Recent Submissions

  • Zero Hours Contracts and Their Growth 

    Farina, Egidio; Green, Colin; McVicar, Duncan (Journal article; Peer reviewed, 2019)
    This article studies the prevalence and nature of zero hours contracts (ZHCs) in the UK labour market. It is widely argued that the headline count of ZHC workers based on the Labour Force Survey historically underestimated ...
  • The effect of emergency department delays on 30-days mortality in Central Norway 

    Asheim, Andreas; Nilsen, Sara Marie; Carlsen, Fredrik; Næss-Pleym, Lars E.; Uleberg, Oddvar; Dale, Jostein; Bjørnsen, Lars Petter Bache-Wiig; Bjørngaard, Johan Håkon (Journal article; Peer reviewed, 2019)
    Objective: To assess whether prolonged length of stay in the emergency department was associated with risk of death. Methods: We analysed data from 165,183 arrivals at St. Olav’s University Hospital’s emergency ...
  • Identification of the private-public wage gap 

    Rattsø, Jørn; Stokke, Hildegunn Ekroll (Journal article; Peer reviewed, 2019)
    We suggest an identification strategy for the private-public sector wage gap to correct for the bias resulting from the heterogeneity of unobservable characteristics between shifters and stayers. The analysis applies a ...
  • Endring i fiskal tilpasning ved direkte ordførervalg? Forsøk for norske kommuner 

    Voldsund, Sander (Master thesis, 2019)
    Oppgavens formål er å undersøke om, og på hvilken måten direktevalgt ordfører påvirket kommunenes administrasjonsutgifter. Oppgaven bygger på artikkelen til Kalseth og Rattsø (1998). Deres resultater viste at administrasjonen ...
  • Asylsøkere og stemmegivning 

    Zinhlawng, Sang Uk Ceu (Master thesis, 2019)
    Abstrakt I løpet av de siste to tiårene opplevde Norge en stor tilstrømning av asylsøkere. Innvandring og antall asylsøkere har skapt stor debatt i de siste valgkampene i Norge og mange andre europeiske land. Denne ...
  • The Fama-French Five-Factor Model and Norwegian Stock Returns 

    Bakken, Tellef (Master thesis, 2019)
    Eugene Fama og Kenneth French sin fem-faktor-modell er en god modell for å beskrive amerikanske selskapers avkastning. Modellen består av fem risikofaktorer tilknyttet markedet, selskapers markedsverdi, selskapers forhold ...
  • Sammenligning av agglomerasjonselastisiteten i privat og offentlig sektor- en studie med bakgrunn i norsk regionsdata mellom 1993 og 2010 

    Emil Øverby (Master thesis, 2019)
    Denne oppgaven har studert sammenhengen mellom lønn og befolkningsstørrelse for privat og offentlig sektor i Norge. Dette gjøres ved å sammenligne agglomerasjonselastisiteten. Tidligere forskning gir klare indikasjoner på ...
  • Dutch disease dynamics reconsidered 

    Bjørnland, Hilde C; Thorsrud, Leif Anders; Torvik, Ragnar (Journal article; Peer reviewed, 2019)
    In this paper we develop the first model to incorporate the dynamic productivity consequences of both the spending effect and the resource movement effect of oil abundance. We show that doing so dramatically alters the ...
  • Effekten av pant på obligasjoners risiko 

    Bøe, Nikolai Frium (Master thesis, 2019)
    Denne masteroppgaven undersøker hvordan risikoen til bedriftsobligasjoner påvirkes av pant. Det er brukt en teoretisk fremgangsmåte som tar utgangspunkt i modellen til Merton (1974). Denne er utvidet ved å innføre to typer ...
  • Performance Pay and Assortative Matching 

    Bender, Keith; Green, Colin; Heywood, John S. (Journal article; Peer reviewed, 2019)
    We show that couples sort on performance pay with dual receipt couples much more likely than predicted by random. In addition, we show that the return to performance pay appears largely invariant to whether one's spouse ...
  • I hvilken grad kan studentenes arbeidsinnsats påvirkes? 

    Opstad, Leiv; Bonesrønning, Hans; Fallan, Lars (Journal article; Peer reviewed, 2013)
    Kvalitetsreformen har ikke ført til at gjennomsnittsstudenten har økt arbeidsinnsatsen. Mange studenter har en tendens til å utsette innsatsen til dagene før eksamen. Erfaringer fra Handelshøyskolen i Trondheim (TØH) viser ...
  • En empirisk undersøkelse; Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i Italia og i Finland. 

    Levinh,Tim (Bachelor thesis, 2019)
    Kjønnsforskjeller i lønn ses på som lite ønskelig. Kjønnsforskjeller i ulike ferdigheter og jobbtilknyting sammen med lønnsdiskriminering av kvinner har blitt skildret som hovedårsakene til at et kjønnslønnsgap eksisterer. ...
  • Lønnsavkastning av formell utdanning og grad av fagorganisering i ulike land 

    Lone, Kristin Reed; Murud, Marte (Bachelor thesis, 2019)
  • Betydningen av fullført videregående opplæring for sysselsetting og inaktivitet blant unge voksne 

    Falch, Torberg; Nyhus, Ole Henning (Journal article; Peer reviewed, 2011)
    Vi analyserer i denne artikkelen hvordan fullføring av videregående opplæring påvirker sysselsettings- og utdanningstilbøyeligheten for 22-åringer i 2008. Fullføring innen 5 år etter avsluttet grunnskole er estimert til å ...
  • Middlemen: good for resources and fishermen? 

    Pham, Thi Thanh Thuy; Flaaten, Ola; Skonhoft, Anders (Journal article; Peer reviewed, 2019)
    This paper studies the role of middlemen in open-access fisheries and how the organization of the supply chains affects resource exploitation and the level and distribution of economic rent. Imperfect competition among ...
  • Statistiske lønnsforskjeller mellom førstegenerasjonsinnvandrere og etniske arbeidere basert på ferdighetsnivå i offentlig og privat sektor: en empirisk studie med Norge, Tyskland og USA som fokus 

    Bjerkøy, Aleksander; Flått, Andreas Wilhelm (Bachelor thesis, 2019)
    Flere nyere samfunnsøkonomiske studier har pekt på at innvandrere ofte kommer dårligere ut på lønnsstatistikken sammenlignet med ikke-innvandrere. Vi benytter oss av data fra PIAAC-undersøkelsen og studerer om det finnes ...
  • Forskjeller i leseferdigheter etter kommunismen 

    Lakså, Sofie Holtan (Bachelor thesis, 2019)
    Mens Folkerepublikkene Polen og Tsjekkoslovakia var satellittstater under Sovjetunionen etter 2. verdenskrig, var Folkerepublikken Estland del av unionen. Disse førte kommunistregime frem til dens fall. Utdanning og kultur ...
  • Satisfaction of life in the Nordic countries: who is living unhappy? 

    Skåra, Niklas (Master thesis, 2019)
    Denne oppgaven utforsker de sosioøkonomiske forskjellene i selvrapportert tilfredshet med livet mellom de fem nordiske landene og diverse andre europeiske land. De fem nordiske landene inkluderer Norge, Sverige, Danmark, ...
  • Trade Unions and Gender Equality 

    Strøm, Karina (Bachelor thesis, 2019)
    Through this bachelor thesis it has been shown that a high degree of trade unionisation in a country does not lead to gender equality in wage. This result was found through regression analysis and hypothesis testing. The ...
  • Peer effekter i 1+1 prosjektet 

    Bukkestein, Ingri Schaanning (Master thesis, 2019)
    1+1 prosjektet er en pågående randomisert kontrollert studie på 162 norske barneskoler. Halvparten av skolene har fått tildelt ett ekstra lærerårsverk til å organisere smågruppe-undervisning i matematikk utenfor klasserommet. ...

View more