc.date.available2023-07-04T17:21:46Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:145364976:47615130
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3075863
dc.description.abstractLærere med kompetanse er av betydning for å sikre kvaliteten på undervisningen i grunnskolen. Imidlertid har vi en utfordring på skoler i norske kommuner med mangel på formelt kvalifiserte lærere. Denne masteroppgaven undersøker om arbeidsmarkedssituasjonen påvirker læreres valg mellom å bli i læreryrket eller finne andre jobber utenfor skolesystemet. Hypotesen er at når arbeidsledighetsraten reduseres fører det til økt lærermangel. I analysen defineres lærermangel som andelen årsverk utført av lærere uten formell kompetanse. Oppgaven baserer seg på en tidligere analyse gjort av Falch, Johansen og Strøm i 2009. I deres analyse fant de en negativ signifikant effekt av regional arbeidsledighet på lærermangel for tidsperioden 1981-2002. Utgangspunktet for oppgaven er et paneldatasett som inneholder data for norske kommuner og skoler i perioden 1995-2019. Datasettet omfatter informasjon fra alle skoler i Norge. I tillegg har vi arbeidsledighetsraten på kommunenivå og kommunestatistikk. I perioden 1995-2007 finner vi en negativ signifikant effekt av arbeidsledighet på lærermangel. Dette indikerer at en reduksjon i arbeidsledighetsraten er assosiert med økt lærermangel i grunnskolen. Imidlertid finner vi at denne effekten forsvinner i resten av perioden, 2008-2019, noe som tyder på en endring i løpet av tidsperioden.
dc.description.abstractQualified teachers are of importance to ensure the quality of teaching in primary school. However, we have a challenge in schools in Norwegian municipalities with a shortage of formally qualified teachers. This master's thesis examines whether the condition in the labor market affects teachers' choices between staying in the teaching profession or finding other jobs outside the school system. The hypothesis is that a reduction in the unemployment rate leads to increased teacher shortages. In the analysis, teacher shortage is defined as the proportion of full-time positions carried out by teachers without formal qualifications. The thesis is based on a previous analysis conducted by Falch, Johansen, and Strøm in 2009. In their analysis, they found a negative significant effect of regional unemployment on teacher shortages for the period 1981-2002. The starting point for the thesis is a panel dataset that contains data for Norwegian municipalities and schools from 1995 to 2019. The dataset includes information from all schools in Norway. In addition, we have the unemployment rate at the municipal level and municipal statistics. In the period 1995-2007, we find a negative significant effect of unemployment on teacher shortages. This indicates that a reduction in the unemployment rate is associated with increased teacher shortages in primary schools. However, we find that this effect disappears in the rest of the period, 2008-2019, suggesting a change over time.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleLærermangel og arbeidsledighet: En paneldataanalyse av effekten av arbeidsledighet på lærermangel i grunnskolen
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record