Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSørlie, Hanne Elisabeth
dc.contributor.authorVesterbekkmo, Reidun Helen
dc.date.accessioned2023-06-30T17:22:34Z
dc.date.available2023-06-30T17:22:34Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:146306513:66444014
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3074957
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractSammendrag Denne oppgaven baserer seg på en litteraturstudie der hensikten er å belyse sammenhengen mellom rusmiddelavhengige omsorgspersoner og barns utvikling. I Norge er det mange barn og unge som vokser opp i et hjem der en eller begge omsorgspersonene er avhengig av ulike rusmidler, og dette kan resultere med negative konsekvenser for barnet. Problemstillingen for oppgaven lyder som følgende «På hvilke måter kan rusmiddelavhengighet hos omsorgs-personer påvirke barns utvikling av relasjoner og egen identitet?». For å svare på problem-stillingen har vitenskapelige artikler, forskning, tidsskrifter og rapporter blitt anvendt, samt relevant litteratur som omhandler tilknytningsteori, psykososial utviklingsteori og risiko- og beskyttelsesfaktorer. Ut fra dette vil oppgaven belyse hvilken betydning tilknytningen mellom rusmiddelavhengige omsorgspersoner og barn kan ha for barnets utvikling av relasjoner, og hvilke risikofaktorer barns identitet i denne gruppen blir utsatt for sett i lys av Erik Eriksons psykososiale utviklingsteori. Her kan det tyde på at utviklingen av relasjoner og egen identitet hos barn med rusmiddelavhengige omsorgspersoner blir utsatt for en rekke risikofaktorer. Selv om risikofaktorene er mange, finnes det også flere beskyttelsesfaktorer som kan bidra til at risikoen minsker betraktelig.
dc.description.abstractAbstract This thesis is based on a literature study where the purpose is to shed light on the connection between substance dependent caregivers and children's development. In Norway there´s many children that grow up in households where one or both caregivers are dependent on various substances, which can result in negative consequences for the child. The research question for this thesis is, “In what way can substance dependence in caregivers affect children´s development of relationships and identity?”. To answer this question, scientific articles, research, journals and reports have been used, as well as relevant literature that addresses attachment theory, psychosocial development theory, and risk and protective factors. Based on this, the paper will illuminate the importance of the attachment between substance-dependent caregivers and children for the child´s development of relationships, and which risk factors children´s identity in this group are exposed to in light of Erik Erikson´s psychosocial development theory. It appears that the development of relationships and identity in children with substance dependent caregivers is exposed to a range of risk factors. Although there are many risk factors, there are also several protective factors that can significantly reduce the risk.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleBarn med rusmiddelavhengige omsorgspersoner
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel