Recent Submissions

 • Effekten av strømpriser på konkursrater : En empirsk studie 

  Haugsdal, Silje; Pedersen-Slaatten, Daniel (Master thesis, 2024)
  I 2020 og 2021 utvidet Norge sin import- og eksportkapasitet ved å tilføre to nye strømkabler, en som går til Tyskland og en som går til Storbritannia. Innføringen av de nye kablene har ført til historisk høye strømpriser ...
 • Effekten av strømpriser på konkursrater : En empirisk studie 

  Haugsdal, Silje; Pedersen-Slaatten, Daniel (Master thesis, 2024)
  I 2020 og 2021 utvidet Norge sin import- og eksportkapasitet ved å tilføre to nye strømkabler, en som går til Tyskland og en som går til Storbritannia. Innføringen av de nye kablene har ført til historisk høye strømpriser ...
 • Assessing the Impact of Sanctions Against Russia: An Analysis on Shipping Activity in Norwegian Waters 

  Helgheim, Anna Varpen; Iversen, Sandra Helen (Master thesis, 2024)
  Denne masteroppgaven undersøker hvordan sanksjonene mot Russland, innført som en respons på invasjonen av Ukraina i 2022, har påvirket skipsaktiviteten i norske farvann. Noen av disse sanksjonene har påvirket den maritime ...
 • Effekten av koronarestriksjoner på Vinmonopolets omsetning 

  Eriksen, Iselin; Reitan, Georg (Master thesis, 2024)
  Denne masteroppgaven har benyttet omsetningstall levert direkte fra Vinmonopolet for å estimere den kausale effekten av koronarestriksjonene på vinmonopolets omsetning. Dataen inneholder omsetningen til hvert av Vinmonopolets ...
 • Effekten av koronarestriksjoner på Vinmonopolets omsetning 

  Eriksen, Iselin; Reitan, Georg (Master thesis, 2024)
  Denne masteroppgaven har benyttet omsetningstall levert direkte fra Vinmonopolet for å estimere den kausale effekten av koronarestriksjonene på vinmonopolets omsetning. Dataen inneholder omsetningen til hvert av Vinmonopolets ...
 • Identifying Structural Changes in the U.S. Business Cycle 

  Soma, William Vestergaard; Ramberg, Martin David (Master thesis, 2024)
  Denne avhandlingen undersøker strukturelle endringer i dynamikken i den amerikanske konjunktursyklusen, med fokus på perioden kjent som the Great Moderation og dens ettervirkninger. Ved å benytte en tre-regime Markov ...
 • Identifying Structural Changes in the U.S. Business Cycle 

  Soma, William V.; Ramberg, Martin David (Master thesis, 2024)
  Denne avhandlingen undersøker strukturelle endringer i dynamikken i den amerikanske konjunktursyklusen, med fokus på perioden kjent som the Great Moderation og dens ettervirkninger. Ved å benytte en tre-regime Markov ...
 • Assessing the Impact of Sanctions Against Russia: An Analysis on Shipping Activity in Norwegian Waters 

  Helgheim, Anna Varpen; Iversen, Sandra Helen (Master thesis, 2024)
  Denne masteroppgaven undersøker hvordan sanksjonene mot Russland, innført som en respons på invasjonen av Ukraina i 2022, har påvirket skipsaktiviteten i norske farvann. Noen av disse sanksjonene har påvirket den maritime ...
 • Det beste alternativet for boligsparing 

  Frisvold, Ole Emil; Lægreid, Erlend Eikestøl (Master thesis, 2024)
  Norske banker hevder at BSU er den beste måten å spare til bolig for unge under 34 år. For å ta stilling til denne påstanden bruker vi en modell som skiller mellom myopisk etterspørsel og hedging etterspørsel. Fra modellene ...
 • Det beste alternativet for boligsparing 

  Frisvold, Ole Emil; Lægreid, Erlend Eikestøl (Master thesis, 2024)
  Norske banker hevder at BSU er den beste måten å spare til bolig for unge under 34 år. For å ta stilling til denne påstanden bruker vi en modell som skiller mellom myopisk etterspørsel og hedging etterspørsel. Fra modellene ...
 • Flytting mellom norske arbeidsmarkedsregioner 

  Bodin, Eline; Tennøy Elvebakk, Maria (Master thesis, 2024)
  I denne masteroppgaven blir det sett nærmere på hvilke faktorer som påvirker flytting mellom norske arbeidsmarkedsregioner. Vi anvender estimeringsmetodene Pooled OLS og faste effekter for å forsøke å finne signifikante ...
 • Flytting mellom norske arbeidsmarkedsregioner 

  Bodin, Eline; Tennøy Elvebakk, Maria (Master thesis, 2024)
  I denne masteroppgaven blir det sett nærmere på hvilke faktorer som påvirker flytting mellom norske arbeidsmarkedsregioner. Vi anvender estimeringsmetodene Pooled OLS og faste effekter for å forsøke å finne signifikante ...
 • Empirisk analyse av lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i Japan og i Norge 

  Spidsø, Leonhard Åserud; Paulsen, Preben Kristoffersen Havdal, Stian Brandtzæg; Sæther, Oliver Løbak (Bachelor thesis, 2024)
  Vi har i denne bacheloroppgaven tatt for oss og undersøkt lønnsgapet mellom kvinner og menn i Japan og i Norge med utgangspunkt i OECDs rapport om ulikheter i arbeidslivet. Vi har anskaffet og tatt i bruk data fra OECDs ...
 • FloorPlanNet: Segmenting floor plans for feature extraction in automated valuation models 

  Kringeland, Tor (Master thesis, 2024)
  Automatiserte verdsettingsmodellar (AVM-ar) blir nytta av eit breitt spekter av aktørar, frå statar for skatteformål til bankar for avgjerder om bustadlån. Dei siste åra har det vore eit fokus på å nytta nye variablar for ...
 • Sammenhengen mellom barnefattigdom og innvandring: En empirisk analyse av EU-land 

  Mangen, Synne; Syverstad, Johanne Willas; Evensen, Mari Heggdal; Morsdal, Ida Marie (Bachelor thesis, 2024)
  Denne oppgaven analyserer sammenhengen mellom andel barn i lavinntektsfamilier og innvandring. Det er mange faktorer som kan ha en påvirkning på barnefattigdom, derfor har vi inkludert variabler som familiestrukturer, ...
 • Sammenheng mellom strømpriser og luftforurensning 

  Hartmann Meland, Kristin (Bachelor thesis, 2024)
  Formålet med denne studien er å belyse sammenhengen mellom strømpriser og luftforurensning, med fokus på vedfyring. I Norge brukes vedfyring som substitutt for elektrisitet, og fordi vedfyring bidrar til luftforurensning, ...
 • Økonomisk Analyse av Manglende Pengepolitisk Selvstyre 

  Edvardsen, Lasse Kvarsnes; Kramer, Isak Albertsen; Suhrke, Tobias Tafjord; Øen, Vetle Thrane (Bachelor thesis, 2024)
  Deltakelse i en pengeunion er et aktuelt og utbredt tema innen økonomisk styring og politisk samarbeid. Vi har valgt å undersøke hvordan teorien om optimal pengepolitikk påvirkes av en slik deltagelse, med søkelys på den ...
 • Økonomisk Analyse av Manglende Pengepolitisk Selvstyre 

  Edvardsen, Lasse Kvarsnes; Kramer, Isak Albertsen; Suhrke, Tobias Tafjord; Øen, Vetle Thrane (Bachelor thesis, 2024)
  Deltakelse i en pengeunion er et aktuelt og utbredt tema innen økonomisk styring og politisk samarbeid. Vi har valgt å undersøke hvordan teorien om optimal pengepolitikk påvirkes av en slik deltagelse, med søkelys på den ...
 • Forskjeller i økonomisk avkastning på utdanning i Norge sammelignet med Frankrike 

  Christiansen, Tage.; Dovland, Isak.; Færevik, August.; Gulbrandsen-Dahl, Eirik (Bachelor thesis, 2024)
  Denne oppgaven sammenligner forventet lønnsavkastning på utdanning i henholdsvis Norge og Frankrike, basert på PIAAC-undersøkelsen gjennomført av OECD fra 2011-2012. Studien finner en statistisk signifikant positiv ...
 • Hvilke faktorer har drevet boligprisene i Oslo og omegn? 

  Sundseth, Eivor; Flak, Maria; Børli, Mathias Myhre (Bachelor thesis, 2024)
  Bacheloroppgaven ser på faktorer som har hatt sin påvirkning på boligprisene i Oslo og omegn i perioden 2002-2022. Nivåer på utlånsrente, inntekt, arbeidsledighet og innflyttere ble benyttet for å besvare på hva som har ...

View more